new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦅᧄᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦡᧉ ᦈᦱᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2020-09-24 10:55:15

(ᦅᧄ ᦧᦻᧈ ᦗᦱᧃ)

ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!

ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦠᧀᧈ ᦝᧂ ᦡᦲ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦠᧀᧈ ᦝᧂ ᦤᦲ,ᦅᧄ ᦙᦲ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦑᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧆ ᦗᦳᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦃᦳᧄ ᦃᦲ,ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱᧅ。ᦵᦗᦲᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦑᦱᧂ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ,ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧃᧉ ᦃᦹᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦍ,ᦞᦱᧂ  ᦵᦉ ᦎᦲᧃ ᧞ ᦙᦹ,ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦋᦴᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᦳᧃ  ᦑᧁᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ,ᦙᦱ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦇᧄ  ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ,ᦙᦲ ᦋᦴᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦣᧂᧈ ᦂᧇ ᦖᦴ ᦖᦱ ᦘᦸᧄᧉ  ᦷᦣ ᦩᦻ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ,ᦣᧂᧈ ᦂᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧉ  ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦃᦱᧁ ᦝᦸᧂ,ᦣᧂᧈ  ᦂᧇ  ᦐᦸᧂ ᦃᧂ  ᦔᦱ ᦂᧇ ᦷᦉᧃ ᦀᦾᧉ,ᦣᧂᧈ ᦂᧇ  ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦡᧄ,ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ ᧒ ᦎᧁᧈ,ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦵᦃᧄ ᦑᦸᧂᧉ,ᦍᧂ ᦵᦜᦲ ᦡᦾᧉ ᦈᦻᧈ ᦂᦲᧃ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦣᧅ ᦺᦘᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦳᧅ ᦺᦣᧉ,ᦑᦱᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ, ᦠᦹᧉ ᦙᧃ  ᦵᦟᧃᧈ  ᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᦸᧂ  ᦺᦋ  ᦠᦳᧄᧉ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦦᦱᧂᧉ,ᦊᦱᧈ  ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ,᧞ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ。

(ᦀᦻᧉ ᦔᧃ ᦷᦂᧆ)