new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦉᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᧆ ᦧᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ

作者:ᦗᦸᧈ ᦆᧄ ᦎᦳᧃ 时间:2019-08-02 11:16:22

    ᦡᦲ ᧞ ᦙᦹᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦡᦲ ᦞᧃ ᦇᦱᧄ,ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦑᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦡᦱᧁ ᦉᦸᧂᧈ,ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦑᦸᧂᧉ ᦝᦱᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦈᧅ ᦃ ᦞᦱᧃ,ᦎᦱᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ, ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦟᦻ ᦉᦲ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ( ) ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦙᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦱᧉ ᦕᦳᧅᧈ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ,ᦊᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ,ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦛᦱᧃ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦧᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦗᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᦸᧂᧉ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦧᦸᧃ,ᦜᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧟, ᦙᦱ ᦉᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᧆ ᦧᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦜᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ,ᦎᧂᧉ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ。ᦺᦃᧉ ᦈᦸᧄ ᦷᦠ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦘᦱᧅ,ᦺᦃᧉ ᦐᦱᧉ ᦕᦱᧅ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᦲᧃ。ᦃᦸᧄᧉ ᦙᦹ ᦌᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦖᦻ,ᦠᦻ ᦙᦹ ᦧᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦡᦸᧅᧈ,ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦕᦊᦱ ᦜᦻ ᦵᦵᦉᧃ ᦉᦲᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᦲᧃ ᦆᧄ,ᦷᦆ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ ᦵᦐᦲ ᦃᧃ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦛᦱᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦡᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦺᦢ ᦉᦜᦲ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦷᦆ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ,ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦃᧃ,ᦵᦵᦛᧃ ᦇᦹᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦵᦛᧃ ᦆᧄ ᦂᧇ ᦔᦲᧈ,ᦔᦲᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦗᦸᧇ ᦖᦻ ᦷᦎ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦛᦲ ᦷᦠ ᦘᦸᧄᧉ ᦕᦹᧃ ᦺᦢ ᦺᦍ ᦠᦳᧄᧈ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦠᦹᧉ ᦜᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦜᦻ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦟᦸᧃ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ,ᦂᦽᧉ ᦀᦾᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦞᦲ ᦺᦍ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦂᧇ ᦋᧂᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧂᧈ ᦀᦸᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦗ ᦵᦓ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦍ ᦆᧄ ᦂᦸᧂ ᦂᦸᧈ,ᦠᦹᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦸ ᦟᦲᧃ ᦺᦉᧈ,ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦠᦹᧉ ᦷᦈᧇᧈ ᦇᦹᧃ ᦷᦈᧇᧈ ᦆᧄ ᦑᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦌᦹᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦃᦻ ᦵᦵᦗᧂ,ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦏᧁᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ,ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦈᦳᧃ ᦕᦱ ᦺᦡᧉ ᦐᦱ ᦈᦳᧃ ᦃᦸᧇᧈ,ᦺᦡᧉ ᦠᦸᧇᧈ ᦺᦉᧈ ᦌᦸᧂ ᦌᦰ ᦺᦌᧉ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ ᦵᦦᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ ᦎᦲᧃ ᦺᦡ ᦕᧆ ᦵᦵᦟᧃᧈ。ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦷᦉᧃ ᦘᦲᧅ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦉᧂ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦷᦉᧃ ᦵᦵᦎᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦃᧁᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦎᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦇᦹᧃ,ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦆᧄ,ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦅᧄ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦺᦈ ᦵᦑᧂᧈ ᦑᧁᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦷᦆ,ᦀᧁ ᦷᦎ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ,ᦠᦹᧉ ᦷᦗᧇ ᦈᦸᧉ ᦈᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧂᧈ ᦋᦻ ᦎᦱ,ᦠᦱ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦈᧉ ᦺᦈᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦡᦲ ᦓᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦖᦸᧃ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦡᦲ ᦓᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦵᦉᦲᧈ,ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦵᦈᧃ ᦋᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂ ᦉᦜᦱᧆ,ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦎᦳᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᧞ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦢ,ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦐ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧇᧈ ᦇᦹᧃ ᦷᦈᧇᧈ ᦆᧄ ᦑᧂ ᦠᦱᧉ,ᦎᧂᧉ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦋᦱᧉ,ᦧᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦖᦸᧂ,ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦷᦠ ᦑᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦕᦱᧅ,ᦧᦸᧃ ᦎᦱ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦎᦱ ᦐᦽᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦧᦸᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦍ ᦞᦱᧂ,ᦧᦸᧃ ᦅᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦅᦱᧂ ᦵᦵᦣᧇ ᦵᦵᦂᧄᧉ,ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦢᦸ ᦍᦸ,ᦧᦸᧃ ᦆᦸ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦆᦸ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧆ,ᦧᦸᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄ,ᦧᦸᧃ ᦓᦳᧄ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦓᦳᧄ ᦑᦲᧈ ᦺᦈ ᦠᦾᧉ。ᦎᧂᧉ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦉᦴᧈ ᦂᧇ ᦷᦎ,ᦉᦲᧇ ᦋᦲᧃᧈ ᦟᦹᧉ ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦐᦱᧁ,ᦌᦱᧁ ᦔᦲ ᦟᦱᧁ ᦊᦱᧈ ᦙᦲ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᦍᦸᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦗᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᦸᧂᧉ ᦑᦸᦰ。

(ᦗᦸᧈ ᦆᧄ ᦎᦳᧃ)