new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦹᧆ ᦕᦸᧃᧈ ᦺᦞ ᦺᦞ

作者: 时间:2020-09-24 10:54:37

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ  ᦷᦎ ᦷᦢ  ᦆᧄ ᦵᦕᧀ  ᦂᦱᧂ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧇ  ᦘᦸᧃ  ᦟᦱᧆ ᦓᧄᧉ,ᦺᦢ ᦠᦱᧅ  ᦀᦱᧉ  ᦆᧇ ᦌᦸᧃᧉ  ᦎᦲᧄ  ᦺᦞᧉ  ᦈᦸᧆᧈ  ᦐᦸᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦗᧃ  ᦓᦱ  ᦠᦱᧅ  ᦔᦲᧃ   ᦺᦑ  ᦟᦹᧉ,ᦣᦳᧄᧈ ᦊᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦙᦲ  ᦜᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦙᦲ ᦑᧂ  ᦙᦴ ᦵᦌᦲ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ  ᦆᦴᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦡᦽᧉ  ᦋᦱᧁ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ  ᦔᦴᧈ  ᦟᧂ,ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦞᦱᧉ ᦠᦸ ᦆᧄ ᦍᧁᧉ ᦅᦸᧈ,ᦠᦸᧉ  ᦵᦵᦃᧈ ᦘᦸᧄᧉ  ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ  ᦍᦲ ᦷᦌ,ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦵᦣᧆ  ᧞ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦀᧂᧈ  ᦋᦲᧂ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ, ᦉᦳᧅ ᦊᦴᧈ  ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ  ᦝᦱᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦂᦸᧃᧈ  ᦓᧄ,ᦺᦡᧉ  ᦉᦳᧅ ᦟᧄ  ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦗᦲᧈ  ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ  ᦌᦱᧃ  ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦔ ᦋᦱ  ᦓᦱ ᦟᦱᧆ  ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧄ  ᦙᧅ  ᦡᧂᧈ ᦺᦈ,ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ  ᦊᦴᧈ  ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ,ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ,ᦊᦱᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦟᧁᧈ  ᦆᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦂᧇ ᦎᦱ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦔᦹᧅ ᧞ ᦐᦱ ᦺᦢᧉ  ᦗᦱ ᦷᦟ ᦢᧁᧈ ᦊᦹᧆ ᦊᦸᧃᧈ,ᦈᦸᧆ ᦟᧅ  ᦡᦾᧉ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦃᦱᧁ ᦵᦵᦡᧂ,ᦉᦸᧂ ᦵᦵᦃᧃ ᦃᦱ  ᦃᧁ ᦊᦸᧄ ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦙᦲ ᦣᦸᧄ ᦔᦸᧄ  ᦢᦱᧈ, ᦐᦱᧉ ᦂᧄᧈ  ᦉᧁᧉ  ᦵᦠᦲᧅᧈ  ᦙᦱᧃᧉ  ᦑᦸᧂᧉ ᦊᦸᧆᧈ ᦎᦱ ᦵᦜᦲᧂ,ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ  ᦢᧁᧈ ᦈᧇ  ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦂᧈ  ᦙᧁ  ᦌᦱᧅ  ᦆᦸᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ  ᦏᦳᧅᧈ  ᦊᦹᧆ ᦕᦸᧃᧈ ᦡᦽᧉ  ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦌᧃᧈ  ᦌᦸᧃᧉ ᦋᦲᧉ  ᦢᦸᧅᧈ  ᦉᦸᧃ ᦣᧁ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦙᦱ ᦺᦓ  ᦞ  ᦎ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦝᧂ  ᦅᧄ ᦉᦸᧃ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧂᧉ ᦷᦑᧆ  ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ  ᦅᧂ ᦅᦱ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ  ᦗᦱ ᦷᦎ ᦎᦻ  ᦂᧇ  ᦖᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᦓᦱ ᦷᦟᧅ,ᦙᧃ  ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ  ᦷᦙᧆ  ᦗᦳᧃᧉ ᦢᦱᧇ ᦐᦱ,ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦂᧇ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ ᦡᦽᧉ  ᦊᦱ  ᦡᧄ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ  ᦋᦳᧄ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦗᦲᧆ  ᦷᦇᧃᧉ ᦵᦢᦲᧈ  ᦉᦱᧃ, ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦠᦸᧄ ᦡᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃ ᦟᦸ ᦅᦴᧉ,ᦡᦲ ᦵᦢᦲᧈ  ᦈᦱᧃᧉ  ᦐᦻᧈ  ᦵᦵᦑᧉ  ᦵᦵᦉᧁ  ᦌᦱᧅ  ᦕᦲ ᦕᧁ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ  ᦊᦹᧆ  ᦵᦉ  ᦺᦕ ᦊᦱᧈ  ᦟᦸᧃ  ᦓᧇ  ᦡᦾᧉ,ᦙᧃ  ᦢᧁᧈ ᦛᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ  ᦓᧄᧉ  ᦟᦸ  ᦀᦾᧉ  ᦖᦱᧅ  ᦎᦱᧃ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦛᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦕᦹᧂᧉ ᦷᦠ ᦷᦇᧃ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦢᦲᧇᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦛᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᦽᧉ  ᦎᦲᧇᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦊᦱᧂᧉ ᦃᦱᧈ  ᦵᦐᦲ ᦺᦝ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ ᦛᦱᧃ  ᦺᦓ  ᦷᦉᧇ ᦺᦓ  ᦆᦸ  ᦡᦹᧄᧈ ᦂᦲᧃ  ᦗᦲᧃᧈ  ᦒᦱᧂᧉ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ ᦡᦽᧉ  ᦗᦴ ᦵᦓᦲᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦀᦾᧉ ᦉᦳᧃ ᦺᦉᧈ  ᦓᦳᧄ ᦷᦣ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦴ  ᦒᦱᧆ ᦺᦓ ᦷᦎ  ᦵᦓᦲᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ  ᦑᧂ ᧔,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦂᦲᧃ ᦀᦲᧄᧈ ᦗᦲ  ᦡᦲ ᦵᦂᧂᧉ  ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ  ᦇᦱᧄ  ᦎᦱ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦊᦱ ᦺᦃᧉ  ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦻ  ᦉᦱᧂᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ  ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦵᦉᧇᧈ ᦃᦱᧂᧉ ᦅᧆ ᦑᦸᧂᧉ ᦃᦲᧉ  ᦆᦸᧈ  ᦖᦸ ᦺᦀ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦺᦕ ᦂᦲᧃ  ᦜᦻ  ᦗᦳᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦺᦔ ᦟᧄᧉ  ᦷᦟᧂᧈ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦃ ᦐᦱᧇ ᦊᦱᧉ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦀᦲᧃ ᦙᧃ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦺᦔ ᦷᦃᧇ  ᦂᦲᧃ  ᦵᦟᦲᧆ  ᧞ ᦊᦱᧂ ᦒᦱ ᦎᦳ ᦺᦓ  ᦷᦎ ᧔ ᦷᦡᧂ ᦞᦸᧆ  ᦌᧄᧉ,ᦊᦱ ᦌᦱᧃᧈ  ᦃᧁᧉ  ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦠ ᦺᦈ,ᦂᦻ ᦷᦟᧆ  ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦺᦕ  ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦀᦻᧉ  ᦺᦈ ᦡᧄ  ᦎᧇ ᦂᧄᧈ,ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦺᦡᧉ ᦗᦱ ᦟᦴᧉ,ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦙᧁ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦊᦱ ᦺᦔ ᦅᧁ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦂᦲᧃ  ᦅᦱᧈ  ᦜᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦐᦱ  ᦵᦅᧁᧉ  ᦍᧂ ᦃᧁᧉ  ᦺᦈ ᦂᧄᧈ  ᦎᧇ ᦡᧄ,ᦷᦃᧇ ᦂᦲᧃ  ᦵᦟᦲᧆ  ᧞ ᦊᦱᧂ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ  ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦻ ᦵᦢᦲᧈ ᦡᦽᧉ  ᦗᦲᧃᧈ  ᦑᦴᧉ  ᦏᧅ ᦺᦉᧉ  ᦊᦴᧈ ᦷᦎ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ  ᦅᦳᧃ  ᦷᦙ  ᦙᧁ  ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ  ᦢᦳᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ,ᦏᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦚᦳᧂ  ᦖᦴᧈ  ᦞᦳᧂ ᦉᦱ。

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦚᦳᧂ  ᦵᦜᧅ ᦃᦱ  ᦋᦳᧄ ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦙᦱ ᦟᦳᧃ ᦀᦻᧉ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦊᦹᧆ ᦊᦱᧈ  ᦡᦽᧉ  ᦊᦱ ᦙᦱᧉ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦂᦸᧃᧉ ᦚᦲᧃᧈ  ᦊᦱ ᦡᧄ, ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᧂ  ᦅᧄ ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦐ  ᦉᦸᧃ, ᦠᦹᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦵᦉ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ,ᦙᧃ  ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦔᦲᧂᧉ ᦀᦸᧄᧈ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ,ᦅᧃ ᦺᦕ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦂᦲᧃ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧇᧈ ᦷᦑᧅ  ᦍᦱ ᦕᦱᧃ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᧁᧉ ᦅᦻ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ,ᦕᦲᧉ  ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦀᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦃᧇ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ,ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦡᦾᧉ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ  ᦠᦹᧉ  ᦊᦹᧆ  ᦕᦸᧃᧈ  ᦺᦞ ᦺᦞ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ  ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ)