new tai | old tai | 中文

ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦊᦱ ᦙᧁ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ

作者: 时间:2019-05-31 09:54:23

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟) 

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦣᧁ ᦌᦱᧂ ᦺᦙᧉ ᦎᦻ ᦃᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦐᦸᧈ,ᦋᦻ ᦡᦲ ᦎᦸᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦸᧆ ᦅᧁᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦙᧁ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦺᦓᧈ ᦎᧇ ᦔᦸᧆᧈ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦠᦸᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦂᧇ ᦠᦻ, ᦗᦱ ᦷᦎ ᦎᦻ ᦡᦽᧉ ᦊᦱ ᦙᧁ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦋᧈ ᦅᦱᧈ ᦡᦾᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦸᧂᧉ ᦅᧄ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦷᦠ ᦔᧃᧈ ᦎᦱ ᦟᦻ, ᦑᧂ ᦷᦎ ᦺᦛ ᧞ ᦆᦸᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦲ ᦢᦱᧉ, ᦑᧂ ᧐ᧃ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦵᦜᧁ ᦟᦳᧄ, ᦵᦍᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦤᧂ ᦵᦵᦓᧃ ᦎᦳᧄ ᦎᦳᧄ, ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦙᧃ ᦊᦸᧇ ᦊᧁᧈ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦷᦆᧇ ᦃᧁᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦃᦲᧆ ᦂᦳᧃᧉ ᦷᦠ ᦗᦽᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦀᧁ ᦙᦹ ᦍᦹᧃ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦔᦹᧆᧈ ᦀᦼ ᦟᦰ ᦵᦓᦲᧉ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦕᦹᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦆᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦕᦱᧉ ᦢᦱᧂ ᦙᦸᧇ ᦛᧃ ᦵᦵᦀᧁ, ᦁᧃ ᧐ᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦀᦻ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦚᧃ ᦅᧄ ᧟, ᦎᦲᧄ ᧐ᦱᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦈ ᦙᧃ, ᦑᧂ ᧐ᧃ ᦙᦹ ᦚᧃ ᦺᦡᧉ ᦉᧁ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᧁᧉ ᦡᦱᧇ。ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᦾᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦖᦹᧃ, ᦅᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱ ᦺᦎᧈ ᦡᦾᧉ ᦎᧇ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦠ ᦺᦈ, ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦀᦲᧃ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦅᧁ ᦵᦵᦀᧁ ᦷᦀᧃᧉ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦙᧆ ᦷᦔᧅᧈ ᦡᦾᧉ ᦉᧁ ᦺᦙᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦵᦵᦔ ᦢᦳᧃ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦊᦱ ᦉᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦷᦠ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦀᧅᧈ, ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦵᦵ᧐ᧂᧈ ᦺᦢᧉ ᦵᦇᦲᦰ ᦇᦰ  ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧉ ᦊᦸᧂᧈ ᦙᧁ,ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁᦡᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦕᦱᧉ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦸᧂᧈ ᦢᦱᧉ ᦙᧁ ᦣᦻᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦣᦲᧃ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱ ᦙᧁ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦢᧁ ᦺᦋᧈ ᦓᦾᧉ, ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᧃ ᦡᦾ ᦅᦸᧉ ᦅᦳᧃᧈ ᦦᦱᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦜᧇ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦻ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦉᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦡᦾᧉ ᦜᦻ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰ ᦜᧇ ᦦᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᧐ᧃ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦎᦱ ᦔᦻ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ, ᦅᧃ ᦅᦳᧃ ᦡᦾᧉ ᦜᦻ ᦵᦵᦑᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦈ ᦺᦛ, ᦅᦹᧆ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦢᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦓᧃᧉ, ᦓᧄᧉ ᦜᧅ ᦂᦲᧉ ᦟᦹᧄ ᦌᧄᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦢᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦎ, ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦜᧅ ᧞ ᦵᦵᦜᧁ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦢᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦋᦰ ᦏᦾᧈ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦡᦾᧉ ᦜᦻ ᦶᦑᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦜᦱᧅ ᦜᦳᧂ ᦟᦻ, ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᦐᧄ ᦐᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᧐ᦻ ᧐ᦸᧆ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᦻ ᦺᦉᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ ᦷᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦎᦱᧂᧈ ᦊᦱ ᦙᦱ ᦡᦾᧉ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦉᧂᧉ ᦉᦳᧆ ᦌᦾᧉ ᦷᦟᧆ ᦎᦻ ᦊᦱᧄᧈ ᦵᦵᦂᧃ ᦆᦸ ᦅᦸ ᦙᦲ ᦤᦻ。ᦈᦲᧂᧈ ᧐ᦱᧈ ᦡᦲ ᦷᦂ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ, ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦡᦾᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ, ᦗᦱ ᦷᦎ ᦊᦸᧄ ᦵᦠᧁᧈ ᦵᦜᦲᧂ ᦣᦱᧂᧈ ᦏᧁᧉ, ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦈᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦱᧃ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦵ᧐ᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦟᧅ ᦡᦾᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦃᧂ ᧟ ᦌᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦅᧄ ᧟, ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦡᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᧇ ᦊᦱ ᦓᦲᦰ ᦆᧄ ᦙᦲ ᦺ᧐ᧉ ᧓ ᦗᦱ ᦅᦸᧉ ᦷᦖᧆ ᦔᧁᧈ, ᦎᦲᧄ ᧐ᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᧓ ᦐᦽᧈ ᦏᦳᧂ ᦐᧂ, ᦍᧂ ᦡᦲ ᦷᦖᧆ ᦀᦸᧂ ᦊᦸᧂ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ, ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦗᦱ ᦟᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᦲᧄ, ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦲ, ᦡᦽᧉ ᦊᦱ ᦙᧁ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᧐ᦱᧈ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦗᦱ ᦟᦴᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦳᧂᧉ ᦃᦳᧃᧈ ᦷᦙ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦂ ᦟᦱ ᦠᦳᧃ ᦎᦸᧈ ᦈᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ, ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦊᦱ ᦙᧁ, ᦣᧁ ᦶᦙᧃᧈ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ ᦜᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ, ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦺᦡᧉ ᦉᦸᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦑᦱᧂ ᦎᦻ, ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦂ ᧞ ᦀᦻ, ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᦅᧁᧉ, ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦷᦂᧆ ᦖᦻ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦷᦂ ᦉᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦙᧃ ᦺᦢᧉ, ᧑ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦂ ᦢᦱᧇ ᦂᧇ ᦵ᧐ᧃ, ᧒ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦕᦲᧆ ᦵᦉ ᦃᦳᧃ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ, ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦟᧀ ᦃᦱᧉ, ᧓ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦷᦑ ᦉᦱ。ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦔᦹᧅ ᧞ ᦐᦱ, ᦵᦜᦲ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ, ᦗᦸ ᧐ᦱᧈ ᦉᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦐᧂᧉ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦳ ᦏᦳ ᦔᧃ ᦍᦱ, ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ,ᦉᦳᧆ ᦵᦉ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵ᧐ᧂ ᦅᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦺᦊᧈ ᦃᦳᧃ ᦓᦻ, ᦋᦳᧄ ᦺᦈ ᦙᦹᧆ ᧞ ᦡᧄ, ᦂᧄ ᦑᦹ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦕᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦅᧁᧉ ᦟᦳᧃᧉ ᦀᦱᧆ ᦵᦜᦲ ᦍᦱ, ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦗᦱ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦎᧅ ᦃᧂ ᦺᦉᧈ ᦌᦸ ᦙᧆ ᦶᦔᧉ, ᦶᦂᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧅ ᦷᦟᧇ ᦶᦎᧃ ᦠᦱ, ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧄ ᧒-᧓ ᦅᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦍᧂ ᦢᧁ ᦺᦡᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦷᦑᧆ ᦺᦊᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦜᦲ ᦟᦳᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ ᦏᦹᧂ ᦎᦻ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦷᦑᧆ ᧞ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦷᦎ, ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦵᦋᦲᧅ ᦕᦳᧅᧈ ᦆᦸ ᦺᦔ ᦃᦱᧉ,ᦗᦸ ᧐ᦱᧈ ᦉᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦣᧁ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᦳᧃ ᦅᦾᧉ ᦏᦾᧈ ᦵᦏᧁ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦶᦟᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᦎᧁᧉ ᦋᦸᧄ ᦵᦉᦲ ᦂᦱᧂ ᦜᧁᧈ, ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦺᦢᧉ ᦶᦑᧉ ᧞ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦶ᧐ᧈ ᦎᧄ ᦎᦸ, ᦜᧅ ᦜᦸ ᦶᦜ ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦣᧁᧉ,ᦘᦱᧉ ᦵᦏᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦆᦳᧄ ᦷᦟᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦕ ᦓᧇ ᦝᧃ ᦵᦔᧁ, ᦠᦲᧃ ᦆᦳᧄ ᦵᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦱᧆ ᦃᦱ ᦗᦻ ᦗᦹᧃᧉ, ᦅᧃ ᦟᦹᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦗᦲᧆ ᦷᦇᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦂᧇ ᦺᦙ ᦇᦴ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀᧉ。(ᦌᧄᧉ)

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦂᧆ)