new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦀᧃᧈ 时间:2019-08-02 11:17:03

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

    ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦉᦾᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦢ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦠᧀᧈ ᦜᦻ ᦙᦸᧃ,ᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦵᦟᧂ,ᦇᦱᧄ ᦵᦵᦔ ᦵᦵᦛ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦙ ᦠᦱ ᦓᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ,ᦃᦸ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦃ ᦔᦹᧆᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦺᦞ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦠᦸ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ,ᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦂᦸᧉ ᦜᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦸᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦉᦱᧂᧈ ᦺᦈ ᦞᦸᧃ。ᦵᦉᧂ ᦔᦱᧅ ᦜᦱᧉ ᦉᧂ ᦵᦵᦆᧈ ᦙᦱ ᦛᦱᧃ,ᦵᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦓᦱᧂ ᦡᦲ ᦢᦻᧈ ᦇᦱ ᦎᧄ ᦀᦾᧉ,ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᧟ ᦗᦸ ᦺᦆᧈ ᦋᦹᧄᧈ ᦑᧂ ᦷᦎ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦍᦾ ᦍᦾᧈ ᦌᧄᧉ,ᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦂᦸᦰ ᦀᧁ ᦵᦵᦃᧃ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦋᦴᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦀᦻᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦋᦲᧃ ᦡᦲ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᧞ ᦋᧄ。

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

    ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦋᦻ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦧᦸᧃ ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦖᦱ ᦉᦻᧈ ᦖᧆ ᦅᦸᧉ ᦺᦛ,ᦵᦵᦙᧁ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦗᦸ ᦋᦻᧉ,ᦃᧁᧉ ᦎᦳᧄᧉ ᦗᦻᧉ ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ ᦐᦽᧈ ᦗᦸ ᦵᦋᦲᧃ,ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦅᧀ ᦋᦻ ᦃᦹᧃᧉ,ᦃᦸ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᧆ ᦛᦻᧈ ᦵᦜᧁ ᦆᦹᧃ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᦾᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦆᧂ ᧓ ᦃᦱ ᦎᧂᧉ ᦎᧁ ᦺᦝ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦃᦱ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦡᦲ ᦘᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦖᧃᧉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦀᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦂᧃ ᦏᧁᧉ ᦀᧁ ᦷᦋᧈ ᦋᦻ ᦔᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦅᦱ。

(ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦀᧃᧈ)