new tai | old tai | 中文

ᦏᧁᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2019-02-11 11:07:25

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦣᧁ ᦵᦣᧀ!ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦝᦸᧃᧉ ᦢᦴ ᦋᦱ ᦀᧁ ᦉᦱᧈ,ᦵᦜᦲ ᦦᦱᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦣᦾᧉ ᦑᧁᧈ ᦗᧃ ᦔᦳᧃ。 ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦦᧆ ᦵᦵᦦᧂᧈ ᦞᦲ ᦺᦍ,ᦺᦢ ᦉ ᦜᦲ ᦐᦱᧉ ᦑᦱ ᦃᦱᧁ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ,ᦐᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᧁᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦗᦸᧅ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᦱᧁ,ᦏᧁᧉ  ᦉᦱᧄ ᦌᦱᧁ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦋᦻ ᦱ᧕,ᦃᧆ ᦡᦱᧇ ᦂᦱᧉ ᦆᦳᧄ ᦷᦟᧃᧉ ᦦᧆ ᦵᦵᦦᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧂ, ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦎᦸᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧂᧈ, ᦍᦹ ᦂᦱᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦍᦹ ᦖᦻ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᧞ ᦍᦹ ᦈᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦆᦹᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦙᦱ ᦎᦸᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦂᦲᧂᧉ ᦵᦂᦲᧅᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ, ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦝᧂ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦍᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦙᦸᧂᧈ ᦵᦌᦲᧂ ᦂᧇ ᦵᦵᦉᧄᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦵᦉᧂ ᦔᦲᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦟᧁ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦎᦲᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦸᧂ, ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦂᦸᧂ ᦺᦋ ᦝᦸᧃᧉ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦉᦱᧈ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦡᦲᧃᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧂ ᦺᦑ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦏᧁᧉ ᦉᦱᧄ ᦌᦱᧁ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦵᦜᦲ ᦂᦸᧃᧈ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦙᧆ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧆ ᦗᦳᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦔᦳᧂ ᦞᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦺᦎᧈ, ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ,ᦺᦘᧈ ᦅᦸᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ, ᦃᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦔᧃ ᦷᦂᧆ)