new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ 时间:2019-02-11 10:52:52

(ᦋᦻ ᦃᧇ)ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦡᦸᧅᧈ ᦚᦻᧉ ᦺᦣᧈ ᦵᦣᦲᧉ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦏᦸᧂ ᦍᦸᧂ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ! ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦎᦲᧆ ᦋᦴᧉ ᦃᦱᧁ ᦝᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦎᦲᧁᧉ ᦃᦸᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦂᦻ,ᦔᦲ ᦂᦻ ᦣᧁ ᦀᦳᧇᧈ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ,ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦺᦣᧈ ᦔᦱᧈ ᦆᦱ ᦅᦸᧂ ᦇᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦇᦸᧅ,ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦂᦸ ᦓᦸᧆ ᦅᦸᧂ ᦵᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧁ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦆᦱ ᦺᦢ ᦵᦡᧁ ᦵᦵᦦᧂᧈ ᦟᦳᧄ ᦍᦰ ᦺᦍᧉ,ᦓᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦟᦰ ᦋᦻ ᦺᦞᧉ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦔᦱᧈ ᦆᦱ,ᦓᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦟᦰ ᦋᦻ ᦺᦞᧉ ᦷᦠ ᦓᦱ ᦔᦱᧈ ᦃᦱᧇ,ᦙᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦲᧃ ᦌᦱᧃ ᦺᦔ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦵᦑᧁ ᦵᦐᦲ ᦊᦱᧉ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᦲᧃ ᦦᦱᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦀᦻᧉ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧄ ᦟᦳᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦳᧄᧈ ᦺᦖ ᦵᦵᦘ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦵᦉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦆ ᦕᧅ ᦠᦳᧄ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦑᧂ ᦂᦱᧃᧉ,ᦅᧃ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦻ ᦃᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦔᦲ ᦉᦸᧂ ᦷᦠ ᦡᦲ ᦃᦱᧉ ᦷᦋ ᦋᦻ ᦂᦲᧃ ᦎᦱᧂ ᦋᦲᧃᧉ ᦺᦂᧈ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦋᦻ ᦔᦲᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦉᦜᦲ ᦓᦾᧉ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦃᦳᧆ ᦑᧂ ᦣᦱᧅ,ᦅᧃ ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦌᦱᧂ  ᦘᦸ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦍᦸ ᦑᧂ ᦆᦳᧄᧈ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦕᧅ ᦷᦇᧃᧉ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦷᦓᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦠ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦱ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦟᦹᧃ ᦑᧂ ᦂᦱᧂᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦱᧉ ᦵᦜᧅ ᦂᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦺᦉᧈ ᦚᧅ ᦆᧄ,ᦵᦉ ᦔᦲᧃ ᦙᧃ ᦷᦠ ᦷᦜᧂ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦖᧅ ᦢᦻᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦆᦱᧇ ᦃᧁᧉ, ᦢᧁᧉ ᦜᦸᧈ ᦋᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᧄᧈ ᦟᦾ ᦟᦾ ᧞ ᦵᦓᦲ,ᦉᦾᧉ  ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦗᦸᧈ ᦎᦱ ᦐᦽᧈ ᦡᧄ ᦙᦾ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)