new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧅ ᦕᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦍᧄ ᦚᦳᧃ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ 时间:2019-02-11 10:54:12

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

(ᦈᦳᧃ ᦟ ᦷᦗ ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ)

  ᦡᧂᧈ ᦎᦱᧅ ᦕᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦍᧄ ᦚᦳᧃ ᦓᧃᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦳᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᧑,ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᧟ ,ᦀᧁ ᦊᧂ ᦺᦞᧉ ᦟᦹᧄ ᦂᦴᧉ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦋᦱᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦺᦞᧉ ᦟᦹᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦈᧁᧉ ᦕᦱᧉ,ᦵᦉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱ ᦟᧅ ᦀᧁ ᦺᦔ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦈᧁᧉ ᦃᦸᧂ, ᦈᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧂ ᦂᦱᦋᦱᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᧅ ᦀᧁ ,ᦃᧁ ᧒ᦃᦱ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦈᧁᧉ ᦈᦳᧃ ᦟ ᦷᦗ ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦞᦱᧈ“ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦅᧃ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦍᦱᧅ ᦓᧅ ᦵᦵᦑᧉ ᧞,ᦕᦴᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦙᦱᧉ ᦷᦞ ᦩᦻ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ,ᦕᦴᧉ ᦵᦚᧆᧈ ᦃᦸᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦻᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦌᧄᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦋᦱᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦟᧅ ᦔᦲᧃᦺᦕ,ᦅᦸᧉ ᦺᦖ ᦕᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᧔ ᦷᦏᧇ,᧒ ᦷᦏᧇ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦠᦹᧉ ᦈᧁᧉ ᦃᦸᧂ,ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦆᦹᧂᧈ ᦓᦹᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦙᦱᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦉᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦸᧇ ᧞。”(22)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)