new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ

作者: 时间:2020-12-25 09:47:27

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦙᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦙᧈ ᦺᦈ,ᦣᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ,ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦜᦽ ᦜᦻ ᦋᦸᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦸᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦆᧂᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦌᦹ ᦎᦲᦰ ᦺᦡᧉ,ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦷᦉᧃ ᦕᧅ ᦅᦸᧉ ᦃᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᧄᧉ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦆᧈ ᦺᦈ ᦉᧂ,ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦅᦸᧉ ᦌᦳᧄ ᧒、᧓ ᦜᧂ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦋᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦋᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧃᧉ ᦷᦀᧂ ᦷᦓᧂ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦲᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦀᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᦰ ᦍᦸᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧁ ᦢᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᧞。ᦵᦉ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦞᦴ ᦒᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦋᦴᧉ ᦉᦴᧉ ᦉᦱᧁ ᦅᧁ ᦵᦙ ᦓᦾᧉ,ᦀᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᧞,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦱᧄ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦂᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦘᦻ ᦑᦴ ᦇᦹᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᧒、᧓ ᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦋᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦛᦲᧆ ᦀᦲᧆ ᧑ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦊᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦵᦵᦖᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦈᦱᧅ ᦖᦸᧃ ᦘᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᧞。

ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦈᦱᧅ ᦂᧃ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ,ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦙᧃ,ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦜᦳᧄᧈ ᦗᦳᧂ ᧞,ᦛᧂ ᦎᦲᦰ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦜᦱᧇ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧇ ᦎᦲᧅ ᦎᦲᧅ,ᦵᦙᦲᧈ ᦙᧃ ᦺᦈ ᦦᧂ ᦷᦠ ᦙᧁ ᦅᦳᧃ ᦅᧁ ᦚᦲᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦎᦱ ᦉᧅ ᦺᦉᧈ ᦙᧃ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦳᧃ ᦑᦲᧇ,ᦎᧂᧉ ᦋᦱᧄ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦹᧂ ᦙᦲ ᦍᦲᧃ,ᦎᦳᧃ ᦑᦲᧇ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧃ ᦵᦵᦑᧇ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦷᦣᧅ ᦺᦔ ᧞。

ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦹᧆ ᦺᦈ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦈᦱᧅ ᦖᦸᧃ ᦂᧃ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦷᦕ ᦅᧄ ᧟,ᦺᦓ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦋ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ,ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᧄ ᧟,ᦀᧁ ᦗᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦃᧁᧉ ᧔᧐ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦻᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ。(9)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦑᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦂᧆ)