new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ 时间:2019-08-02 11:10:37

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

    ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦵᦖᧀ ᦺᦉ ᦵᦂᧁᧉ ᦙᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧄ ᦖᦸᧅᧈ,ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦞᦸᧅ ᦂᦲᧃ ᦔᦲ, ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦐᦸᧈ ᦆᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦉᦸᧂ ᦚᦻᧈ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦢ ᦵᦆᦲ,ᦋᦻ ᦵᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᧃᧈ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦃᦱᧂᧉ,ᦜᦱᧉ ᦷᦎ ᦣᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ ᦋᦻ ᦈᦱ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦇᦱᧄ ᦀᦹᧂ ᦔᦹᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦖᦴ ᦵᦵᦋᧈ ᦓᧄᧉ,ᦉᦸᧂ ᦚᦻᧈ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦂᧈ ᦇᧄ ᦣᧂ,ᦉᦸᧂ ᦠᦴ ᦢᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦱᧇ ᦔᦲ ᦍᦸ ᦀᦱᧉ,ᦐᦱᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦴ ᦈᦲᧈ ᦵᦐᦲ ᦺᦝ,ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦈᦱᧄ ᦵᦵᦂᧄ ᦺᦀ ᦚᧁᧉ ᦎᧁ ᦺᦝ ᦷᦗᧆ ᦆᦸᧈ,ᦆᦸ ᦂᦲᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦔᦳᧄ ᦺᦅᧈ ᦵᦀᦲᧂ ᦵᦎᦲᧂ,ᦃᦱ ᦷᦜᧂ ᦓᦱᧂ ᦈᦱ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦠᦲᧇᧈ ᦔᦲᧂᧉ,ᦍᦱᧂᧈ ᦏᦲᧇᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦽᧈ ᦀᦲᧂ ᦚᦱ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦗᦹᧂ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ,ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦜᦱᧉ ᦙᦱ ᦑᦽ ᦗᦲᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦻ,ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦑᦹᧂ ᦀᦻ ᦊᦸᧃᧈ ᦌᧁ ᦑᦹᧅ ᦐᦲᧉ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦵᦃᧁᧉ ᦂᧄᧈ ᦋᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦎᦸᦰ ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

    ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦸᧅᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦃ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦕ ᦋᦻ ᦡᦲᧈ ᦷᦋ ᦃᦹᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦢᦲᧃ ᦌᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦷᦆᧂ ᦀᦲᧃ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦉᧇ ᦗᦸ ᦎᦲᧃ ᦗᦸ ᦙᦹ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦅᧄ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ,ᦓᦱᧂ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦸᧉ ᦅᧄ ᦣᦻᧉ ᦠᧄᧈ ᦷᦎ,ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦎᦱᧃᧈ ᦉᦱᧁ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦢ ᦂᦱᧇ ᦀᦱᧉ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦈᦴᧈ ᦵᦕᧀ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦋᦻ ᦺᦢᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦩᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦱᧈ,ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦀᦻᧉ ᦌᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦳᧄ ᦟᦻ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦹᧃᧈ ᦐᦲ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦂᧄᧈ ᦉᧁᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦎ ᦂᦱ, ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦐᧄ ᧞ ᦇᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᧄ ᧟,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦖᦴ ᦎᦹᧃᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ,ᦉᦸᧂ ᦃᦱ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦗᧆ ᦢᦱᧉ,ᦛᧂ ᦡᦲ ᦍᦻᧉ ᦦᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦆᦹᧃ ᦠᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦗᦻ ᦜᧂ,ᦉᦸᧂ ᦵᦵᦉᧃ ᦜᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦳᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁ ᦟᦻ ᦓᦸᧃ ᦔᦳᧂᧈ, ᦊᦳᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦐᧅ ᦵᦑᦲᧅ ᦵᦵᦕᧃ ᦡᦲᧃ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)