new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦈᧆ ᦡᦾ ᦠᦲᧄ ᦙ ᦗᦱᧃ

作者: 时间:2020-11-12 10:38:25

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦡᦳᧂ ᦵᦵᦎᧃ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦟᧄ ᦀᧄᧉ ᦔᦱᧈ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦟᦱᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦺᦌᧉ ᦖᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦷᦜᧂ ᦠᦽᧉ ᦗᦴ ᦕᦱ ᦋᦱᧆ ᦡᦴ ᦉᦱᧈ。ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦃᦱᧂᧉ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧈ ᦺᦔ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦂᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦣᦲᧄ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦙᦲ ᦊ ᦈᦴᧈ ᧕᧖ ᦷᦍᧆ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦺᦜ ᦜᦲᧂᧈ ᦕᦻᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦠᦲᧄ ᦙ ᦗᦱᧃ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦌᦱᧃ ᦌᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦅ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦕᦻᧉ ᦎᦲᧃ ᦡᦾ ᧗ ᦟᦴᧅ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦏᧃᧉ ᦅᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦔᦳᧃ ᦵᦄᦲᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦎᦱ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧃ ᦠᦲᧃ ᧞ ᦕᦱ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦷᦅᧇ ᦚᦱ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦣᦱᧃᧉ ᦜᦲᧂᧈ。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦲᧃᧈ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦲᧆ ᦺᦎᧈ ᦵᦑᧁ ᦺᦗ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦍᦻᧉ ᦑᦽ ᦋᦻ  ᦔᦲᧃ ᦅᦴ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦡᦾ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦞᧃ ᦓ ᦞᧃ ᦓᦱ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎ ᦺᦜ ᦆᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦎᦲ ᦺᦖᧈ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦡᦾ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦟᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦷᦉᧆᧈ ᦃᦱᧁ ᦇᦱᧄ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦟᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᧄ ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦉᦸᧂᧈ,ᦞᧃ ᦏᦸᧂᧈ ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦍᦰ ᦺᦍᧉ ᦕᦲᧁ ᦣᦱᧄᧈ ᦑᦸ ᦎᦱ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦕᦲᧁ ᦙᧃ ᦃᦱᧁ ᦈᦱ ᦃᦱ ᦵᦕᦲᧅᧈ ᦗᦸᧃ ᦑᦹᧂ ᦌᧄᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦾ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦈᦳ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦳ ᦑᦲᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦎᦳᧃ ᦢᦳᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦌᦱᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ,ᦎᦱ ᦑᦸᧆ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦌᧄᧉ ᦵᦔᦲᧂᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᧄ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦾ ᦇᦹᧃ ᧞ ᦡᦾ ᦆᧄ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦉᦳᧂ ᦷᦉᧆᧈ ᦇᧄ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦳᧅ ᦈᦱᧅ ᦏᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦡᦾ ᦕᦱ ᦎᧂᧉ ᦺᦍ ᦂᧃ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦐᦸᧈ,ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦊᧄᧉ ᦟᧄ ᦺᦙᧉ ᦗᦸ ᦺᦡ ᦍᦾᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦳᧃ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦖᧀ ᦵᦵᦂᧄ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦊᦸᧆᧈ ᦟᦳᧂ ᦟᧄ ᦺᦙᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦡᦾ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᧑ ᦉᦳᧂ ᦷᦉᧆᧈ ᦟᦳᧂ ᦇᧄ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦔᦻ ᦡᦾ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧂ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦑᧆ ᦺᦒᧉ ᦞᦲ ᦑᦳᧃ ᦑᦲᧇ ᦁᦳᧂ ᦵᦃᧁ,ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦟᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ,ᦃᦱᧁ ᦵᦃᧁ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᦾ ᦞᦰ ᦞᦱᧆ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦘᦰ ᦵᦵᦈᧃ  ᦵᦑᧁ ᦃᦻᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦇᧄ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦟᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᧄ ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦉᦸᧂᧈ,ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᧔ ᦀᧃ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦚᧃ ᦵᦵᦃᧃ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦦᦱᧂᧉ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦜᦱᧉ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦺᦎᧈ ᦑᦽ ᦺᦗ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦍᦻᧉ ᦑᦽ ᦋᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦡᦾ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦡᦾ ᦈ ᦃᦳ ᦎᦱ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦵᦣᧂᧉ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᦲᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦅᦱᧆ ᦵᦵᦅᧂᧉ ᦺᦓ ᦔᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ,ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦔᦻ ᦡᦾ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ,ᦢᦲᧃ ᦟᦴᧈ ᦟᧄᧉ ᦠᧃ ᦊᦴᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦎ ᦑᦸᧈ ᦷᦣ ᧞ ᦩᦻ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦟᧄᧉ,ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦺᦗ ᦜᦱᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦲᧆ ᦺᦎᧈ ᦑᦽ ᦺᦗ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦍᦻᧉ ᦋᦸᧄ ᦋᦻ ᦅᦾᧈ ᦀᦽ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ;ᦍᧂ ᦙᦲ ᦡᦾ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦡᦾ ᦅᧃ ᦒ ᦗᦰ ᦒ ᦗᦱ,ᦉ ᦗ ᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦝᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦉᧄᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦵᦈᧇ ᦷᦠ ᧞ ᦎᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦑᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ,ᦔᦻ ᦅᦱᧈ ᦟᦳᧄ ᦁᧃ ᦵᦈᧇ ᦉᦻ ᦀᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦟᧄ ᦆᦸ ᦅᦳᧃᧉ ᦵᦙᧀᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦎᦳᧄᧈ ᦵᦔᧀᧈ ᦗᧂ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦙᦱᧉ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦳᧆ ᦎᦱ ᦟᦻ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦵᦈᧇ ᦉᦻ ᦀᦲᧃ ᦖᦹᧃ ᧞ ᦉᦹᧂ ᦡᦱᧂᧉ ᦟᦳᧂ ᦃᦱ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦡᦱᧂᧈ ᦟᦻ ᦠᦲᧆ ᦠᧁᧉ ᦑᦳᧆ ᦵᦣᦲᧃᧉ ᦵᦃᧃᧉ ᦃᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦚᦲ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦺᦀ ᦁᦱᧉ ᦣᦱ ᦁᦹ ᦣᦹ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦆᦰ ᦍᦹ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦂᧂ ᦆᦸ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦗᧆ ᦆᦸᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦆᧆ ᦟᦲᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦈᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦵᦉᧇᧈ ᦔᦳᧄ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ ᧟ ᦉᦳᧄ ᦗᦸ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᧅ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦈᦸᧂᧈ ᦋᧅ ᦠᦹᧉ ᦎᦱ ᦅᦱᧂᧉ ᧞ ᦷᦉᧇ ᦵᦢᧁᧉ ᦜᦲᧁᧈ ᦎᦱ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦵᦋ ᦎᧄ ᦔᦳᧃᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦙᦳᧃᧈ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᦹᧂ ᦌᦱᧂ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦎᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᧞ ᦵᦚᧆᧈ ᦵᦵᦙ ᦔᦲᧃ ᦜᦲᧄᧉ,ᦀᧁ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦵᦈ ᦠᦸᧈ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦏᦳᧂ ᦗᦱ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦹᧂ ᦊᦱ ᦕᦳᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᧞ ᦊᦱ ᦕᦳᧂ ᦵᦵᦡᧂ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦙ ᦵᦋ ᦈᦳᧄᧈ,ᦀᧁ ᦢᦳᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧄ ᦺᦞᧉ ᦅᦾᧈ ᦵᦑᧁ ᦺᦋᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦊᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᧟ ᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦔᦲ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦑᧁᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦗᦲᧆ ᦋ ᦍᦱ ᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᧞ ᦁᦳᧂ ᦅᦰ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦵᦈᧆ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦎᦲᧃ ᦡᦾ ᦗᦻ ᦎᧄᧈ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦉᧄᧈ ᦺᦙᧉ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦝᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᧂ ᦓᧂ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦔᦳᧅᧈ ᧞ ᦚᧂ,ᦙᧃ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦱᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᧃᧉ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦎᦲᧃ ᦡᦾ ᦔᧃ ᦈ ᦉ ᦗ ᦏ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦟᧄᧉ ᦋᦱᧆ ᦔᦳᧃ ᦵᦄᦲᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦎᦱ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦾ ᦠᦲᧃ ᧞ ᦅᦸᧂ ᦕᦱ ᦷᦅᧇ ᦚᦱ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧃᧉ ᦜᦲᧂᧈ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦙᦹ ᦵᦵᦞᧆ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᧃ ᦺᦎᧈ ᦵᦑᧁ ᦺᦗ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦡᦾ ᦠᦽᧉ ᦗᦴ ᦕᦱ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦡᦴ ᦉᦱᧈ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦔᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦔᦸᧄᧉ ᦵᦉ ᦌᧄᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦸ ᦉᧂ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦝᧀ ᦙᧃ ᦟᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦂᧃ ᧞ ᦎᦱᧅ ᦺᦢ ᦺᦃ ᦀᦱᧉ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᧕᧖ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦆᧇ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦃᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦡᦱ,ᦗᦱ ᦑᦹᧂ ᦺᦢ ᦵᦵᦂᧄ ᦵᦕᧀ ᦎᦱᧅ ᦵᦈᦲ ᦇᦽ ᦅᦸᧄᧉ,ᦐᦽᧈ ᦑᦸᧈ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦵᦡᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦁᧃ ᦺᦉᧈ ᦉᦻ ᦗᦱ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦡᦲᧈ ᦢᦲᧆ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦃᦻ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲᧈ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦅᧀ ᦵᦵᦟᧅ ᦡᦾᧉ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦔᦸᧄᧉ ᦵᦵᦌᧃ ᦓᦾᧉ ᦡᦳᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ,ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦷᦂᧂ ᦆᦸ ᦊᦲᧃ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦟᦸ ᦀᦾᧉ ᦑᦹᧂ ᦗᦱᧁᧉ ᦂᧇ ᦎᦱᧃ,ᦡᦴ ᦛᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦂᧂ ᦆᦸ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦃᦳᧄ ᧞ ᦉᦳᧄᧉ ᦚᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦔᦸᧄᧉ ᦡᦳᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦜᧁ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦢᦲᧆ ᦡᦾᧉ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦺᦞᧉ ᦉᦳᧆ ᦋᦲᧃᧈ ᦉᦻ ᦎᦱ,ᦎᦱᧄ ᦞᦸᧂᧈ ᦠᦲᧃ ᧞ ᦕᦱ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦀᦾᧉ,ᦺᦢ ᦎᦱᧅ ᦉᦾᧉ ᦵᦟᧀᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦔᦱᧈ ᦵᦃᦲᧄ ᦵᦟᦲᧄ,ᦗᦲᧈ ᦈᧅ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ ᦓᦸᧂᧉ ᦟᦹ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦈᦸᧄ ᦍᦸᧆ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦷᦙᧂᧈ ᧓ ᦵᦵᦋᧃ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦟᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦀᧄᧉ ᦀᦻᧈ,ᦆᦱᧈ ᦂᦻᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦽ ᦅᦸᧄᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦑᦹᧂ ᦂᧃ,ᦃᦸᧂ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧇ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᧃ ᦵᦠᧀᧈ ᦂᦲᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ  ᧓ ᦈᧄᧈ ᦷᦗᧅ,ᦈᧄᧈ ᦷᦗᧅ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ ᦠᦱ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦾᧉ ᦈᦴᧈ ᦵᦵᦙᧃ,ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ ᦙᦱ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦃᧁ ᦈᦱᧉ,ᦵᦋᦲᧉ ᧑ ᦵᦋᦲᧉ ᦐᦽᧈ ᦋᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦱᧉ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦉᦳᧅ ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧉ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦾᧈ ᦢᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦜᦱᧉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦍᦻᧉ ᦂᦱᧈ ᦐᦱᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦍᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦷᦔᧆ ᦊᦸᧃᧈ ᦏᦳᧂ ᦗᦱ,ᦅᧃ ᧞ ᦠᦻ ᦙᦾᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦆᧃ ᦙᦱ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦗᧃ ᦋᦱᧉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦈᧅ ᦀᧁ ᦘᦱᧉ ᦵᦐᧇ ᦈᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧃ ᦺᦡᧈ ᦃᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ,ᦋᦲᧅ ᦅᦴ ᦟᦱ ᦃᧁ ᦃᦻ ᦑᧄ ᦊᦻ ᦺᦞᧉ ᦵᦌ ᦑᦱᧃ ᦷᦠ ᦂᦱᧆ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦔᦱᧆᧈ ᦉᦳᧄᧉ ᦡᦳᧂ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦆᦲ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦔᦳᧃ ᦡᦲ ᦋᦳᧄᧈ ᧞ ᦵᦌᦲ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦵᦆᦲ ᦡᦳᧂ ᦠᦽᧉ,ᦅᧄ ᧑ ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦂᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦟᦱᧃ,ᦌᦱᧃ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦸ ᦙᧃ ᦑᦸᧈ ᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧓ ᦌᦱᧁ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦐᦽᧈ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦔᦱᧈ ᦂᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦡᦳᧂ ᦟᦲ,ᦙᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᦲ ᦀᧄᧉ ᦀᦻᧈ,ᦛᦲ ᦂᦻᧈ ᦂᧃ ᦆᧇ ᦌᦸᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ ᦑᦸᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦓᧇ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦓᦸᧂᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦅᧈ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦂᦽᧉ ᦵᦵᦌᧃ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦺᦗ ᦜᦱᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦉᧃ ᦌᦻ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᦲ ᦅᦸᧄᧉ ᦗᦻ ᦍᦻ ᦎᦲᧄ ᦔᦱᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦓᧅ ᦉᦱᧈ ᦡᦾᧉ ᦉᧅ ᦺᦌᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦃᧄ ᦵᦣᦲ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦔᦳᧃ ᦡᦲ ᦋᦳᧄᧈ ᧞ ᦵᦌᦲ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦵᦆᦲ ᦑᦲᧈ ᦡᦳᧂ ᦦᦱᧂᧉ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦎ ᦗᦲᧈ ᦷᦋ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦳᧂ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦎᦳᧃ ᦎᧁᧉ ᦋᦸᧄ ᦋᦻ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦘᦱᧅ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦃᦲ ᦍᦱᧅ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦸᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦟᦱᧃ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦙᦱᧉ ᦅᦱ ᦃᧁᧉ ᦠᦲᧄ ᦙ ᦗᦱᧃ ᦋᦸᧄᧉ ᦵᦵᦆᧇ,ᦍᧄᧈ ᦵᦵᦑᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦾᧈ ᦆᦻᧉ ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧃ ᦋᦻ ᦷᦎᧅ ᦐᦱᧉ ᦖᦱᧅ ᦕᦱ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦠᧃ,ᦢᦳᧃ ᦔᧃ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦀᧁ ᦜᦱᧉ,ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦍᦻᧉ ᦂᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦷᦎᧅ ᦚᧂᧈ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦃᧄ ᦵᦵᦚᧅᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦟᧇ ᧞ ᦚᦱᧃ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧃ ᦺᦂ ᦀᦻᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦷᦗᧇ ᦈᦸᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦣᦻᧉ ᧞ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦵᦉᦲ ᦖᦲ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦓᦱᧂ ᦐᦲ ᦺᦔ ᦷᦈᧇᧈ ᦕᦲ ᦷᦈᧇᧈ ᦷᦘᧂ ᦣᦻᧉ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦍᦻᧉ ᦋᦸᧄ ᦀᦻᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂ ᦠᦲᧃ ᦕᦱ。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦱ ᦑᧂ ᧒ ᦡᦲ ᦛᦻᧈ ᦆᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦎᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦜᧁᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦟᦱᧃ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦠᦲᧄ ᦙ ᦗᦱᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᧓ ᦗᧃ ᦟᦱᧃᧉ ᦷᦍᧆ,ᦑᦲᧇ ᦷᦕᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦂᧇ ᦷᦟᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦹᧂ,ᦑᦹᧂ ᦺᦈ ᦗᦲᧈ ᦍᧂ ᦺᦆᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦈᦸᧆᧈ,ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦐᦲᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦗᦸᧅ ᦠᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦸᧃ ᦡᦳᧂ ᦔᦱᧈ,ᦜᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦡᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦺᦈ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦧᦸᧃ ᦜᦳᧂ ᦺᦜ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦞᦸᧅ ᦏᧁᧉ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦅᦱᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦂ,ᦜᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦓᦱᧂ ᧞ ᦐᦲ ᦵᦉ ᦷᦕ ᦵᦵᦀᧇ ᦢᦱᧁᧈ ᦒᦸᧃ ᦡᦳᧂ ᦦᦱᧂᧉ,ᦜᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦜᦱᧉ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦠᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦓᦸᧃ ᦚᧃ ᦠᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦅᦱ ᦏᦱ ᦀᦻᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦟᧅ ᦧᦸᧃ ᦓᦱᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦀ ᦋ ᦷᦉ ᦀ ᦋ ᦷᦍ,ᦀ ᦋ ᦙᧂ ᦅ ᦷᦟ,ᦀ ᦋ ᦀᦳ ᦎ ᦷᦙ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦓᦱᧂ ᧞ ᦷᦎᧅ ᦊᦴᧈ ᦡᦳᧂ ᧞ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦏᧃ ᦊᦴᧈ ᦘᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦎᧁᧉ,ᦧᦸᧃ ᦊᦱᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦜᧁᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦀᧇ ᦅᦱᧂᧈ ᦑᦹᧂ ᦷᦂ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦷᦠ ᦊᦴᧈ ᦙᦽ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ,ᦧᦸᧃ ᧔ ᦑᧁᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦠᦴ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦠᦴ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦂᧄᧉᦵᦵᦉᧂ  ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᧒ ᦚᦻᧈ ,ᦧᦸᧃ ᦓᦳᧄ ᧒ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦓᦳᧄ ᧒ ᦎᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦅᦱ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦎᦱ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦵᦟᧂ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦕᦸᧇᧈ ᦈᦸᧆᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦧᦸᧃ ᦆᦸ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦆᦸ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦆᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦠᦱ ᦷᦕ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦷᦎ ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂ ᦑᧁᧉ,ᦣᦾᧉ ᦷᦃᧇᧈ ᦃᧁᧉ ᦧᦸᧃ ᦜᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦐᦲ  ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲ ᦆᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦉ ᦐᦲᧉ ᦺᦔ ᧟ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦸᦰ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦺᦗ ᦔᦻ,ᦓᦸᧂᧉ ᦣᧅ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦾᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦑᧄ ᦍᦻ ᧟ ᦐᦲᧈ ᦵᦟᧁ。(ᦀᦻᧉ ᦕᧆ)