new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ

作者: 时间:2020-12-03 17:01:56

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

 ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧃ ᦅᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦡᦳᧆᧈ ᦊᦱ ᦠᦲᧇᧈ ᦓᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᧄ ᦒᦸ ᦷᦖᧅ ᦒᦸ ᦺᦈ。ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦣᦸᧂᧉ:“ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈᦵᦣᦲᧃ ᦣᦱᧈ?”

“ᦺᦕ ᦣᦱ? ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦤᦸ。”ᦙᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦞᦱᧈ。ᦷᦎ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦈᦱᧄ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦾᧉ。“ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦣᦱ?”ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦠᧃ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧄ ᦞᦱᧈ。“ᦉᧅ ᦅᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦆᦱᧁ ᧑。”ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦺᦔ ᦓᦲᧆ ᦊᦱ ᦞᦸᧆ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦞᦱᧈ。“ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦌᦹ ᦢᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦐᧂᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ?”“ᦙᦾᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ,ᦗᦸᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦒ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦐᦹᧂ ᦐᦸᧅ ᦅᧄ ᧟。”“ᦂᦴ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ。”ᦀᦲᦰ ᦈᦱᧄ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦵᦂᧈ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦺᦔ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦵᦠᦲᧃᧉ。”“ᦺᦋᧈ ᦵᦣ。”ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦣᦻᧉ ᦞᦱᧈ。

“ᦣᧁ ᦺᦔ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦡᦲ ᦅᦱ ?”“ᦵᦑᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦤᦸᦰ。”ᦙᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᦲᧉ ᧞ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ ᦎᦲᦰ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦈᦱᧄ。“ᦘᦻ ᦡᦾᧉ,ᦵᦉᦲᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦣᦱᧈ。”ᦀᦲᦰ ᦈᦱᧄ ᦠᧃ ᦓᦳᧄ ᦉᦸᧂ ᦎᧁᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᦱᧁ ᦔᦸᧂ ᦔᦸᧂ ᦵᦝᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧉ ᦺᦞᧉ。

“ᦣᦸᧃᧉ ᦣᦻᧉ ᦔᦾᧈ ᦃᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦊᦲᧃ ᦅᧄ ᧑。”ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦈᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧟,ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦂ ᦵᦵᦜᧆ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᧞ ᦛᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ,ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦀᧁ ᦷᦕ ᦙᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᦲᧉ ᦉᧅ ᦵᦑᦲᧈ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦸᧆ ᦣᦱᧂᧈ ᦐᦳᧄᧈ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦀᦲᧆ ᧑,ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦆᧈ ᦗᦲ ᦙᦱ ᦘᦸᧂᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦵᦈᦲᦰ ᦙᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧁ,ᦓᦳᧄ ᦉᦸᧂ ᦎᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦃᧃ ᦺᦞᧉ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦷᦕ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ,ᦵᦵᦝᧆ ᦅᦱᧈ ᦙᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ,ᦅᧃ ᦷᦋ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦔᦱᧅ ᦷᦃ ᦵᦵᦀᧇ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ,ᦺᦓ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦔᧁᧈ,ᦡᦸᧄ ᦅᦱᧈ ᦷᦋ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦅᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦛᧂ ᦷᦛᧂ,ᦺᦓ ᦺᦈ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦛᧂ ᦷᦛᧂ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦙᧃ ᦗᦸ ᦅᦹᧆ ᦺᦈ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦅᦸᧉ ᦐᧅ ᦷᦟᧅ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ ᧞。(8)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦑᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦂᧆ)