new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃᦈᦲᧆ ᦷᦅᧆ ᦺᦈ ᦡᧄ

作者:ᦀᦻᧉ ᦔᧃ ᦷᦂᧆ 时间:2019-08-02 11:12:52

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦙᧅ ᦆᦰ ᦚᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ! ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᧆ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ。ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦔᧆ  ᦵᦕᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦁᧃ ᦈᦲᧆ ᦷᦅᧆ ᦺᦈ ᦡᧄ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦱ᧓ ᦃᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᧇ ᦞᦸᧆ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ。

ᦃᦸᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦆᦲᧉ ᦗᧂᧈ,ᦍᧂ ᦙᦱ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦙᦱ ᦃ ᦐᦱᧇ ᦊᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ。

    ᦃᦸᧉ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ ᦃᦸᧃᧈ ᦂᦻᧈ,ᦍᧂ ᦙᦱ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦆᦸᧇ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦡᦾᧉ ᦠᦻ ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ。

    ᦃᦸᧉ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦍᧂ ᦙᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦵᦡᧁ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦈᧄ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᧃ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ。

    ᦃᦸᧉ ᧔ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦍᧂ ᦙᦱ ᦃᦳᧄᧈ ᦠᦲᧂ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ。

ᦃᦸᧉ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦺᦣᧈ ᧞ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦷᦢᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᦸᧂ,ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦺᦕ ᦷᦢᧅ。

    ᦃᦸᧉ ᧖ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦙᧅ ᦃᦳᧄᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦡᦽᧉ ᦍᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦊᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦌᦹᧈ ᧞ ᦊᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦎᧅ ᦃᦻ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦕᦲᧆ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦃᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦆᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ。

    ᦃᦸᧉ ᧗ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦍ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦟᧅ ᦵᦙ ᦵᦐᦲ ᦵᦉᦲᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦸᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦅᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦙᧃ ᦃᦸᧂ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᧞ ᦣᦱᧁ ᦚᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦺᦕ ᦃᦻ。

ᦃᦸᧉ ᧘ ᦎᧂᧉ ᦑᧄ ᦊᦻ ᦵᦵᦏᧄ ᦟᧁᧈ,ᦺᦕ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦔᦾᧈ ᦂᦴᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᦲᧈ ᦙᧃ ᦉᦳᧂ,ᦍᧂ ᦺᦔ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦀᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦎᧁᧉ。

    ᦃᦸᧉ ᧙ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᧞ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦓᦾᧉ,ᦺᦕ ᦍᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦟᧅ ᦺᦔ ᦎᦸᧇᧈ ᦷᦑ ᦉᦱ,ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦃᦲ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ。

ᦃᦸᧉ ᦱᦞ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦍᧂ ᦈᦱ ᦷᦀᧆᧈ ᦀᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦣᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲᧉ ᦗᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦍᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦠᦲᧂ ᦀᧁ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ。

    ᦃᦸᧉ ᦱᦱ ᦎᧂᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ,ᦕᦴᧉ ᦏᦹ ᦡᦽᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦍᧂ ᦙᦱ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦷᦅᧆ ᦺᦈ ᦡᧄ,ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ,ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ。

ᦃᦸᧉ ᦱ᧒ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦓᧃᧉ,ᦺᦕ ᦍᧂ ᦟᧅ ᦵᦑᧁ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦡᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦉᦻ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦅᧁᧉ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑᧆ ᦷᦟ ᦂᦱ。

    ᦃᦸᧉ ᦱ᧓ ᦓᦲᦰ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦷᦑᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦍᧂ ᦅᦹᧆ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ,ᦺᦔ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦊᦸᧃᧈ ᦍᦱᧃ ᦷᦑᧆ ᦠᦹᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦦᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦙᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦂᧇ ᦷᦎ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦍᧂ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧆ ᦺᦔ ᦟᦲᧉ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧆ ᦺᦊᧈ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦋᦳᧄ ᦈᦲᧆ ᦷᦅᧆ ᦺᦈ ᦡᧄ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦦᦱᧈ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦝᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦔᧃ ᦷᦂᧆ)