new tai | old tai | 中文

᧗ᦞ ᦔᦲ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ

作者:ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ ᦷᦂᧆ 时间:2019-08-02 11:20:57

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦷᦢ ᦆᧄ ᦵᦕᧀ ᦂᦱᧂ ᦐᦸᧂ ᦠᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧆ ᦟᧁᧉ,ᦠᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦋᦴ ᦑᦲᧉ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦱ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦎᧂ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ ᧗ᦞ ᦷᦃᧇᧈ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦴᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦂᦲᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦜᦲ ᦂᧁᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧅ ᦉᦱ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ,ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦢᧁᧈᦺᦉᧈ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦳᧃ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦑᧅ ᦔᦱᧃ ᦎᦻ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦙᦱ ᦃᦳᧄᧈ ᦠᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ,ᦗᦱ ᦵᦉ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ ᦖᦳᧃᧈ ᦖᦸᧂ,ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦉᦻ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦵᦵᦆᧄᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦖᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦋᧂ ᦙᧃ,ᦂᦱᧃ ᦅᧄ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦢᧁᧈ ᦷᦈ ᦂᧇ ᦡᦽᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦘᧈ,ᦺᦈ ᦺᦊᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦩᦻ ᦄᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇᧈ ᦏᦹᧂ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ,ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦅᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ,ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦷᦆᧇ ᦀᧁ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦉᧄᧉ ᦐᦱᧄ ᦙᦱ ᦔᧅ ᦵᦵᦉᧈ,ᦺᦈ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧉ ᦷᦅᧆ ᦟᦲᧁᧉ ᦋᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦳᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦙᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ,ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦈᧁᧉ ᦙᦲ ᦁᦱ ᦠᦲᦰ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦎᧄ ᦂᧃ,ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦅᦸᧉ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦺᦡᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦃᧁ ᦙᦱ ᦎᦻᧈ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ,ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ,ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦁᧃ ᦺᦡ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ,ᦃᧁ ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᧄ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦆᦹᧃ ᦠᦸᧄ ᦺᦘᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦇᧄ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ,ᦠᦸᧄ ᦀᧁ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦐᦽᧈ ᦎᦱ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦢᦱᧉ ᦷᦠ ᦟᦸᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦅᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦈ ᦙᧃ,ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦩᦻ ᦄᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦆᧈ ᦃᧆ ᦡᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᦑᧂ ᦵᦉᧂᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦂᦱᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ,ᦠᦸᧄ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᧞ ᦕᦱᧃ,ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦺᦈ ᦢᦱᧇ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦘᦱᧉ ᦡᦱᧇ ᦂᦱᧉ ᦂᧇ ᦠᦸᧅᧈ ᦍᦸᧂ ᦵᦵᦡᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦐᦲᧄ ᦎᦹᧅ ᦎᧄ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᦱ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦀᧃᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ,ᦈᦱ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦸᧇ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦠᦳᧄ ᦺᦎᧈ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦅᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦉ ᦵᦵᦑᧉ ᦗᦻᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧉ ᦂᦸᦰ ᦡᦸᧃ,ᦵᦵᦑᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦸᦰ ᦡᦸᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᦵᦵᦟᧁ。

    ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦠᦸᧄ ᦺᦘᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧙ ᦷᦎ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦙᦱ ᦆᧄ ᧑,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ,ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦜᦻ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ,ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ,ᦷᦈᧆ ᦷᦈ ᦡᦽᧉ ᦅᧄ ᦺᦘᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ,ᦙᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦉᦐᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦙᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦚᧃᧉ ᦂᦲᧁ ᦵᦡᧁ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦙᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦠᦸ ᦉᦐᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦸᧄ ᦺᦘᧈ,ᦀᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᧞ ᦋᦴᧈ ᦵᦑᦲᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦌᦲ、ᦉᦳᧂᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦱᧃᧉ、ᦅᦱᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ ᦟᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ。ᦍᧂ ᦙᦲ ᧕᧖ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧄ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦔᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦉ ᦌᧄᧉ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦕ ᦙᧃ,ᦋᦳᧄ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧓ᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。ᦊᦻ ᦃᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦋᦲᧉ ᦃᦼᧈ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦐᦸᧈ ᦌᦲᧄ ᦺᦠ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᧓ ᦎᦱ ᦎᦲᧄ,ᦎᦳᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦈ ᦇᦱᧄ ᦙᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦜᧂ ᦇᦱᧄ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂ ᦌᦱᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦜᧂ ᦂᧁᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦕ ᦅ ᦎ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ, ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ。ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦡᦲ ᦞᧃ ᦟᦸᧆ,ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦞᧃ ᦇᦱᧄ,ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦎᧂᧉ ᦉ ᦐᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᧞。ᦉᦐᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᧂᧉ ᦡᦲ ᧟ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦅᦾᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᧃ ᦎᦱᧃᧉ,ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ ᦣᧁ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦏᦹ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᧁ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᧟,ᦺᦘᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦉᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ,ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦺᦉ ᦵᦣᦲᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ,ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦡᦽᧉ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦷᦎ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦔᦱ ᧞ ᦓᧄᧉ。ᦅᧄ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦅᦾᧈ ᦝᧂ ᦷᦢᧆ ᦑᦱᧄ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。(1)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ ᦷᦂᧆ)