new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦆᧇ ᦆᦻᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ 时间:2019-02-11 10:55:55

ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᦽᧈ ᦠᦴ,

ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ;

ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦌᦽᧈ ᦠᦴ,

ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦣᦴᧉ;

ᦌᦽᧈ ᦐᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᦽᧈ ᦎᦱ,

ᦈᦱ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ;

ᦌᦽᧈ ᦐᦱᧉ ᧞ ᦌᦽᧈ ᦎᦱ,

ᦈᦱ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ;

ᦷᦢᧃᧉ ᦷᦉᧇ ᦢᧁᧈ ᦉᦲ ᦝᧃ,

ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᧄ ᦵᦵᦉᧁ ᦔᦱᧅ;

ᦷᦢᧃᧉ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦉᦲ ᦝᧃ,

ᦂᦲᧃ ᦠᦱᧅ ᦟᧄ ᦛᦱᧃ ᦺᦈ;

ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦌᦰ ᦡᧂ,

ᦵᦵᦉᧁ ᦉᦱᧇ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ;

ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦞᦱᧈ,

ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦞᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦵᦵᦞᧈ;

ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᦸᧆ ᦵᦵᦠ ᦓᧇ ᦇᦳᧄ,

ᦅᧃ ᦂᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ;

ᦔᦸᧄᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦟᦳᧄ,

ᦇᦳᧄ ᦔᦱ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦳᧃᧈ;

ᦀᦳᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦂᧈ ᦎᦻ,

ᦅᧃ ᦂᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ)