new tai | old tai | 中文

ᦺᦡᧉ ᦜᦱᧇ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦩᦻ ᦑᦸ

作者: 时间:2020-12-25 09:46:21

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦃᦸᧂ ᦺᦉ  ᦓᧄᧉ  ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦏᦲᧄᧉ ᦚᧂᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦓᧄᧉ  ᦜᧂᧈ  ᦏᦲᧄᧉ  ᦖᦱᧅ ᦕᦱ  ᦟᦱᧃᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦣᦴ,ᦃᧁ ᦦᦱᧂ ᦀᦱᧉ  ᦘᦴ  ᦌᦴ  ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧈ,ᦍᧂ  ᦅᦱᧃᧉ  ᦡᦽᧉ ᦠᦱᧂ ᦙᦱᧉ ᦢᦱᧆ ᦉᦲ,ᦵᦜᧅ  ᦃᦱᧂ  ᦋᦰ ᦁᧃ ᦡᦲ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦍᧂ ᦘᦱᧉ ,ᦗᦱ ᦵᦉ ᦵᦐᧂᧉ ᦂᦲᧃ ᦌᧄᧉ  ᦵᦂᦲᧆ  ᦅᦱᧈ  ᦗᦻ  ᦵᦵᦉᧃ。

ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ  ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧃ ᦕ ᦊᦱ  ᦐᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦂ ᦜᦻ ᦕᧁᧈ,ᦈᧅ ᦺᦃ  ᦟᧁᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᧂᧈ ᦅᧄ ᦙᦲ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ  ᦵᦓᦲ! ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦂᦱᧃ ᦃᦲ  ᦺᦈ  ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ  ᦜᦻ  ᦟᧄᧉ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦳᧅᧈ ᦎᦸᧂᧉ   ᦕᦲ ᦓᧄᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦕᦴᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦔᦸᧂ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦕᦲᧆ ᦕᦲ ᦐᦸᧂ ᦢᧁᧈ  ᦟᦸᧃ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦉᦸᧂᧉ。ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦺᦔ ᦏᦳᧅᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦆᦸᦰ ᦣᦻᧉ ᦵᦉᦲᧉ ᦃᦻᧈ  ᦕᦲ ᦵᦙᦲᧂ。ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦕᦲᧆ  ᦜᦻ  ᦵᦔᦲᧂ ᦀᦻᧉ  ᦓᦱ  ᦞᦸᧃ  ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦀᧁ  ᦗᦸᧅ,ᦋᦻ  ᦡᦲᧈ  ᦺᦔ  ᦓᦸᧅ  ᦺᦂᧉ  ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦆᦹᧃ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ  ᦷᦂ ᦓᦱᧅ,ᦘᦱᧅ  ᦈᦱᧅ  ᦃᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦓᧄᧉ ᦆᦹᧃ  ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ  ᦷᦂ ᦵᦉᦲ,ᦗᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦷᦂ ᦏᦳᧅᧈ  ᦷᦗᧃ  ᦵᦣᦲ,ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦷᦠ  ᦷᦂ ᦏᦳᧅᧈ  ᦵᦆᦲ  ᦷᦗᧃ ᦋᦱᧂᧉ,᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ  ᦃᦱᧂᧉ  ᦗᦲᧈ  ᦑᦱᧁᧉ ᦷᦂ  ᦆᦹᧆ ᦠᦲᧃ  ᦕᦱ。ᦋᦻ  ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦍᦻᧉ  ᦃᦱ  ᦈᦸᧉ ᦔᦻ ᦵᦵᦜᧄ ᦵᦉᧄᧉ ᦧᦱᧅ,ᦺᦡᧉ  ᦜᦱᧇ  ᦋᦱᧂᧉ  ᦷᦂ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦩᦻ  ᦑᦸ。ᦷᦂ  ᦍᦱ ᦇᦴ  ᦆᦸ ᦵᦃᧁ ᦵᦜᧁ  ᦠᧃ ᦊᦱᧉ  ᦵᦆᦲ  ᦟᦻ  ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦕᦹᧂᧉ ᦵᦵᦎᧃ  ᦈᦸᧉ  ᦐᦾᧉ ᧑  ᦑᧂ  ᦷᦋᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦷᦂ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦵᦵᦙᧂ  ᦞᧃ,ᦋᦻ  ᦓᦲᦰ  ᦎᦱ ᦠᧃ  ᦓᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦺᦈ  ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦉᦻ  ᦍᦸᧄ ᦏᦱᧉ。ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦙᦱ ᦡᦱᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦣᦱᧂᧈ ᦋᦱᧉ  ᦃᧇ  ᦗᦻᧈ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦖᦴ,ᦃᦸ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ  ᦀᦻᧉ  ᦓᦱ ᦞᦸᧃ  ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ,ᦋᦻ  ᦓᦲᦰ  ᦛᧂ ᦂᦲᧃ  ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧄᧈ  ᦷᦆᧅ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦷᦆᧅ ᦈᧇ ᦙᦹ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦙᦱ ᦃᦳᧆ  ᦆᦹ  ᦵᦀᧁᧉ  ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦱᧂ  ᦵᦵᦞᧆ  ᦈᦸᧆᧈ,ᦋᦻ  ᦡᦲᧈ  ᦟᦸᧆ  ᦵᦵᦟᧆ  ᦃᧁᧉ  ᦠᦱ  ᦓᦸᧂᧉ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦍᦳᧄ  ᦖᦱᧅ  ᦜᦸᧆᧈ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦣᧅ  ᦙᦲ ᦵᦉᦲ,ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦍᦳᧄ  ᦖᦱᧅ ᦵᦆᦲ ᦵᦜᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦓᦱᧂ  ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧉ,ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ ᧒ ᦗᦱᧂᧈ  ᦃᦱᧂᧉ  ᦓᦱᧂ  ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦲ  ᦎᦸᧈ  ᦓᦸᧃ  ᦞᧃ,ᦋᦻ  ᦢᧁᧈ  ᦠᧃ ᦷᦂ  ᦏᦳᧅᧈ  ᦵᦆᦲ  ᦐᦱᧄ  ᦠᦴᧉ,ᦀᦻᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦣᦴᧉ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦍᧄᧈ  ᦇᦴ  ᦵᦃᧁ ,ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ  ᦋᦻ  ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦏᦳᧅᧈ  ᦵᦆᦲ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦵᦍᧉ,ᦷᦂ  ᦵᦵᦂᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦵᦵᦑᧃ ᦷᦂ  ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦆᦹᧄ  ᦋᦻ。ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦺᦔ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦢᧆ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᧄ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦺᦔ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ  ᦟᦲᧃᧉ  ᦠᦱᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦣᧄ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦵᦙ  ᦵᦑᧄ ᦺᦈ  ᦗᦻ  ᦋᦻ,ᦓᦱᧂ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ  ᦣᦹ ᦅᦸᧉ  ᧟,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦗᦲᧈ ᦡᦲᧈ ᦷᦈ。ᦓᦱᧂ  ᦓᦲᦰ ᦆᦱᧇ ᦺᦐ ᦂᦲᧃ ᦷᦣ  ᦞᧃ ᦷᦎ  ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦎᧈ,ᦀᦻᧉ  ᦷᦉᧇ  ᦵᦵᦘᧉ ᦷᦎ ᦗᦲᧈ ᦡᦲᧈ  ᦷᦋ ᦂᦲᧃ,ᦔᦲᧃ  ᦉᧂ ᦵᦉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ,ᦵᦵᦙᧈ  ᦏᦳᧂ  ᦵᦜᦲᧃᧉ ᦺᦉᧈ  ᦑᧁ,ᦜᦱᧉ  ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦈᦳ  ᦋᦻ  ᦙᧁ ᦍᧂᧉ  ᦐᦲᧉ  ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)