new tai | old tai | 中文

ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦱ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ 时间:2019-02-11 11:14:55

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦵᦞᧅ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦠᦱᧇ ᦵᦵᦉᧃ ᦋᦹᧃ,ᦠᦹᧂ ᦙᦹᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ。ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦟᦸᧉ ᦀᧁ ᦢᦱᧈ ᦑᦸᧉ ᦡᦲᧃ ᦏᦸᧅᧈ ᦊᦻ ᦑᧄ,ᦵᦣᧆ ᦑᦹᧂ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦃᦳᧆ ᦦᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦾᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦵᦉᧄ ᦃᦸ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦆᦲ ᦠᦸ ᦟᦸ ᦢᦱᧆ ᦙᦹ ᦵᦟᦲᧆ ᦍᦾᧉ,ᦩᦱᧄ ᦷᦑᧅ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦀᧁ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᦲᧂ,ᦷᦑᧅ ᦃᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦷᦠ ᦍᦳᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧂ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦵᦟ ᦋᦴᧈ ᦂᧄᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧄ ᦃᦸ,ᦡᦴ ᦒᦸ ᦵᦵᦑᧉ ᦈᧅ ᦷᦜᧂ ᦷᦟᧆ ᦷᦉᧅᧈ,ᦢᧁᧈ ᦷᦑᧅ ᦐᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦕᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦠ ᦍᦳᧃ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦸᧆ,ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦏᦹᧂ,ᦕᧆ ᦑᦹᧂ ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦍᦸᧄᧈ ᦍᧂᧉ,ᦷᦉᧅᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦽ,ᦑᦽ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦣᦴ ᦕᧆ ᦉᦱᧆ。ᦍᧂ ᦙᦲ ᦈᧅ ᦉᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦕᦱ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦏᦴᧈ ᦔᧅ ᦵᦵᦎᧂ,ᦈᧅ ᦙᦲ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦢᧆ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ,ᦃᦸ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦆ ᧟ ᦷᦍᧅ ᦦᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦗᧃ,ᦓᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦃ ᦟᦻ ᦅᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。ᦙᦱ ᦃᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦆᦱᧆ ᦖᧃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦜᦸᧈ ᦉᦲ ᦙᦸᧂ,ᦠᦲᧃ ᦌᦻ ᦟᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧂ ᦜᦸᧈ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦖᧃᧉ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ ᦠᦱᧅ ᦜᦻ,ᦈᧅ ᦁᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦆᦸᧈ ᦙᦹ ᦘᦰ ᦓᦻ ᦟᦻ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ。ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦑᦲᧇ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ ᦵᦵᦈᧆ ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦏᦸᧂ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᧇ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦻᧈ ᦷᦃ ᦵᦵᦟᧆ ᦃᦱᧄᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᧒ ᦉᦲᧃᧉ ᧔ ᦵᦵᦏᧁ。ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦓᧁ ᦢᦸᧂᧈ ᦣᦴ ᦗᦻ ᦵᦑᦲᧄᧉ,ᦣᦴ ᦵᦵᦟᧆ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦕᦱ ᦵᦇᦲᧄᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ,ᦗᦻ ᦺᦓ ᦂᦲᧉ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦹᧆ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦡᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦌᧄᧉ ᧔ ᦑᦲᧉ ᦉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦍᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦺᦝ ᦔᦸᧂᧈ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦡᦱᧁᧉ,ᦔᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦸᧃᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦏᦹᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦡᧄ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ。ᦍᦲᧉ ᦎᦻᧈ ᦍᦲᧉ ᦜᦴᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ, ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦜᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦵᦀᧆ ᦟᦱᧆ ᦑᦱᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦄᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ。ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦙ ᦏᦜᦲ ᦙᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦟᦰ ᦵᦉ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦈᦱ ᦏᦹᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦍᦳᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦺᦃ ᦟᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦍ ᦉᦱᧃ ᦡᦴ ᦵᦵᦟᧁ,ᦷᦗᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦁᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ,ᦵᦑᧁ ᦵᦵᦏᧇᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲ ᦝᦱᧉ ᦔᦸᧄ ᦵᦙᧅ ᦖᦸᧅᧈ ᦃᦱᧁ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦋᦱᧁ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦲ ᦍᦲᧁᧉ,ᦎᦲᧁᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧂ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦔ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦺᦉ ᦎᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦍᦳᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦺᦓ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᧂᧈ ᦷᦓᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦤᦴ ᦷᦀᧃᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦟᧁ,ᦋᦳᧄ ᦃᧁ ᦕᧆ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦵᦗᧉ ᦡᦴ ᦙᦱ ᦓᧂᧈ ᦵᦕᧂᧈ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁ ᦵᦢᧂᧈ ᦙᦹ ᦋᧅ ᦓᦱᧁᧉ ᦕᧆ ᦀᦲᧆ ᦓᦸ ᦺᦝ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦜ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸ ᦊᦱᧃᧉ,ᦍᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᦲᧃ ᦵᦵᦨᧂᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦵᦜᧁ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᦲᧃ ᦵᦵᦕᧁ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦵᦟ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦚᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦉᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᦳᧂ ᦅᦱ,ᦃᦱᧁ ᦈᦱ ᦃᦱ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦍᧂ ᦚᦻᧉ ᦀᦲᧆᧈ,ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦋᦹᧃᧈ ᦍᦱᧁᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᧇ ᦔᦲᧅᧈ ᦵᦠᦲᧃ ᦌᦱᧃ,ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᦲᧃ ᦵᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦎ ᦞ ᦎᦲᧂ ᦉᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂ ᦀᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃᧉ ᦵᦑᧆ,ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᦲᧃ ᦵᦙᦲ ᦣᦸᧆ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦎ ᦺᦜ ᦘᦳᧄ,ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦡᧄ ᦡᦲᧃ ᦢᦲᧃ ᦢᦳᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ, ᦵᦜᦲ ᦦᦱᧈ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦋᦳᧄ ᦞᦸᧅ ᦺᦆ ᦠᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦸ。ᦁᧃ ᦞᦱ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦎᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦢᦲᧃ ᦌᦱᧆ ᦕᦻᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦺᦞ ᦙᦸᧂᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦉᧂ,ᦃᧇ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦑᧂ ᦞᧃ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃ ᦺᦔ ᧔ᦞ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦡᦻ ᦵᦵᦟᧁ。ᦵᦑᧁ ᦙᦳᧂᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦎᧁᧉ ᦦᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧆ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ,ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦢᦲᧃ ᦦᦱᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦉ ᦆᧄ,ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦓᧄ ᦷᦎ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦞᧂ ᦆᧄ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ,ᦈᦸᧄ ᦀᦲᧃᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦲᧈ ᦦᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ? ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦜᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦸ ᦙᧅ ᦵᦟᦲᧅ,ᦎᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦡᦲᧈ ᦵᦙᦲ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦅᦱᧂ,ᦓᦱᧂ ᦈᧅ ᦞᦱᧂ ᦷᦎ ᦎᧁᧉ ᦢᦲᧃ ᦵᦙᦲ ᦆᦱᧈ ᦵᦁᦲ ᦗᦲᧃᧈ, ᦈᧅ ᦵᦙᦲ ᦈᦸᧄ ᦙᦲᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦞᧂ ᦑᦲᧇ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦍᦻ ᦃᦱ ᦎᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ,ᦈᧅ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦛᦻᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡ? ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦡᦲ ᦺᦉ ᦎᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦂᦳᧂᧈ,ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦒ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᦵᦖᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᦲᧃ ᦣᦸᧆ,ᦢᦲᧃ ᦈᦸᧆᧈ ᦗᦹᧃᧉ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦸᦰ ᦵᦑᧆ ᦟᧂ ᦂᦱ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦈᧅ ᦢᦲᧃ ᦵᦙᦲ ᦠᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦷᦁᧉ ᦷᦟᧉ ᦌᦹᧈ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦍᦹᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦙᦲ ᦙᦱᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦵᦵᦈᧆ ᦀᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。(4)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)