new tai | old tai | 中文

ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦷᦂᧇ ᧞ ᦵᦉᦲ ᦵᦀᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦜᧅ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-12-03 17:03:45

ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ,ᦵᦉᦲ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦌᧄᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦞᧉ。ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦷᦂᧇ ᦷᦎ ᧑ ᦟᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦄᦱᧇ ᦕᦱ ᦙᦱ。ᦡᧂᧈ ᦷᦂᧇ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦘᧇ ᦎᦱ ᦊᦴᧈ ᦷᦖᧂ ᦷᦖᧂ,ᦀᦱᧉ ᦷᦉᧇ ᦺᦞᧉ ᦑᦱᧇ ᦇᦱᧇ,ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦅᧈ ᦀᦹᧂ ᦎᦹᧂ,ᦵᦉᦲ ᦠᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦌᦱᧂ ᦊᦸᧅ ᦵᦵᦑᧉ,ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦃ ᦵᦵᦖᦰ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦀᧀ!ᦃᦸᧂ ᦣᦱᧂᧈ ᦣᦻᧉ ᦙᦹᧂ,ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᧞ ᦠᧆ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦂᦴ ᦣᦱ ?”ᦷᦂᧇ ᦅᦸᧉ ᦋᦻᧉ ᦎᦱ ᦺᦉᧈ ᦵᦉᦲ ᧞ ᦷᦃ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦹᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦑᦱᧈ ᦂᦴ ᦐᦲᧉ ? ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦺᦖ ᦙᦹᧂ ᦡᦴ ᦡᦲ ᦤᦸ,ᦙᦹᧂ ᦆᦹᧃ ᦡᦲᧈ ᦙᦱ ᦡᦱᧈ ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦋᦱ ?”ᦵᦉᦲ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ :“ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦴ ᦌᧁ ᦣᦳᧄᧈ ᦌᧁ ᦊᦲᧃ,ᦙᦹᧂ ᦗᦻᧈ ᦤᦸ!”ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦷᦂᧇ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦅᧆ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦂᦴ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦐᦲᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᦲᧉ,ᦙᦹᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦹ ᧞ ᦞᦱᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦣᦱ,ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦱᧈ? ᦙᦹᧂ ᦗᦻᧈ ᦤᦸ!”ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᦱ ᦐᦱᧉ ᦞᧅ ᦡᦲᧃ ᦷᦆᧆ ᦷᦆᧆ,ᦄᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦺᦞᧉ ᦉᦱᧃ ᦄᦱᧃ ᧞ ᦡᦱᧈ ᦞᦱᧈ: ᦙᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦻᧈ,ᦂᦴ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦃᦱ ᦍᦳᧄᧈ ᦙᦹᧂ ᦎᦻ ᦵᦂᦲᧃᧈ!ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦷᦃ ᦊᦴᧈ ᦃᦰ ᦃᦰ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦹᧂ ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦂᦴ ? ᦗᦸ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦣᦱ,ᦙᦹᧂ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦊᧈ ᦑᦸᧈ ᦚᦱᧈ ᦎᦲᧃ ᦚᦱᧈ ᦙᦹ ᦂᦴ ᦺᦡᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦙᦹᧂ ᦡᦲ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᦴ ᦅᦸᧉ ᦵᦀᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦊᦱᧈ,ᦡᦲ ᦵᦀᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ?”ᦷᦂᧇ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦷᦠᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦣᦸᧂᧈ,ᦺᦕ ᦷᦠᧅ ᦗᦳᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦸᧃᧈ ᦙᧃ ᦵᦵᦗᧉ,ᦺᦕ ᦵᦵᦗᧉ ᦅᦸᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦙᧃ ᦨᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ。”ᦵᦉᦲ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦷᦂᧇ ᧞ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᦴ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦔᦲᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦻᧉ,ᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦠᧅ ᦗᦳᧃᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱ!ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦗᧉ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦡᦲ ᦵᦀᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦤᦸ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦺᦙᧈ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦵᦓᦲ!”ᦷᦂᧇ ᦞᦱᧈ:“ᦢᧁᧈ ᦺᦙᧈ ᧞,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᦸ ᦙᦹᧂ ᦷᦋ ᦂᦴ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦡᧈ。”ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦠᦱᧂ ᦊᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦔ,ᦷᦂᧇ ᦅᦸᧉ ᦗᦸᧄ ᦠᦱᧂ ᦵᦉᦲ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ。ᦵᦉᦲ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦹᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦵᦓᦲ,ᦂᦴ ᦈᧅ ᦷᦠᧅ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦙᦹᧂ。”ᦞᦱᧈ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦷᦠᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦺᦔ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦉᦲ ᦊᦸᦰ ᦃᦱ ᦡᦲᧈ ᦷᦠᧅ ᦓᧃᧉ,ᦷᦂᧇ ᦅᦸᧉ ᦅᦸᧇ ᦠᦱᧂ ᦵᦉᦲ ᦺᦞᧉ ᦖᧃᧉ ᦖᧃᧉ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦂᧇ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧄ ᦈᧇ ᦠᦱᧂ ᦵᦉᦲ ᦺᦔ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦷᦎᧅ ᦺᦂ ᦵᦜᦲ ᦵᦉᦲ。ᦵᦉᦲ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦂᧇ ᦵᦠᧀ,ᦙᦹᧂ ᦷᦠᧅ ᦙᦱ ᦤᦸ!”ᦷᦂᧇ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦵᦉᦲ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦴ ᦷᦠᧅ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧉ ᦋᧁᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦍᧂ ᦷᦠᧅ ᦷᦎᧅ ᦺᦂ ᦵᦜᦲ ᦙᦹᧂ ᦵᦂᦲᧃᧈ!”ᦵᦉᦲ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦷᦂᧇ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦷᦠᧅ ᦷᦎᧅ ᦺᦂ ᦵᦜᦲ ᦙᧃ ᦵᦵᦑᧉ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ,ᦗᦸ ᦡᦲ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦟᦀᦻ ᧞ ᦺᦦ ᦠᦱᧂ ᦡᦳᧅ ᦡᦳᧅ,ᦅᦸᧉ ᦟᦸᧆ ᦵᦵᦟᧆ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦂ ᦡᦳᧂ ᦷᦅ ᦺᦔ。ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᧒ ᧞。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)