new tai | old tai | 中文

ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦵᦵᦋᧂ ᦺᦡᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2020-03-06 15:15:38

(ᦃᧇ ᦆᦸᧂᧈ ᦎᦲᧂᧈ)

ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧀᧈ ᦃᦾᧉ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦉᦱᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦷᦍᧅ ᦀᦸᧅᧈ,ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦷᦟ ᦂᦱ,ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦖᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸ ᦎᦻ ᦈᦱᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦸᧃ。 ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦐ ᦔᧃ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦓᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲ ᦅᦱᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦃᦻ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦶᦀᧇ ᦂᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦷᦠᧈ ᦶᦓᧃ ᦷᦃ ᦉᦴᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦓᧇ ᦔᦱᧅ ᦀᦴᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦑᧂ ᦠᦸᧉ ᦂᧇ ᦺᦑ,ᦅᧃ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦷᦟᧄ ᦡᧂ ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ, ᦅᧃ ᦺᦆᧈ ᦊᦱᧅ ᦋᦲᧃᧉ ᧞ ᦜᧁᧉ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦙᧃ ᦂᦲᧃ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦃ ᦟᦳᧄ ᦊᦲᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ,  ᦠᦹᧉ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦏᦹᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦜᧇ ᦡᦲ ᦓᦸᧃ ᦀᦲᧄᧈ,  ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦃᦱᧉ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦉᧆ ᦺᦊᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦶᦉᧆ ᦢᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦃᦱᧉ ᦶᦉᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦣᦴ,ᦢᧁᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦷᦎ ᦇᦴ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᦲᧃ ᦠᦸᧃ ᦀᦳᧃᧉ ᦟᦲᧃᧈ, ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦖᦲᧃᧉ ᧞ ᦢᦹᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦀᦻ ᦡᦲᧃ ᦏᦸᧉ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ, ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦆᦸᦰ ᦺᦊᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦓᦸ。

ᦀᦽ ᧞ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦎᦱ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦉᧂ ᦌᦹ ᦡᦲ ᦶᦈᧂᧉ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦷᦔᧅᧈ ᦶᦡᧃᧉ ᦗᦹᧃᧉ ᦺᦇᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦹᧅ ᦺᦉᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦸᧃ, ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ, ᦠᦹᧉ ᦃᦰ ᦟᦱᧂᧉ ᦋᧄ ᦟᦰ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦞᧃ ᦺᦡ ᦠᦹᧉ ᦌᦽᧈ ᦡᦽᧉ ᦙᦹ ᦣᧁ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦊᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦍᦲᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦙᧆ ᦵᦉᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦗᧂ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᧅ ᦶᦋᧂ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ,ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦺᦃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦶᦋᧂ ᦺᦡᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦶᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦅᦾᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦖᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦶᦟᧁ ᦵᦣᧀ ᦵᦠᧀ ᦆᧄ。

(ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃ ᦞᧃ ᦷᦂᧆ)