new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦃᦸ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦃᧆ ᦘᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2019-06-21 08:27:47

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦷᦢ ᦅᦲᧈ ᦀᦱᧉ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦑᦻ ᦵᦠᦲᧃ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦔᦱ ᦉ ᦵᦡᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦝᦱᧆ ᦺᦃᧈ ᦵᦣᧁ ᦌᦱᧂ,ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦠᦸᧉ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ,ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦆᦸᧃ ᦺᦛ,ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦃᧁ ᦢᧁᧈ ᦙᦱ ᦟᦹᧃᧈ ᦺᦂᧉ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦹᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦳᧅ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ。

  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦉᦱᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦖᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦴᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦗᦲᧂ ᦙᦳᧃ ᦌᧄᧉ ᦃᦸᧇᧈ,ᦡᦱᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦸᧄᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦚᦱᧉ ᦉᧅ ᦺᦍ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᧟ ᦵᦵᦃᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦱ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦃᧁᧉ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧀᧈ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦃᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦗᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦱᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦑᧂ ᦊᦱᧂ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦚᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦕᧅ ᦕᦱᧈ,ᦑᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦟᦲᧉ ᦍᦳᧄ ᦊᦱᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧈ ᦊᦳᧂᧉ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦎᦹᧃᧈ ᦐᦲ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦱ᧙᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦙᦱ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᦱ ᦵᦕᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦔᧆ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦸᧉ,ᦠᦸᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦟᦹ ᦀ ᦵᦃᦲᧈ ᦙᦴ ᦵᦌᦲ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ,ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦢᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦟᦲᧃ ᦋᦴ,ᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦇᦴ ᦆᦸ ᦵᦃᧁ ᦎᦸᧆᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦐᦲᧉ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦱ。ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦅᦸᧂ ᦅᦻ ᦚᦱᧂᧈ,ᦺᦓ ᦀᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦎᦲ ᦺᦡᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ,ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦙᦱ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦎᦲᧆ ᦡᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᧂ ᦍᦱᧄ ᦗᧆ ᦺᦠᧈ,ᦨᦱᧂ ᦷᦔᧈ ᦠᦾᧉ ᦔᦻ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦓᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧀ ᦵᦞᧀ,ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦖᧈ,ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ。ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦷᦣᧉ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦈᧆ ᦐᦱᧄ ᦅᦱᧆ,ᦷᦣᧉ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦙᦱ ᦆᦱᧆ ᦐᦱᧄ ᦺᦘ。

  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦎ ᦋᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ,ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᧘᧐ ᦔᦻ ᦢᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧄ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦙᦲ ᧒᧘ ᦅᦳᧃ ᦎᧂᧉ ᦞᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦜᦲ,ᦷᦈᧆ ᦵᦈᦲ ᦐᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ ᦙᦲ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧆ,ᦵᦵᦈᧆ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦋᦻ ᦵᦵᦑᧉ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᧒᧓,ᦷᦍᧅ ᦀᧁ ᦀᦻᧉ ᦢᦳᧃ ᦔᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ,ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ,ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦛᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦏᧆ ᦑᦱᧄ ᦃᦾᧈ ᦈᦲᧈ,ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦙᦳᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦅᦴᧉ ᦂᦻ ᦡᧂ, ᦕᧅ ᦔᧂ ᦓᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦓᦲ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦗᦻ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦃᦸ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦃᧆ ᦘᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦀᦳᧇ ᦊᦳᧇ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦎᦲᧈ ᦏᦱᧂ,ᦔᦲᧃ ᦍᦳᧄ ᦐᦱᧄ ᦍᦳᧄ ᦵᦵᦗᧄ ᦺᦝ ᦈᦲᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦌᧄᧉ,ᦷᦃ ᦂᦻᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᧇ ᦂᦸᧈ ᦠᦲᧃ ᦕᦱ,ᦂᧇ ᦐᦱ ᦐᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ,ᦑᦱᧂ ᦺᦎᧈ ᦋᦸᧄ ᦣᦸᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦴ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦑᦻ ᦈᦲᧃ,ᦠᦲᧃ ᦌᦻ ᦃᧁᧉ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦱ ᦜᦸᧈ,ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦂᧂᧉ ᦙᦰ ᦙᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦜᦸᧈ ᦊᦱᧂ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦏᧅ ᦣᦻᧉ ᦆᦻᧉ ᦇᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦆᧄ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦀᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦗᦻ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦷᦔᧅ ᦔᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦻ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦕᧁᧈ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦟᧅ ᦺᦂᧈ ᦺᦓ ᦷᦃᧂ,ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦷᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦟᧅ ᦏᦸᧅᧈ ᦺᦌ ᦂᧇ ᦉᦸᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦵᦜᦲ,ᦓᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦐᦲ,ᦀᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦉᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦾᧉ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦷᦕ ᦠᦱᧁ ᦓᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦩᦸᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦢᧁᧈ ᦛᦲᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦅᦴᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦡᦾᧉ ᦆᦻ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦈᧇ ᦜᦻ ᦺᦐ ᦣᦻ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦍᧅ ᦃᦸ ᦕᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᧁ ᦤᦻ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦵᦍᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᧓ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦈᦲᧂ ᦺᦍ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦑ ᦷᦂᧂ ᧞ ᦺᦂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ,ᦌᦲᧃ ᦈᦱᧈ ᦐᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦲ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦋᦹᧉ ᦗᦱᧃᧈ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦎᧂᧉ ᦞᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᧑,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦜᧂ ᦇᦱᧄ,ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦍᦸᧄᧈ ᦍᧂᧉ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦋᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦜᦱᧉ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦡᧃ,ᦍᦸ ᧒ ᦵᦵᦃᧃ ᦊᦲᧇ ᦍᦴ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ,ᦉᦳᧆ ᦵᦵᦎᧈ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦢᦲᧃᧉ ᦃᦱᧁ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦉᦲ ᦟᦲᧅ ᦷᦠ ᦵᦜᦲᧂ,ᦵᦖᦲᧂ ᦎᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦷᦎᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦀᧆᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ。ᦀᦽ ᦀᦽ ᦣᦻ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᧒᧘,ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦔᦲ ᦵᦃᧄ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧇ ᦂᦳᧇ ᦵᦝᦲᧂ ᦵᦖᧂ ᦵᦖᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦉᦲᧁ ᦟᦳᧄ ᦙᦱ ᦗᧆ ᦵᦚᦲ ᦎᦸᧂ ᦏᦻᧈ ᦺᦢ ᦌᧅ ᦺᦌᧉ,ᦃᧁᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦑᦳᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧃ,ᦷᦣ ᦙ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ,ᦩᦻ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦞᦲᧃᧉ,ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦀᦱᧉ ᦍᦰ ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦃᦱᧇ ᦔᦲᧃ ᦣᦾ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦚᦱᧉ ᦙᦹᧆ ᦙᦱ ᦷᦠ ᦡᦾ,ᦏᦾ ᦏᦾ ᦌᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦠᦻ ᦦᦱᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦳᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ ᦺᦖᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦝ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ,ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦜᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦠᦱᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦡᦸᧃ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᧇ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᧄᧉ ᦌᦼ ᦅᦸᧃ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦑᦸᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦽᧉ ᦙᦱ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧂ ᦓᦱ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦂᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦢ ᦀᦱᧉ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦎᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦟᧁ,ᦔᦴ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦡᦱ ᦝᦱᧆ ᦺᦃᧈ,ᦷᦂᧇ ᦵᦃᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦗᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦵᦉᧂ ᦞᦸᧃ ,ᦚᦳᧂ ᦈᧂ ᦂᦸᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦅᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ,ᦡᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᧃ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦕᧀ ᦀᦱᧉ ᦂᦱᧇ ᦺᦃ,ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ)