new tai | old tai | 中文

ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦱ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ 时间:2019-02-11 11:06:29

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦏᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦜᦱᧉ ᦉᦴ ᦓᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ ᦓᧃᧈ ᦵᦌ,ᦚᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦠᧃᧉ ᦎᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦵᦃᦲᧃ ᦷᦢᧈ,ᦢᧁᧈ ᦷᦜᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᦸ ᦎᧄᧈ ᦑᦸ ᦚᦱ ᦵᦵᦔᧃᧉ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ ᦡᧇ ᦠᦻ ᦺᦔ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦢᦲᧂᧉ。ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦇᦲᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦇᧄ,ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦺᦘᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦎᦹᧉ ᦗᧃ ᦟᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᦱᧂᧉ ᦗᦻᧈ ᦦᦱᧈ ᦺᦐ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ,ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦇᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦠᦱ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦇᦹᧃ ᧞ ᦅᦱᧉ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦷᦈᧂ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦷᦜᧂ ᦢᦸᧃᧈ ᦺᦊᧈ,ᦺᦣᧈ ᦢᦸᧃᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦋᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱ ᦟᦲ,ᦺᦣᧈ ᦢᦸᧃᧈ ᦡᦲ ᦋᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦈᧂ ᦑᧂ ᦟᦱᧉ,ᦋᦳᧄ ᦔᦱᧈ ᦀᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦢᧅ ᦔᦹᧆᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ,ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦆᦱ ᦅᦸᧉ ᦷᦢᧅ ᦷᦉᧃ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦏᦲᧂ ᦑᧂ ᦀᦾᧉ,ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦡᦾᧉ ᦀᦲᧄᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ,ᦞᦱᧂ ᦂᦸᧃ ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦱᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦣᧇ ᦠᧃ ᦇᧁ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。 ᦟᧁ ᦺᦋ ᦓᦸᧂᧉ ᦕᦊᦱ ᦕᦻ ᦅᦾᧈ ᦝᧂ ᦏᦲᧈ,ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦑᦳᧂᧉ ᦷᦢᧄ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧉ ᦖᦱᧅ ᦊᦱᧂ,ᦅᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦆᦱ ᦋᦳᧄ ᦊᦱᧉ,ᦏᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦅᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᦸᧈ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ。ᦓᧄ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦘᦲᧅ ᦐᦽᧈ ᦵᦵᦡᧂ,ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦉᧃ ᦵᦵᦎᧂ ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧃ ᦺᦓ ᦋᧄᧉ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦉᧅ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦵᦑᧉ ᦤᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦗᧂ ᦂᧇ ᦂᦸᧈ,ᦙᦱ ᦜᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦱᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦸ ᦘᦳᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦅᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᧄ ᦞᦸᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦟᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦏᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦧᦱ ᦧᦱ ᦡᦱᧈ ᦩᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦂᧁᧉ,ᦚᦳᧃ ᦜᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦣᧂᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ,ᦗᦸᧅᦰ ᦗᦱ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᧟。ᦔᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦙᦱᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦻ ᦵᦜᧅ ᦺᦏ ᦓᦱ,ᦍᦻ ᦃᦱ ᦺᦔ ᦺᦞ ᦺᦞ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦍᧂ ᦊᦱᧉ,ᦩᦻ ᦵᦜᧅ ᦂᦱᧉ ᦎᦲᧃ ᦙᦱᧅ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦃᧂ,ᦩᦻ ᦷᦠ ᦵᦵᦡᧂ ᦺᦏ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦞ ᦵᦵᦑᧉ,ᦺᦏ ᦔᧅ ᦃᧁᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦟᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦉᦸᧅᧈ ᦍᧂ ᦔᦻ,ᦞᦻ ᦇᦻ ᦺᦐ ᦺᦏ ᦀᦱᧃᧈ ᧒ᦞ ᦙᦴ ᦎᧂᧉ,ᦺᦏ ᦝᦱᧃᧈ ᦝᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦀᧁ ᦵᦕᧅᧈ ᦂᦸ ᦕᦳᧂ,ᦗᦳᧂ ᦵᦵᦜᧁ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦐ ᦃᧁᧉ ᦷᦀᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦍᦳᧃ,ᦚᦳᧂ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦈᧅ ᦡᦳᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦡᦸᧃ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦈᧅ ᦏᦱᧂ ᦷᦉᧃ ᧞ ᦈᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦈᧅ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦝᦲᧂ ᦝᦳᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦗᦻ ᦺᦓ ᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ,ᦺᦜ ᦏᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ ᦎᦲᧄ ᦎᦻᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦢ ᦵᦋᦲᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦑᦹ ᦅᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦢᦱᧈ ᦺᦐ ᦵᦵᦟᧁ。ᦺᦘᧈ ᦉᦱᧈ ᦟᦹ ᦷᦑᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦡᦲ,ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦋᧅ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦎᦱᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦜᧂ ᦺᦖᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦡᦽᧉ ᦀᦸᧃ ᦓᦾᧉ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ,ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ,ᦆᦴ ᦠᦱᧅ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ ᦂᦑᧄ ᦵᦗᧃ,ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦈᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦸᧃᧈ,ᦆᦴ ᦠᦱᧅ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦉᦳᧂ,ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦉᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦍᦸᧄ ᦍᧂᧉ,ᦆᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦆᧂᧉ ᦆᧁ ᦉᦹᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᧞ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦙᦲ ᦵᦵᦏᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᧅ ᦒᦲ ᦉᦳᧂ,ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦵᦣᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ ᦵᦙᧃᧉ,ᦍᧂ ᦈᧅ ᦵᦣᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦍ ᦉᦱᧃ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦺᦞ ᦙᦸᧂᧈ,ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦎᦲᧄ  ᦑᦸᧂᧉ ᦕᦊᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ,ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦔ ᦊᦸᧈ,ᦅᦹᧆ ᦎᦸᧈ ᦡᦽᧉ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦵᦗᧆ ᦋᦴᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦷᦠ ᦍᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ,ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦕᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ,ᦟ ᦒᦲ ᦂᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦘᦳᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦟᧅ。ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦀᧆᧈ ᦀᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦟᦳᧃᧉ ᦉᦴ ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ, ᦵᦓᧃ ᦗᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦕᦊᦱ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦋᦱᧈ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦞᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ,ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦷᦆᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦎᦻᧈ ᦧᦱᧈ ᦕᦊᦱ ᦵᦵᦉᧂ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦷᦠ ᦍᦳᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦺᦡᧉ,ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧄ ᦵᦵᦑᧉ ᦎᧁᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ,ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦉ ᦠᦻ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。(3)            (ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)