new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧁᧈ ᦉᦱᧁ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者: 时间:2019-05-31 09:55:13

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦈᦲᦰ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦴᧉ ᦉᦾᧉ ᦋᦴᧉ ᦺᦖᧈ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ! ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦲᧃ ᦘᧁ ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦀᦱᧂᧉ ᦄᧁ ᦠᦱ ᦋᦴᧉ ᦂᧁᧈ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦕᧆ ᦆᦸᧇ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦋᧁᧉ ᦷᦠ ᦃᧁᧈ ᦗᦸ ᦆᦸᧃ,ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦣᦸᧄ ᦣᧅ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦡᦲᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦠ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦡᦲᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦠᦻᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦡᦲᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦠ,ᦵᦂᧆ ᦔᦱ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲᧈ ᦅᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦵᦵᦠ ᦀᧄᧉ ᦀᦻᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦡᦲᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦠᦻᧈ,ᦃᦳᧃ ᦷᦓᧅ ᦀᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦅᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦠᦻᧈ ᦵᦏ ᦵᦋ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦡᦲᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦗᦸᧈ ᦃᦱ ᦂᦻᧈ ᦉᦳᧆ ᦓᦸᧃ ᦡᦻ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦡᦲᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦙᧈ ᦃᦱ ᦂᦻᧈ ᦡᦻ ᦓᦸᧃ ᦡᦻᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦣᦱᧂᧈ ᦋᦱᧉ,ᦐᦱᧉ ᦙᦸᦰ ᦐᦱᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦃᦱ ᦂᦻᧈ ᦂᧃ ᦓᦸᧃ,ᦅᧃ ᦗᦲᧈ ᦜᧇ ᦵᦉ ᦀᦸᧃ ᦀᦲᧈ ᦓᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦕᦱᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᦻᧉ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦲᧈ ᦨᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦷᦢ ᦵᦋᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦸᧃ ᦚᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇᧈ,ᦷᦃᧇᧈ ᦓᦲᦰ ᦜᦱᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦡᦲᧈ ᦀᧁ,ᦓᦸᧂᧉ ᦣᧅ ᦀᦻᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦈᦳ ᦋᦻ ᦙᧁ。

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦉᦾᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦧᦸᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦺᦂ ᦓᦱᧂ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦣᦸᧄ ᦣᧅ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ,ᦓᦱᧂ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦣᧅ ᦋᦻ ᦔᦸᧂ,ᦓᦱᧂ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦋᦻ ᦂᦱᧁᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦜᦻ ᦋᦴᧉ ᦀᦲᦰ ᦜᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦷᦂ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱ ᦷᦜ ᦺᦡᧉ ᦷᦜ ᦍᦾᧈ,ᦠᦱ ᦋᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧅ ᦛᦱᧃ,ᦓᦱᧂ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦙᦲ ᦢᦳᧃ ᦉᦲᧃ ᦢᦳᧃ ᦑᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦕ ᦵᦙᦲ ᦧᦱᧂᧈ ᦠᦸ ᦧᦱᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ ᦦᦱᧂᧉ, ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲᧈ ᦉᦱᧈ ᦟᦹ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦖᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦃᦲ ᧞ ᦵᦅᦲᧂ,ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦙᦱᧅ,ᦃᧁᧉ ᦎᦱᧅ ᧟ ᦡᦲᧈ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧃ,ᦔᧆ ᦑᦹᧂ ᦢᦳᧂ ᧞ ᦅᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦲᧈ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦆᧄ ᦌᧄᧉ,ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦗᦻ ᦀᦻᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ  ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦷᦂᧆ)