new tai | old tai | 中文

ᦱ᧙ ᦎᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ ᧟ ᦺᦘᧈ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ

作者: 时间:2020-12-25 09:45:26

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ  ᦉᦳᧆ ᦎᦱ  ᦌᧄᧉ  ᦃᦸᧇᧈ,ᦵᦖᧀ ᦖᦸᧅᧈ ᦵᦂᧁᧉ  ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ  ᦌᦰ  ᦞᦰ ᦉᦱᧂᧈ ᦺᦉ,ᦝᧂ ᦡᦴ ᦵᦉᧂ  ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ,ᦅᧄ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ  ᦌᦱᧃᧈ ᦝᦳᧂᧉ  ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦷᦑᧈ ᦷᦟ ᦂᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦺᦡ  ᦠᦱᧅ ᦵᦍᦲᧄ  ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦒᦱ ᦓᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦊᧈ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦎ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ ᦆᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ,ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧂ ᦺᦠ ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦞᧂ  ᦇᦱᧄ  ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ,ᦱ᧙  ᦎᦱᧈ ᦞᦴ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦃᦼᧈ  ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ ᧟ ᦺᦘᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦉᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧃ,ᦵᦵᦙᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ  ᦃᦹᧃᧉ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦀᦳ ᦒᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦆᦻᧈ  ᧟ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦐᦽᧈ  ᦵᦵᦡᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ  ᦙᦹᧉ  ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦵᦔᧈ  ᦷᦥ  ᦟ  ᦷᦙᧃ,ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦒᦲᧉ  ᦀᦸᧅᧈ,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ  ᦠᦹᧉ  ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦣᦸᧆ ᦵᦵᦌᧁ ᦆᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦕᦊᦱ ᦕᦻ ᦠᦸᧂᧉ  ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ  ᦵᦉᧂᧉ  ᦵᦉ  ᦌᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦃᦳᧄ ᦃᦲ,ᦓᦱ ᦑᦲ  ᧕ ᦔᦲ  ᦗᦸᧅ ᦱ᧓ ᦺᦡᧉ  ᦷᦙᧆ  ᧟  ᦺᦘᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ  ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦈᧇ ᦋᦸᧇ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ,ᦕᦂᦸᧇᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᧆ  ᦆᦲᧂᧈ  ᦅᦸᧂ ᦈᦱ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ  ᦵᦵᦎᧃ ᦡᦽᧉ   ᦙᦱ ᦍᦱ ᦙᧅ ᦷᦟᧇ,ᦺᦈ ᦷᦅᧆ  ᦟᦲᧁᧉ  ᦢᧁᧈ ᦈᧇ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦈ ᦷᦅᧆ ᦟᦲᧁᧉ,ᦺᦕ ᧞ ᦺᦈ ᦙᦹᧆ ᦉᧁᧉ ᦃᦳᧃᧈ ᦷᦙ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ  ᦉᦲᧃ  ᦺᦖ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ  ᦑᦲᧈ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦃᧇ ᦺᦆᧈ ᦺᦎᧈ ᦠᦱ, ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ  ᦡᧄ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ ᦚᦱᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃᧉ  ᦙᦱ ᦟᧇ  ᦎᦱ ᦞᧃ,ᦉᦱᧂᧈ ᦺᦉ ᦙᦱ  ᦐᧂᧉ  ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦋᦴᧈ  ᦵᦙᦲᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦵᦉᧃᧉ ᦧᦱᧅ ᦐᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ  ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ  ᦑᧁᧉ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ  ᦞᦱᧂ ᦔᧃ ᦐᧂᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ  ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦺᦘᧈ,ᦝᦴᧉ  ᦘᦲᧃᧉ  ᦃᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦉᧅ ᦅᦻ,ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦖ ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦔᧃ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦵᦞ  ᦟᦱ ᧕ ᦔᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦙᧆ ᦗᦳᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ  ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦢᧁᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦵᦆᦲ  ᦃᧁ  ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧈ  ᦺᦙᧉ ᦺᦓ  ᦠᦽᧉ ᦡᦳᧂ ᦐᦱ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ  ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦡᦲ  ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦳᧂ ᦅᦱ  ᦓᧄᧉ  ᦵᦵᦙᧈ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ  ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦵᦉᧂᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ  ᦈᦲᧈ  ᦧᦱᧈ  ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ  ᦵᦵᦉᧆ  ᦷᦎ ᦎᦲᧂ  ᦊᦴᧈ  ᦵᦐᦲ  ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦹᧃ ᦵᦵᦘᧈ  ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦙᦲ  ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ ᦉᦻ ᦞᧃ ᦵᦀᧁᧉ  ᦷᦑᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ,ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦠᦱᧂᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ  ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔。ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ  ᦅᦲᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᦾᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦺᦔ,ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᧞ ᦺᦀ ᦊᦱᧈ  ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ  ᦂᦱᧃ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧉ  ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦣᦻᧉ  ᦞᦲᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦺᦂ,ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦋᦴᧈ ᦉᧄᧈ ᦘᦱᦉᦱ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦵᦑᧁ ᦉᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦆᧂᧈ ᦺᦕ ᦙᧃ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦈᦲᧆ ᧞ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ。ᦋᦻ ᦙᦱ ᦋᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦖ ᦡᦽᧉ  ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦞᦴ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦃᦼᧈ,ᦎᦼᧈ ᦂᧇ ᦡᦽᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦺᦈ ᦵᦌᦲ,ᦐᦸᦰ ᦵᦁᦲ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦋᧅ ᦀᦸᧅᧈ,ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦉᦱ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ ᦷᦂᧆ)