new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-06-21 08:29:06

 ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦠᧀᧈ,ᦺᦠᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦓᧃ ᦎᦸᧅ ᦎᦸᧅ,ᦅᧄ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦅᦾᧈ ᦢᦸᧅᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦺᦓ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦂ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧅ ᦣᦸᧂᧉ,ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦅᧁᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦕᦲ,ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦅᦾᧈ ᦺᦎᧈ。

 ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦠᧀᧈ,ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ,ᦙᧃ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ,ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦲ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ,ᦐᦱᧉ ᦡᧄᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦄᦲᧈ ᦉᦱᧃ ᦄᦱᧃ,ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᧃ ᦺᦈ ᦵᦂᧆᧈ,ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ,ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦃᦲ ᦷᦈᧇᧈ ᦷᦑᧅ,ᦺᦕ ᦷᦗᧇ ᦈᦸᧉ ᦃᧁ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦀᦱᧃᧈ ᦺᦞ ᦺᦞ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦺᦔ ᦃᧂ ᦺᦓ ᦆᦸᧅ。

  ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦠᧀᧈ,ᦃᦳᧆ ᦊᦱᧉ ᦃᦳᧆ ᦑᦹᧂ ᦣᦱᧅ,ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᦋᦱᧅ ᦑᦹᧂ ᦷᦠ,ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦆᧆ,ᦋᦱᧂᧈ ᦟᧅ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦈᧃ,ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦣ ᦍᧅ,ᦙᧃ ᦺᦡᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦵᦵᦠᧄ,ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦷᦈᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦐᧂᧉ ᦂᦲᧃ ᦘᦱᧉ,ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦝ ᦕᧁ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦍᧇ ᦷᦠ ᦷᦈᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᧟。

ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦠᧀᧈ,ᦷᦈᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧉ,ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦘ,ᦢᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ,ᦐᦱᧉ ᦂᧄᧈ ᦉᧁᧉ ᦙᦹᧆ ᦺᦞᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦂᧈ ᦇᧄ ᦣᧂ。ᦅᦳᧃ ᦵᦜᦲ ᦅᦸᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ,ᦈᦻᧉ ᦦᦻᧉ ᦐᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ,ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ,ᦎᦼᧈ ᦂᧇ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦅᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ ᦡᦲ,ᦵᦍᦰ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。

ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦠᧀᧈ,ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦅᦾᧈ ᦺᦎᧈ,ᦣᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦲ ᦅᦾᧈ ᦔᦸᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦳᧃ ᦙᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦣᧂᧈ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦣᧅ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦡᧂᧈ ᦂᦲᧁ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ,ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᧂᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ)