new tai | old tai | 中文

ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ

作者: 时间:2020-09-24 10:53:51

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦽᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦌᦽ ᦠᦸᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦕᦱ,ᦺᦜ ᦺᦔ ᦉᦳᧆ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦕᦻᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦳᧃᧈ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ  ᦗᦹᧃᧉ  ᦷᦟᧅ  ᦦᦱᧂᧉ ᦎᧅ ᦡᦾᧉ ᦀᦱᧇ ᦉᦲ,ᦉᦲᧇ  ᦵᦵᦉᧃ  ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦍᦱᧄ ᦵᦵᦠᧂᧉ,ᦵᦵᦏᧄ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦊᦴᧈ  ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ, ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ  ᦋᦱᧉ,ᦗᦱ ᦀᧁ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ  ᦉᦜ ᦀᦱᧆ  ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦞᧃ ᦍᦱᧄ  ᦉᦳᧅ  ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧁᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦺᦘᧈ ᦉᦳᧅ ᦢᦱᧃ,ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦵᦔᧃᧈ  ᦺᦖᧈ,ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ ᦎᧁᧉ  ᦎᦳᧇᧈ  ᦓᦾᧉ ᧓ ᦵᦵᦉᧁ ᦆᦱ ᦺᦘ,ᦺᦕ  ᦊᦴᧈ  ᦺᦐ  ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦱᧃᧉ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦈᦱᧂᧉ  ᦓᧇ  ᦟᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ,ᦇᦹᧃ ᦷᦒ ᦺᦡᧉ  ᦎᦱᧂ  ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ  ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦔᧂ  ᦈᦸᧅᧈ  ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲ  ᦝᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦞᦲ ᦠᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ ᦓᦾᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦊᧈ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧄᧉ ᦙᦳᧂ  ᦵᦢᧉ  ᦺᦉᧈ  ᦉᦲᧈ,ᦡᦲ ᦵᦜᦲ  ᦠᦸ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦈᧁᧉ  ᦷᦟᧂᧈ  ᧟ ᦣᦾᧉ  ᦑᧁᧈ  ᦗᧃ  ᦔᦳᧃ,ᦔᦳᧃ ᦃᦱᧁ ᦑᦱ  ᦟᦳᧇ  ᦚᦱ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦵᦏᧄ  ᦎᦲᧆ  ᦵᦢᧉ,ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦠᧉ  ᦏᦸᧅᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦗᦸ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ  ᦣᦴ ᦺᦐ,ᦠᦸ ᦺᦕ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦙᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᧃ ᦌᧄᧉ,ᦵᦵᦏᧄ  ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦙᦲ  ᦷᦟᧆ  ᦓᦾᧉ  ᦵᦋ  ᦈᦸᧆᧈ  ᦷᦠ  ᦵᦣᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦌᧄᧉ,ᦉᦳᧆ  ᦑᦲᧈ  ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦍᧂ  ᦜᦸᧈ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ,ᦒᦱ  ᦍᦱᧆ  ᦂᦾ ᦵᦵᦃᧃ ᦎᧁᧉ ᦺᦔ ᦟᦱ ᦙᦱ ᦙᦳᧂᧈ,ᦑᦱᧂ  ᦒᦳᧂᧈ  ᦌᧄᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦠ  ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦱᧁ  ᦡᦾ,ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦺᦎᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦷᦆ  ᦃᦻ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦑᦹ ᦠᦱᧇ,ᦵᦑᧁ ᦚᦻᧈ  ᦠᦽᧉ  ᦢᦳ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ  ᦝᦱᧃ,ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᦱ ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ  ᦗᦱ ᦏᦳᧂ ᦔᦹ ᦠᦱᧇ ᦅᦱᧃ  ᧓ ᦔᦸᧂᧉ,ᦍᦴ ᦑᦱᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ  ᦵᦆᦲᧂᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦃᧆ  ᦷᦟᧆ  ᦉᦲ ᦡᧄ,ᦍᦱᧄ ᦵᦵᦟᧂ ᦇᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦻ ᦐᧂᧉ  ᦷᦟᧂ ᦑᦱᧂ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ,ᦒᦱ  ᦍᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ ᦌᦹᧉ  ᦵᦵᦟᧅ  ᦎᦱᧄ ᦺᦈ,ᦺᦕ  ᦙᧅ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᦵᦋ  ᦌᧄᧉ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ  ᦕ ᦊᦸᧈ  ᦒᦸ ᦺᦈ,ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦈ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ  ᦌᧄᧉ,ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦡᦲ ᦡᦾᧉ ᦺᦜ  ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦖᦸᧉ ᦀᦱᧂᧈ,ᦋᦱᧆ ᦞᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ,ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ  ᦦᦱᧈ ᦺᦐ,ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦱᧈ  ᦕᧆ  ᦺᦃ  ᦡᦽᧉ  ᦑᦸᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦙᧃ ᦠᦱᧅ  ᦺᦜ  ᦙᦱ,ᦷᦉ  ᦘᦱ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦵᦵᦂᧂ ᧞ ᦵᦵᦆ  ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦄᦱᧄ  ᦢᦽ  ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ,ᦒᦱ  ᦍᦱᧆ  ᦜᦱᧉ  ᦃᦰ ᦟᦱᧂᧉ ᦖᦸᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦈᦱᧃ ᦈᦲᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦀᦲᧃ  ᦁᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦐᦹᧂᧉ ᦃᧁᧉ  ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ  ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ  ᦉᦳᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦝᦹᧃ  ᦺᦝ,ᦗᦸ  ᦅᦱᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ  ᦡᦽᧉ  ᦵᦎ  ᦷᦋ  ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ,ᦵᦵᦉᧃ  ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦕᧃᧉ  ᦺᦈ  ᦌᧄᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧂ,ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦋᦴᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᧃ ᦌᧄᧉ,ᦓᧅ   ᦅᦱᧈ  ᦚᦳᧂ  ᦖᦱᧅ  ᦃᧁᧉ  ᦵᦙᧆ  ᦓᧄᧉ  ᦠᦱᧅ  ᦵᦜᦲ ᦂᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ ᦍᦱᧄ ᦷᦟᧂᧈ  ᧟,ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ  ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ  ᦂᦲᧉ  ᦙᦲ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦎᧅ  ᦦᦱᧈ ᦏᦱᧄ  ᦂᧃ,ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ  ᦗᧃ ᧞ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦠᦴ ᦑᦲᧇ ᦎᦱ ᦑᦲᧇ ᦂᦲᧉ  ᦙᦲ ᦘᦸᧄᧉ  ᦋᦱᧆ  ᦡᦴ  ᦇᦻᧈ  ᦺᦈ,ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ  ᦗᧃ ᧞ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧁᧈ ᦉᦱᧁ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦋᦴᧉ ᦋᦱᧆ  ᦔ ᦊᦸᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ,ᦺᦂ ᦵᦵᦉᧃ  ᦞᦱ ᦖᦹᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦊᦴᧈ  ᦣᦲᧄ  ᦵᦵᦣᧇ  ᦃᦱᧂᧉ ᦓᧂᧈ  ᦀᦴᧉ  ᦉᦴᧈ ᦂᧃ,ᦐᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ,ᦒᦱ  ᦍᦱᧆ  ᦜᦱᧉ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦺᦙᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ  ᦋᦴᧉ ᦉᦴᧈ ᦂᧃ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ  ᦢᦳᧃ ᦔᧃ  ᦀᦻᧉ ᦷᦉᧇ  ᦜᦻ  ᦓᧇ  ᦞᦱᧈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦸᧉ  ᧞  ᦟᦹᧉ  ᦋᦱᧁ  ᦙᦸᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦍᦸᧃ  ᦃᦸ ᦃᧁᧉ,ᦵᦵᦉᧃ ᦌᧄᧈ  ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᦺᦕ  ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ  ᦵᦎᧁᧈ  ᦚᦳᧂ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦂᧇ  ᦢᦳᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᧒ ᦑᦲᧈ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ  ᦵᦞᧅ  ᦂᦱᧃ  ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦍᦱᧄ  ᦷᦟᧂᧈ  ᧟,ᦞᧃ ᦞᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ  ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ,ᦷᦕ ᦵᦙ  ᦄᦱᧄ  ᦵᦵᦃᧃ ᦂᧃ  ᦝᦸᧃᧉ  ᦟᧄ  ᦞᦳᧂ  ᦀᧁ ᦉᦱᧈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦃᦸᧂ  ᦠᦱᧅ  ᦡᦴ ᦞᦸᧃ,ᦏᧁᧉ ᧖ ᦉᦲᧇ ᦏᧁᧉ ᦷᦠ ᦗᦸᧃ  ᦅᦸᧉ ᦉᦱᧈ,ᦏᧁᧉ  ᦙᦱ ᧟ ᦊᦸᧂᧉ  ᦘᦸᦰ  ᦵᦖᦲᧃ ᦉᦱᧁ,ᦷᦠ ᦃᦱᧁ ᦍᦸᧄᧉ ᦡᧄ  ᦓᦲᧃ  ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦏᧁᧉ  ᦙᦱ ᧟  ᦵᦃᧁᧉ  ᦟᦸᧃᧈ  ᦵᦉ ᦅᦱᧂ,ᦍᧂ ᦵᦎᧅ  ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂ ᦺᦉᧈ  ᦇᦱ ᦃᦱᧁ ᦋᦴᧈ ᦜᦲᧄᧉ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦉᦲᧇ ᦔᦲ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦚᦱᧉ  ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ  ᦈᦻᧈ ᦂᦲᧃ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦦᦱᧈ ᦷᦔ ᦵᦟᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ  ᦀᦹᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦜᦲ  ᦺᦈ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧈ ᦺᦢ ᦘᦸᧄᧉ  ᦷᦆ  ᦓᦸᧃ ᦉᦳᧆ ᦵᦉᦲᧈ,ᦵᦐᦲ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ  ᦠᦹᧉ  ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ。ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦎᦱ ᦷᦙ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦉ ᦍᧂ  ᦁᦳᧂ ᦅᦰ,ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦝᦴ  ᦚᦱᧉ  ᦇᦹᧃ  ᦠᦹᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ  ᦗᦸ ᦂᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ  ᦺᦓ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ  ᦉᧄᧈ  ᦀᦲᧉ  ᦋᦸᧂᧈ  ᦡᦲ  ᦠᦱ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦺᦐ ᦵᦖᦲᧃ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦣᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ  ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᧄ  ᦟᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦈᧇ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ  ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦆᧄᧉ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦉᧂ  ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦗᦴ  ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ,ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦻᧉ  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦍᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦍᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ  ᦵᦵᦏᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦺᦘᧈ  ᦌᦳᧄ ᦑᦹᧃ,ᦎᦱ ᦙᦳᧃ  ᦈᧁᧉ  ᦑᧂ ᦷᦙᧃ  ᦝᧂ ᦏᦲᧈ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦀᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ  ᦺᦐ,ᦺᦕ  ᦙᧃ  ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦑᦱᧂ  ᦔᦲᧃ  ᦅᧁᧉ,ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦅᧁ ᦟᦴᧉ ᦵᦜᦲ ᦣᦲᧆ  ᦅᦸᧂ ᦉᦸᧃ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦅᧄ ᦂᦱᧁᧈ  ᦙᦱ ᦑᦹᧅ  ᦐᦲᧉ,ᦟᧄᧈ ᦵᦉ ᦐᦲᧉ  ᦺᦔ ᧟  ᦃᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ,ᦎᦱ ᦡᦲ  ᦙᧃ  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ  ᦟᧄᧉ,ᦅᧄ  ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ  ᦑᦹᧅ ᦐᦲᧉ ᦈᧅ  ᦊᦹᧆ  ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᧟ ᦐᦲᧉ ᦵᦟᧁᧈ。

(ᦀᦻᧉ ᦕᧆ ᦷᦂᧆ)