new tai | old tai | 中文

ᦞᦴ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ ᧟ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᦉ ᦥᦻ ᦺᦈ

作者: 时间:2020-12-25 09:44:45

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦐᦸᧂ  ᦉᦜ ᦺᦉ  ᦀᦱᧂᧈ  ᦺᦓ  ᦙᧃ  ᦦᦱᧂᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ  ᦔᦱ ᦊᦴᧈ  ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦾ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦔᦴ ᦔᦱ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦵᦙᧂ ᦡᦱ ᦝᦱᧆ  ᦺᦃᧈ。

ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦈᧅ ᦈᦱ  ᦟᧁᧈ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦋᦴᧈ  ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ  ᦍᦲᧂ ᦋᦻ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ  ᦉᦳᧅ ᦉ ᦥᦻ  ᦺᦈ ᦵᦗᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦕᦻ  ᦷᦕᧆᧈ,ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ  ᦺᦣᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦞᧂ ᦇᦱᧄ  ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦗᦹᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ  ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧂ  ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦎᦱᧈ,ᦞᦴ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦺᦡᧉ  ᦆᦻᧈ  ᧟ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ  ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦢᧁᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦺᦡ  ᦠᦹᧉ  ᦺᦉᧈ ᦺᦈ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦣᧅ ᦺᦘᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦔᦲᧃ  ᦗᦸᧈ  ᦔᦲᧆ ᦎᦱ  ᦂᧇ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦵᦟᧂᧉ  ᦢᦳᧆ ᦎᦱ ᦃᦹᧃᧉ  ᦺᦊᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ  ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦞᦱᧂ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ  ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦋᦴᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦖᦳᧃ   ᦑᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦟᦳᧃᧉ ᦃᦹᧈ ᦵᦜᦲ ᦃᦻ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦗᦲᧈ  ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ  ᦓᦱ  ᦋᦱᧂᧈ,ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ  ᦆᦻᧈ ᦚᦱᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦙᦱ ᧟ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦔᦻ,ᦺᦕ  ᦅᦸᧉ ᦊᦻ  ᦃᦱ ᦎᧁᧉ  ᦎᦱᧄ  ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧁ  ᦆᧂᧈ,ᦣᧂᧈ ᦂᧇ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ  ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ ᦗᧃ ᦋᦸᧂᧈ  ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ  ᦂᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ  ᦣᦳᧄᧈ  ᦠᦸᧂᧉ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦉᧉ  ᦺᦓ  ᦑᦸᧂᧉ  ᦣᦳᧄᧈ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦓᦳᧄ ᦵᦡᧁ,ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦳᧄᧈ  ᦵᦎᧁᧈ  ᦗᦱ ᦆᦸ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ  ᦉᦳᧅ  ᦔᦲᧃ ᦡᦲ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦑᦲᧈ  ᦉᧁᧉ,ᦵᦵᦎᧈ ᦅᦱᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ,ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ  ᦣᧁ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦔᧃᧈ ᦅᦻ  ᦙᦱ ᦋᦴᧈ  ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦚᦱᧉ  ᦋᦱᧂ  ᦙᦱ ᦵᦜᦲ ᦂᧁᧈ,ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦎᧀᧈ ᦍᦱᧃ,ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ  ᦂᦲᧃ  ᧞ ᦑᦱᧃ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦟᦰ ᦺᦡᧉ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦆᦱᧇ ᦃᧁᧉ  ᦢᧁᧈ ᦃᦲ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦏᦳᧂ ᦇᦹᧃ ᧞  ᦵᦍ ᦃᧁᧉ,ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦎᦲᧄ ᦟᧁᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦖᦴ  ᦗᦲ,ᦙᦲ ᦑᧂ  ᦐᦸᧂ ᦃᧂ  ᦔᦱ  ᦺᦆᧈ  ᦀᧁ ᦡᦾᧉ  ᦍᦱᧄ  ᦺᦡ  ᦅᦸᧉ  ᦇᦻᧈ,ᦂᦱᧃ  ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦲ ᦷᦉᧃ  ᦺᦣᧈ ᦑᧂ ᦂᦸᧂ,ᦙᦲ ᦑᧂ  ᦃᦸᧂ  ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ  ᦷᦣ  ᦩᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦋ ᦋᦱᧇ,ᦢᧁᧈ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦀᦹᧇ ᦊᦱᧅ ᦂᧃᧉ ᦉᧅ  ᦵᦋᦲᧉ  ᦉ ᦗ  ᦏ  ᦙᦲ ᦵᦋ,ᦵᦘ  ᦺᦘ  ᦉᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦑᦱᧂ ᦺᦎᧈ  ᦆᦳᧄᧉ  ᦺᦓ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦔᦴ  ᦟᦱᧆ  ᦉ ᦑᦻ ᦈᦲᧃ,ᦠᦸ  ᦺᦕ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ  ᦙᧃ  ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧄ ᦋᦳᧆ  ᦺᦣᧉ,ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ  ᧟  ᦊᦱᧈ  ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ,ᦔᦱᧂ  ᦓᦲᦰ ᦱ᧙ ᦎᦱᧈ ᦺᦡᧉ  ᦘᦸᧄᧉ ᧟ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦏᦹᧂ  ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ,ᦜᦻ  ᦅᦱᧈ  ᦅᦳᧃ  ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ,ᦣᧁ  ᦈᧅ  ᦺᦡᧉ  ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦈᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦋᦻ ᦙᦱ  ᦵᦎᦲᧃ  ᦢᦸᧅᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ ᦕᦊᦱ ᦀᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦕᦻ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦊᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ  ᦂᦱᧁᧈ  ᦙᦱ ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦾᧉ,ᦋᦻ ᦺᦉᧈ ᦉᦾᧉ  ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ  ᦵᦖᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦷᦜᧂ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦆᦴ  ᦅᧁᧉ  ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ  ᦟᦳᧄ ᦷᦗᧂ ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦟᧁᧈ。

(ᦀᦻᧉ ᦔᧃ ᦷᦂᧆ)