new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦎᦸᧇᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-09-24 10:55:59

 (ᦋᦻ ᦃᧇ)

ᦀᦽ ᧞ ᦀᦽ ᦓᦸ ᦉᦾᧉ ᦕᧅ ᦺᦢ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦔᦾᧈ ᦋᦻ ᦵᦅᧀ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀ!ᦷᦓᧅ ᦎᦴᧉ ᦶᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦺᦆᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧀ,ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦻ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦅᧀ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦗᦸ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦙᧁ,ᦵᦉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦑ ᦞ ᦢᦳᧆ ᦓᧄ ᦙᦱ,ᦵᦉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦓᧄ ᦎᧁᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦴᧉ ᦺᦖᧈ ᦋᦻ ᦈᦱ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦠᦱ ᦶᦉᧂ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦷᦈᧇᧈ ᦜᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦓᦸᧂᧉ,ᦗᦲᧈ ᦢᧁ ᦺᦆᧈ ᦘᦱᧅ ᦦᦱᧈ ᦺᦐ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦻ ᦙᧁ。

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

ᦀᦽ ᧞ ᦀᦽ ᦓᦸ ᦉᦾᧉ ᦂᦱᧇ ᦔᦲ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦅᧀ,ᦷᦓᧅ ᦵᦡᧀ ᦓᦱᧂ ᦺᦆᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦅᦸᧃ ᦠᦳᧂ ᦅᦸᧉ ᦍᦱᧅ,ᦂᦱ ᦈᦱᧅ ᦏᧁᧉ ᦣᦱᧂᧈ ᦋᦱᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ ᦌᦹ ᦎᦲᦰ ᦂᦹᧂᧈ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ,ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦆᧄ ᦺᦞᧉ ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ,ᦺᦕ ᦺᦡᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦀᧇ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦀᦻᧉ,ᦎᦱᧃᧈ ᦑᦸᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦶᦋᧃᧉ ᦵᦑᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ,ᦶᦈᧃ ᦡᦱ ᦶᦉᧂ ᦺᦆᧈ ᦕᧆ ᦕᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦆᦹᧆ ᦺᦂᧉ,ᦵᦉ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦑᦱᧁᧉ,ᦓᦱᧂ ᦎᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦖᦸᧃ ᦷᦠ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦜᧇ ᦷᦐ ᦺᦔ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦲᦰ ᦚᧃ ᦃᦳᧂᧈ ᦠᧃ ᦗᦲᧈ ᦀᦻᧉ,ᦺᦖ ᦚᦻᧉ ᦜᦱᧉ ᦶᦉᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦆᧈ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦖ ᦶᦘ,ᦦᦱᧂ ᦆᧄ ᦶᦠ ᦗᦻ ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦶᦦᧃᧈ ᦍᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧉ,ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦜᦱᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦳᧂᧉ ᦎᦱᧅ ᦟᧁ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦦᧂ ᧞ ᦙᧁ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦶᦃᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦟᧁ ᦵᦡᦲᧃ ᧕,ᦔᦲᧁ ᦦᦱᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦠᦻ ᦦᦱᧈ ᦔᦱᧃ ᦟᦳᧄ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦶᦃᧃ ᦂᦳᧄ ᦋᦻ ᦓᦱᧂ ᦎᦲᦰ ᦃᦸᧆᧈ ᦅᧄ ᦖᦻ ᦖᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦈᦱ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦶᦦᧃᧈ ᦵᦅᧀ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧀ. ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦆ ᦔᦲᧃ ᦺᦗᧉ, ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦆᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦇᦾ ᦐᦸᧂ,ᦓᦱᧂ ᦙᦱ ᦔᦸᧂ ᧞ ᦝᦸᧂ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦎᦲᦰ ᦺᦡᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦗᧉ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦜ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦎᧈ ᦙᧃ ᦑᦸᧃ,ᦶᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦱᧂ ᦙᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦷᦂᧆ)