new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦋᦲᧃ ᦶᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦐᦳᧄᧈ

作者: 时间:2020-11-12 10:39:30

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦶᦌᧁᧈ ᦵᦂᧂ ᦎᧁᧉ ᦷᦑᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᧁᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦷᦕ ᦜᦱᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦜᦸ ᦶᦜ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ,ᦅᧃ ᦜᦸ ᦶᦜ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦉᧈ ᦶᦅ ᦐᦱᧄ ᦂᦸᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦸᧉ ᧞ ᦟᦹᧉ ᦂᧇ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦱᧁ ᦡᦾ,ᦗᦻ ᦉᦴ ᦶᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦝᧃ ᦇᦱᧄ ᦷᦈᧆ ᦏᦲᧈ,ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦅᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦴ ᦓᦸᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᧂᧈ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ,ᦎᦱᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ,ᦶᦉᧃ ᦉᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦤᦴ ᦇᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦓᦱᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ,ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦀᧂᧉ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦺᦌᧉ ᦂᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦺᦣ ᦆᧄ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦩᦲ ᦵᦟᧀ ᦺᦟᧈ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦶᦡᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧃᧈ ᦍᦹ ᦺᦔ,ᦔᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦕ ᦧᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧉ ᦔᧁᧈ,ᦟᦰ ᦵᦙ ᦚᧁᧉ ᦟᦴᧅ ᦺᦞᧉ ᦖᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦘᦸᧄ ᦘᦸᧄ,ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦞᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦈᧇ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦅᦸᧃ,ᦉᦸᧂ ᦷᦎ ᦌᦸᧃᧉ ᦅᦸᧃ ᦵᦡᧁ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ,ᦃᧁ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦟᦰ ᦵᦙ ᦺᦞᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦖᦸᧂ ᦉᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦷᦕ ᦓᦸᧂᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦝᦱ ᦓᦸᧃ,ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦙᦸᧃ ᦺᦂ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦟᦸ ᦶᦆᧄ ᦷᦣᧉ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧉ ᦢᧁᧈ ᦂᦳᧄᧉ ᦵᦉ ᦖᦴ ᦢᦳᧃᧈ ᦎᧁ ᦺᦓ,ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧉ ᦵᦃᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦃᦱ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᦱ ᦙᦲ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦍᧆ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦷᦀᧆᧈ ᦀᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦣᦴᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦜᦲ ᦅᦸᧂ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦱᧈ ᦟᦸᧃ ᧞ ᦃᦱᧄᧉ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦣᧁ ᦃᦲᧈ ᦵᦣᦲ ᦺᦔ,ᦺᦜ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦟᦸᧂᧈ ᦠᦱᧆ,ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦺᦈ ᦠᦱᧆ ᦠᦱᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦶᦃᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦷᦈ ᦟᧁᧈ ᦐᦱᧉ,ᦘᦱᧉ ᦜᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦾᧈ ᦎᦱ ᦶᦃᦰ,ᦵᦜᧅ ᦜᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦾᧈ ᦎᦱ ᦌᦱᧂ,ᦅᦱᧂ ᦓᦱᧂ ᦶᦃᧂ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦃᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦜᦱᧉ,ᦺᦂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦎᦰ ᦩᦸᧃᧉ ᦩᦱᧂᧈ,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦍᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦣᧂ,ᦅᦾᧈ ᦊᦸᦰ ᦜᦱᧉ ᦶᦉᧂ ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦊᦸᧃᧈ,ᦅᦾᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦉᧂ ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦔᦳᧂ,ᦅᧃ ᦓᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦉᦱᧄᧉ ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦺᦑ ᦵᦣᦲᧃ,ᦅᦾᧈ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦉᧂ ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦵᦂᦲᧃᧈ,ᦡᦳᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦵᦆᦲ ᦵᦋᦲᧅ ᦟᦸ ᦛᧃ,ᦜᧂ ᦡᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ,ᦓᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧉ ᦷᦎ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦕ ᦀᦸᧃ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦜᦲ ᦉᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦽᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦶᦋᧃᧉ ᦆᦱᧈ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ,ᦠᦹᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦢᦲᧆ ᦎᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦙᦱ ᦤᦱ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧈ ᦟᦸᧃ ᦷᦅᧆ ᦟᦲᧁᧉ,ᦜᦱᧉ ᦎᦲᧁᧉ ᦃᦸᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ ᦵᦙᦲ ᦑᦱᧃ,ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦗᧂ ᦶᦣᧆ ᦌᧄᧉ,ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦡᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦎᧅ,ᦕᧅ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦡᧆ ᦺᦌᧉ,ᦔᦱ ᦊᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦐᦸᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦀᧁ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦕᦹᧃ ᦺᦢ ᦢᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦆ ᦓᦸᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧃᧈ ᦓᦱᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦖᦴ ᦖᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧃ ᦓᦱᧂ ᦺᦔ ᦀᦾᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦆᧄᧈ ᦀᦾᧉ ᦜᦾᧉ ᦷᦕ ᦜᦱᧉ ᦛᦻᧈ ᦙᦱ,ᦷᦕ ᦧᦸᧃ ᦜᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦏᦱᧄ ᦛᦻᧈ ᦗᦸᧅ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦣᧇ ᦎᦸᧃᧉ ᦷᦋ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦘᧁ,ᦀᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦓᦸᧃ ᦠᦻ ᦙᦾᧈ,ᦋᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᧓ ᦃᦸᧉ ᧗ ᦅᧄ,ᦜᦱᧉ ᦵᦡᧁ ᦓᦾᧉ ᦅᦾᧈ ᦈᦹᧈ ᦅᧄ ᦋᦻ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)