new tai | old tai | 中文

ᦏᧁᧉ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者:ᦗᦸᧈ ᦠᦳᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦂᧆ 时间:2019-08-02 11:15:35

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦂᧂ ᦆᧄ ᦵᦕᧀ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᦲᧄ ᦵᦵᦣᧇ ᦷᦣᧉ,ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦖᧉ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦃ ᦂᦱᧇ ᦠᦸᧄ ᦵᦓᦲᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧁᧉ。

    ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦅᦱᧉ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦳᧄ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ ᦈᦱᧅ ᦵᦙ ᦣᦱᧄ ᦀᦾᧉ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ,ᦌᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦌᦳᧄ ᦑᦹᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦙ ᦡᦱᧈ ᦉᦱᧄᧉ ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ ᦐᦱᧉ ᦇᦸ ᦷᦅᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦏ,ᦌᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦜᦸᧅ ᧞ ᦎᦱ,ᦟᧅ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦡᧄ ᦂᧇ ᦆᦻ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧃᧈ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦏᦹᧂ ᦎᦻ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦀᦲᧉ,ᦺᦕ ᦈᧅ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦈᧇ ᦺᦖ ᦵᦵᦡᧃ,ᦵᦵᦙᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧞ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦐᧂᧉ,ᦵᦉ ᦦᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦌᦳᧄ ᦑᦹᧃ,ᦠᦹᧂ ᦙᦹᧃ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦠᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦡᦲ ᦺᦡᧉ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦏᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᦲᧅ ᦅᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦆᦲ,ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦇᧂ ᦌᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦠᦳᧄ ᦺᦚᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦅᦾᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦻᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦳᧃ,ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦹ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧇ,ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧃ ᦅᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦱ᧒ ᦵᦡᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦙᦹ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦳᧄ ᦠᦹᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦟᦻ ᦺᦙᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦖᦸ,ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦃᧆ ᧞ ᦃᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦂᦳᧆᧈ ᦇᦸ ᦇᦸᧆ ᦵᦵᦇᧁᧉ,ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦵᦵᦂᧈ ᦎᦱ,ᦺᦕ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ,ᦙᦱ ᦎᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᦽᧈ ᦆᧂ ᦞᦱᧈ ᦆᦱᧃᧉ ᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ,ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦑᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦠᦱ ᦋᦱᧆ,ᦈᧅ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦑᧄ ᦎᦳᧃᧉ ᦠᦱ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ ᦂᧇ ᦐᦸᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ,ᦙᦱ ᦠᦱ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦇᦱᧄ ᦜᦻ ᦣᦱᧃᧉ ᦜᧂ ᦢᦳ ᦌᦲᧄ ᦌᦸᧃ。ᦁᦱ ᦍᦳ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦓᦾᧉ ᧖᧔ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦛᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦆᦱᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦆᦸ ᦌᦸᧃᧉ ᦙᦲ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᧁ ᦌᦱᧁ ᦞᧃ ᦔᦻ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦡᧉ ᧖ ᦜᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ,ᦎᦲᧆ ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦌᧄᧉ ᦉ ᦗ ᦺᦉᧈ ᦵᦋ ᦙ ᦷᦍ。ᦷᦅ ᦟ ᦓᦱ ᦉᦸᧃᧈ ᦷᦑ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ,ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦐᧂᧉ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᧒。ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦑᦹᧅ ᦐᦲᧉ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦜᦻ,ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦉᦱᧃ ᦎᧂᧈ ᦛᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦞᧃ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦺᦚᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦌᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦎᧂᧈ ᦛᦻ ᦷᦓᧃ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᦱᧉ ᦙᦳᧃ ᦵᦗᧂ ᦉᦱᧃ ᦏᦲᧈ,ᦵᦂᧇ ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦂᧂᧉ ᦙᦰ ᦙᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦡᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦌᦱᧂ,ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ ᦢᦹ,ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦇᦱᧄ ᦌᦾᧉ ᦟᦾᧉ。ᦌᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦐᦱᧉ ᦙᦳᧃ ᦙᦾᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦣᧇ ᦡᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦵᦵᦜᧁ,ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦜᧆ ᦵᦵᦌᧁ ᦡᦽᧉ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦳᧃ。ᦅᦱᧈ ᦎᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦃᦻ ᦺᦡᧉ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦺᦡᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦜᧂᧈ ᦺᦜ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ,ᦌᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦱᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦎᧅ ᦀᦸᧃ。ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦎᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦅᦹᧆ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦌᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᧞ ᦜᦱᧃ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ ᦃᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ,ᦙᦱ ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦌᧁᧈ,ᦀᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦆᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦋᦾᧈ ᦟᦴᧅ ᦑᧂ ᦜᦱᧃ,ᦎᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦋᦾᧈ ᦅᧄᧉ,ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦠᦹᧉ ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ ᦺᦢ ᦢᦲᧃᧉ ᦖᦳᧃᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦵᦵᦑᧉ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦠᦹᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦲᧈ ᦺᦢ ᦵᦵᦡᧂ, ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦆᦱᧃᧉ,ᦞᧃ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦂᧇ ᦵᦃᧈ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ, ᦢᧁᧈ ᦵᦉ ᦑᦹᧃ ᦵᦉ ᦣᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃᧉ ᦅᦱᧉ,ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦺᦡᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦑᧈ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᧃ ᦃᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦙᦳᧂᧈ ᦷᦠ ᦺᦈ,ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦛᧃ ᦵᦛᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦠᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦎᧅ ᦛᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂ,ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦡᦲ ᦇᦹᧃ ᧞ ᦆᧄ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦟᦱᧃᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦗᦱᧁᧉ ᦎᦱᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦱᧄᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦉᦱᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧄ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ,ᦵᦗᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦎᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦜᦻ, ᦺᦕ ᧞ ᦙᦲ ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦅᦾᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦗᦸᧈ ᦠᦳᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦂᧆ)