new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-05-31 09:53:21

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦂᦸ ᦉ ᦜᦲ ᦷᦜᧂ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᦱᧈ ᦎᦱᧅ,ᦣᦱᧅ ᦊᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦗᦻ ᦗᦹᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦛᧃᧈ ᦺᦛ,ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᧞ ᦺᦀ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ, ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦎᦱᧄ ᦵᦔᦲᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ。ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦀᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦺᦔ ᦃᧂ ᦉᧂ ᦨᦱ? ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦗᦳᧃᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ, ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦗᦱ ᦷᦟ ᦢᦱᧇ ᦐᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦃᦱᧉ,ᦎᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦓᦱ ᦟᦻ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦃᦸᧂ ᦇᦻᧈ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦎᧂᧉ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦣᦸᧆ ᧓ ᦔᦲ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦏᦹᧂ ᦣᦸᧆ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦀᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ,ᦠᦹᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。 ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦵᦈᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦱ᧓ ᦃᦸᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ, ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦀᦹᧄ ᦆᦹᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇᧈ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦞᦱᧈ ᦂᧇ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦟᦱ ᦋᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦆᧇ ᦇᧄᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦡᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦷᦆᧇ ᦇᧄᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦉ ᦗ ᦏ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦟᧅ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦠᦲᧃ ᦵᦜᦲ ᦕᦱ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧂ ᦓᧄᧉ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦷᦎᧅ ᦖᦸᧉ ᦓᦱ ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦷᦎᧅ ᦓᦱ ᦟᦻ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ,ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦷᦑ ᦉᦱ,ᦛᧂ ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦠᦹᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦠᦲᧈ ᦵᦵᦠᧃ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧔ ᦠᦹᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ,ᦋᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦋᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ,ᦅᧃ ᦙᦱ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ。ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦅᦸᧃ ᦑᦲᧈ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦺᦈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦵᦑᧂ ᦋᦳᧃ ᦃᦱᧂᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸ ᦒᦲ ᧕ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦣᧈ ,ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦅᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦆᦲᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧖ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦡᦽᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦛᧂ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦡᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ,ᦊᦱᧉ ᦢᧅ ᦌᦹᧉ ᦢᧅ ᦃᦻ ᦈᦱ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦡᦻ ᦡᦻ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ,ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧆ ᦉᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦡᦳᧃ ᦍᦾ ᦅᧃ ᦋᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧗ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ,ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦓᧇ ᦌᦹᧉ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦱᧉ ᦙᦱᧉ,ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦡᦳᧆ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦙᧁ。ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦏᧁᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦠᦹᧉ ᦡᦹᧅ ᦕᦸᧃᧈ ᦌᧁ ᦺᦞ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸ ᦒᦲ ᧘ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦦᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦠ ᦓᦻ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦟᧅ ᦷᦀᧅ ᦀᧄ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦉ ᦠᦻ ᦣᧅ ᦵᦑᧄ ᦺᦈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦈᧅ ᦵᦵᦔᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦀᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦺᦔ ᦃᧂ,ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦆᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧙ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦵᦣᧂ ᦣᦸᧂᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ,ᦕᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦠᦹᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧀᧈ,ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦋᦻ ᦡᦲ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ,ᦞᦱᧈ ᦂᧇ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦗᦱ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦑᧁ ᦟᦱᧈ ᦡᦲᧃᧉ,ᦞᦱᧈ ᦺᦆᧈ ᦎᦹᧅᧈ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦣᧁ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦲ ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧄ,ᦠᦱᧇ ᦐᧅ ᦜᦱᧉ ᦗᦲᧈ ᦡᦲ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᦱᧂ ᦍᦸ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦵᦣᧉ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦟᧅ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦈᦱ ᦀᧁ ᦜᦲᧈ ᦙᧃ ᦉᦳᧂ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦵᦵᦑᧉ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦺᦞ ᦺᦞ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦔᦸᧂᧈ ᦺᦆᧈ ᦣᧂᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᦾᧉ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᧞ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸ ᦒᦲ ᦱ᧓ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦝᧆ ᦝᦸᧅ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ,ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧓ ᦃᦸᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦙᦲ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦷᦠ ᦓᦻ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦗᦳᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。ᦋᦻ ᦡᦲ ᦞᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦂᦲᧂᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦴ ᦐᧂᧉ ᦈᧅ ᦍᦱᧁ,ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦑᦱᧁ ᦷᦠ ᦠᦱᧂ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,ᦜᦱᧉ ᦉᦴ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦊᦴᧈ ᦙᦲ ᦺᦋ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。

(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ ᦷᦂᧆ)