new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦟᧅ

作者:ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ 时间:2019-02-11 11:16:57

ᦚᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦗᧉ ᦟᦳᧄ,ᦃᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦗᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ;ᦷᦑᧆ ᦷᦎᧅ ᦷᦠ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦺᦢᧉ,ᦺᦃ ᦷᦎᧅ ᦷᦠ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦄᧁ;ᦷᦑᧅ ᦺᦈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦠᧉ,ᦺᦃᧉ ᦐᦱᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ;ᦠᦱᧇ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ,ᦵᦈᧇ ᦺᦖᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦠᧃ ᦡᦻ;ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦂᦸᧈ ᦉᦱ ᦟᦱ,ᦎᦻ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ;ᦺᦛᧉ ᦘᦰ ᦊᦱᧈ ᦺᦛᧉ ᦅᦱᧈ ᦅᧄ,ᦝᧂ ᦒᧄ ᦊᦱᧈ ᦝᧂ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ;ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦏᦹ ᦉᧆ ᦈ,ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦠᦹᧉ ᦏᦹ ᦉᦲᧃ;ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧈ ᦕᦲᧆ ᦑᦱᧈ,ᦌᧁ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧈ ᦕᦲᧆ ᦔᦱᧂ;ᦂᦸᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧈ ᦷᦠ ᦖᦱ,ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ ᦓᦱ ᦜᦸᧅ ᦵᦡᧁ ᦜᦻᧈ ᦢᦱᧃᧉ;ᦃᧁᧉ ᦐᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦡᦲ,ᦖᦴ ᦗᦲ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦾᧈ;ᦌᦸᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ ᦚᦳᧃ,ᦉᦳᧆ ᦩᦻ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ ᦓᦱ;ᦊᦱᧈ ᦌᦹᧉ ᦩᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦓᦱ,ᦊᦱᧈ ᦌᦹᧉ ᦆᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧃ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)