new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦆᧇ ᦆᦻᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ

作者:ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ 时间:2019-08-02 11:08:53

ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦜᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᧅ,

ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ;

ᦺᦙᧉ ᦜᦲᧄᧉ ᦵᦡᧁ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦜᧁᧈ,

ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᦟᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ;

ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦖᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦙᦹ ᦑᦹᧂ,

ᦣᦴ ᦡᧂ ᦐᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦉᧇ ᦞᦱᧈ;

ᦺᦙᧉ ᦎᦳᧃ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ,

ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦳᧂ ᦵᦡᧁ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ;

ᦺᦙᧉ ᦷᦠᧅ ᦵᦵᦂᧄ ᦺᦙᧉ ᦵᦕᧁ,

ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᦵᦵᦂᧄ ᦖᦴᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ;

ᦺᦙᧉ ᦀᦸᧉ ᦃᧆ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧉ,

ᦺᦙᧉ ᦡᦱᧂᧈ ᦃᧆ ᦑᦱᧂ ᦩᦻ;

ᦺᦙᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦲᧂ ᦔᦱᧈ ᦆᦱ,

ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧂ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ;

ᦺᦙᧉ ᦎᦲᧄ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃ ᦟᦱᧃ,

ᦠᦱ ᦵᦵᦔᧂ 

ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦲᧄᧉ;

ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦈᧅ ᦎᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦐᧁ,

ᦺᦙᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦈᧅ ᦎᦸᧅᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦖᧃᧉ;

ᦺᦙᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦲ ᦊᦱᧂᧉ ᦃᦱᧈ,

ᦅᧄ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦻ;

ᦺᦙᧉ ᦗᦸᧉ ᦂᦸᧂ ᦃᦲᧉ ᦩᦻ,

ᦵᦍᧂᧉ ᦗᦸᧉ ᦜᦻ ᦵᦍᧂᧈ ᦝᦳᧂᧉ;

ᦺᦙᧉ ᦷᦅᧆ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᧃ,

ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦷᦅᧆ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ;

ᦺᦙᧉ ᦐᦸᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᦱ,

ᦆᦱ ᦐᦸᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦸᧅᧈ。

(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)