new tai | old tai | 中文

ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦱ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ 时间:2019-02-11 10:51:26

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦎᦳᧃᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦍᦸᧆ ᦵᦵᦂᧄ ᦺᦢ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦈᦱ ᦺᦃ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦛᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦞᦱᧂ ᦗᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦂᧃ ᦝᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦳᧃ ᦀᦱᧆ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦁᧃ ᦠᦸᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦳᧃ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦈᦲᧂᧈ ᦏᦲ ᦗᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦂᧃ ᦝᧃ ᦔᦱᧂ ᦺᦊᧈ,ᦺᦟᧉ ᦎᦸᧈ ᦺᦟᧉ ᦅᦸᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᦸᧆ ᧓ ᦔᦲ,ᦕᦲ ᦍᦲᧃ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦅᦸᧉ ᦅᦱᧃᧉ ᦵᦵᦇᧅ,ᦷᦍ ᦒᦱ ᦙᧃ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦀᧂᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦵᦵᦜᧁ,ᦺᦈ ᦵᦏᧁ ᦢᦱᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦗᦻᧈ,ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦚᦻᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦸᦰ ᦡᦸᧃ, ᦔᦸᧃ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦒᦻᧉ ᦞᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦷᦠ,ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧂ ᦷᦎ ᦔᦾᧈ ᦺᦔ ᦟᦰ ᦌᧄᧉ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦜᧂ ᦇᦱᧄ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ ᦖᦱᧉ ᦵᦕᧀ ᦙᦱ ᦠᦸᧄ ᦂᦲᧃᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦸᧃᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦔᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧟,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦆᦸᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ,ᦺᦘᧈ ᦉᦱᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦉ ᦗᧃ ᦂᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦉ ᦗᧃ ᦇᦱ ᦵᦕᧀ ᦡᦸᧅᧈ,ᦠᦸᧄ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦍᦲᧄ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦎᦱᧄ ᦵᦔᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦘ ᦃᦸᧂᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦀᦻᧈ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ。ᦺᦘᧈ ᦐᧄ ᦐᦱ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦉᧂ ᦇᦹᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦉᧂ ᦆᧄ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦽᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦡᦳᧂ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦺᦊᧈ ᦉ ᦅᦸᧃ,ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦤᦸᧃ ᦠᦱᧅ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦈᧁᧉ,ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ,ᦎᦱ ᦞᧃ ᦏᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦺᦐ ᦵᦵᦃᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂ ᦏᦹᧂ ᦠᧃᧉ,ᦔᧆ ᦵᦵᦎᧈ ᦣᧁ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦷᦠ,ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧂ ᦷᦎ ᦔᦾᧈ ᦺᦔ ᦟᦰ ᦌᧄᧉ。ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦑᦱᧈ  ᦦᦱᧂᧉ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦋᧄ ᦟᦰ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦱᧈ ᦈᦻᧈ,ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦅᦸᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ,ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦱ ᦂᦻ ᦺᦂᧉ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦅᦻ ᦚᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᧆ ᦡᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ。ᦡᦲ ᦵᦜᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦓᧄᧉ,ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᦍᦸᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦈᦱ ᦏᦹᧂ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦟᦰ ᦛᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦎᦱ,ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦡᦽᧉ ᦉᦻ  ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦣᧂᧈ,ᦵᦵᦌᧁ ᦆᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦣᦸᧆ ᦵᦵᦑᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦺᦘᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦗᦱᧁᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧇ ᦷᦇᧂ ᦆᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦟᧁ,ᦓᧄ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦏᦲ ᦺᦖᧈ,ᦺᦃ ᦅᦲᧈ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦑᧁ ᦦᦱᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ,ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᧃ ᦷᦎᧅ ᦡᦽᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦗᧁᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧃᧉ ᦃᦹᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦍ,ᦵᦌ ᦑᦱᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦳᧃ ᦙᧂᧈ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦎᦲᧁᧉ ᦋᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦟᧁ。ᦆᦸᧇ ᦷᦆ ᦅᦸᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦐᧄ ᦎᦱ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ  ᦊᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦟᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ,ᦚᦳᧂ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦙᦲ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦖᦱᧅ ᦙᧃ ᦷᦟ,ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦅ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦷᦙᧂᧈ ᦵᦑᧆ,ᦖᦱᧅ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦋᦳᧄ。ᦎᦳᧄ ᦂᧃ  ᦃᦻ ᦵᦓᦲᧈ ᦷᦣ ᦩᦻ ᧞ ᦵᦓᦲ ᦖᦴ ᦖᦱ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ,ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦎᧅ ᦺᦉᧈ  ᦌᦸᧂ ᦃᦻ,ᦔᦲ ᦊᦻ ᦔᦲ ᦅᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦙᦱ ᦵᦜᦲ ᦂᧁᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦉᧁᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦉ ᦊᦴᧈ ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ,ᦵᦌ ᦑᦱᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦃᦻ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱᧅ,ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦞᦱᧂ ᦔᦾᧈ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᦹ ᦔᦲᧃ ᦢᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦆᦱᧃᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦣᧂᧈ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ  ᦐᦸᧂ ᦃᦻ ᦔᦱ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦓᦱ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ,ᦓᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦚᧁᧉ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦁᧄ ᦗᦱ,ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦝᦱ ᦃᦻ ᦟᦱᧉ,ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦕᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦖᦴ ᦗᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。(2)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)