new tai | old tai | 中文

ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦷᦂᧆ 时间:2019-02-11 10:49:48

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ ᦵᦕᧀ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ,ᦈᦱᧄ ᦔᦲ ᦵᦕᧀ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦠᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦍᦳᧂ ᦙᦱ ᦗᧁᧉ,ᦷᦟᧆ ᦉ ᦠᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦈᦱᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦷᦑᧈ ᦷᦟ ᦂᦱ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦈᧅ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ  ᦈᦱ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧗᧘ ᦵᦵᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘,ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ  ᦙᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦵᦵᦟᧁ。ᦎᦱ ᦡᦲ  ᦙᦲ ᦷᦜᧂ  ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦌᦻ  ᦺᦓ ᦓᧄᧉ,ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦠᦱᧈ ᦚᦳᧃ,ᦍᦸᧃᧉ ᦢᦳᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦵᦜᦲᧄᧈ。ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦘᦲᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ,ᦜᦱᧄ ᦺᦜ ᦎᧁᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦆᦴᧉ ᦋᦲᧃ ᦒᧁᧈ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦹᧆ ᦊᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦺᦡᧉ,ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦳᧃ ᦀᦱᧆ ᦙᦲ ᦺᦋ。ᦕᦊᦱ ᦺᦞ  ᦵᦗᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦗᦲᧆ ᦋ ᦃᦸᧆᧈ,ᦟᦰ ᦉᦖᦲ ᦣᦱᧄᧈ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦋ ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦃᦸᧇᧈ ᦈ ᦃ ᦞᦱᧃ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ,ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦗᦸ ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦒᦻᧉ ᦔᦳᧂ  ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。ᦁᧃ  ᦞᦱᧈ  ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦴᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ,ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦔᧃ ᦷᦎᧅ ᦐᧂᧉ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦢᧂᧈ,᧔ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦕᧆ ᦺᦏ,ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦧᦱ ᦧᦱ ᦣᦿ ᦣᦿ ᦡᦱᧈ ᦩᦻ ᦵᦵᦙᧈ ᦞᦸᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦄᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦀᧅᧈ,ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᦱᧅ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦏᦱᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦕᦲ,ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦆᦲ ᦵᦋᦲᧅ ᦍᦱᧁ ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦱᧁᧈ,᧔ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦍᦱᧁ ᦷᦍᧆ ᦉᦳᧆ ᦎᦱ,ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦵᦙᧆ ᦃᧁᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ。ᦺᦢ ᦎᦳ ᦔᧁᧉ ᦟᧄ ᦟᦱᧁᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦚᦲ,ᦺᦢ ᦵᦈᦲ ᦀᦱᧉ ᦓᦴ ᦵᦓᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᦱᧅ,ᦵᦙᧆ ᦠᦱᧅ ᦂᦸᧃᧉ ᦆᧇ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦃᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦡᦱ。ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦐᦸᧂ ᦃᦻ ᦔᦱ,ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦓᦱ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ,ᦈᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦵᦞᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦸᧈ ᦃᦳᧄ ᦅᦹᧃ,ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦗᦸ ᦖᦹᧃ ᦵᦵᦈᧆ ᦇᦹᧃ ᦗᦸ ᦆᦱᧃᧉ,ᦇᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦙᦲ ᧓ ᦐᦽᧈ ᦏᦳᧂ ᦐᧂ,ᦺᦕ ᦠᦱ ᦉᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦑᦱᧃ ᦔᧃ ᦺᦡᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦳᧄ ᦉᦱᧈ ᦟᦹ ᦌᦱ。ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ ᦆᦻᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦢᦲᧂᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦎᧄᧈ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦉᧁ ᦺᦙᧉ ᦺᦅ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦗᧂ,ᦓᦸᧅ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ, ᦀᧁ ᦵᦜᧅ ᦅᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦚᧂ ᦵᦵᦎᧈ  ᦗᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ,ᦷᦈᧆ ᦵᦈᦲ ᦷᦟᧃᧉ ᦠᦲᧃ ᦌᦻ ᦙᦱ ᦜᦸᧈ,ᦚᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦞᦸᧂᧈ ᦎᦱ ᦵᦵᦉᧂ,ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦷᦟᧃᧉ ᦔᦲᧃ  ᦵᦜᧅ ᦠᧇ ᦠᦳᧄᧈ,ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦺᦡ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦀᦳᧄᧈ ᦔᦳᧃ ᦌᦻ,ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦎᦲᧆ ᦵᦢᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁ,ᦵᦜᧁ ᦎᦱ ᦵᦊᧄᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ,ᦕᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦗᧂ,ᦷᦜᧇ ᦔᦴ ᦗᦻ ᦃᧁ ᦵᦵᦉᧂ ᦠᦳᧄᧈ ᦓᦸᧃ ᦆᦻ ᦵᦵᦙᧃᧉ,ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ。ᦡᦲ ᦵᦜᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦉᧄᧈ ᦗᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦟᧄᧉ,ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦔᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ  ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦂᦻᧈ ᦟᦲᧃ ᦷᦎᧅ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦂᦻᧈ ᦟᦲᧃ ᦎᦸᧂ,ᦂᧇ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᧄᧉ ᦌᦼ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦑᦸᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦽᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧂ ᦋᦱᧃ。ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦑᦱᧂ ᦺᦎᧈ ᦋᦸᧄ ᦣᦸᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦔᦴ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦑᦻ ᦈᦲᧃ,ᦠᦲᧃ ᦌᦻ ᦃᧁᧉ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦱ ᦜᦸᧈ, ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦂᧂᧉ ᦙᦰ ᦙᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦱ,ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦷᦏᧄᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦜ,ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦝ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦕᧁ ᦢᧁᧈ ᦺᦓᧈ,ᦍᦴ ᦑᦱᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦆᧄᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦐ,ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦐ ᦃᦲᧈ ᦅᦱ ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ,ᦓᧂᧈ ᦃᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ ᦵᦑᧁ  ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦔᦹᧃ,ᦂᦱᧂ  ᦆᦹᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦑ,ᦃᦲᧄ ᦷᦎᧅ ᦠᦻ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ ᦆᦻᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦔᦱᧈ ᦆᦱ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ,ᦕᦸᧃ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦓᦱ ᦣᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦉᧃ ᦵᦏᦲᧂ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦀᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧂ ᦍᦸᧆ ᦉᦸᧉ,ᦷᦢᧅ ᦔᦱᧈ ᦀᦸᧉ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦃᦱᧁ,ᦷᦢᧅ ᦡᦾ ᦍᦱᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧃᧉ ᧒ ᦍᦸᧆ,ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧃᧉ ᧒ ᦺᦢ,ᦺᦑ ᦠᧃ ᦺᦑ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ,ᦠᦸᧉ ᦠᧃ ᦠᦸᧉ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦦᦱᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦟᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦍᦸᧆ,ᦅᧃ ᦡᦲ ᦟᦰ ᦑᦸᧆ ᦺᦞᧉ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦗᧂ,ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦸᧅ ᦅᦱᧈ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦅᦾᧈ ᦢᦲᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ,ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦕ ᦎᦳᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦏᦳᧂ ᦔᦹ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦁᧃ ᦠᧃ ᦵᦵᦉᧆᧈ ᦟᦻ ᧒ ᦃᦱᧂᧉ,ᦗᦱ ᦑᧂ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦂᧇ ᦘᦲᧅ ᦵᦂᦲ ᦕᦳᧂ,ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ ᦎᦲᧄ ᦏᦳᧂ ᧟ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦛᦻᧈ ᦗᦸᧅ,ᦈᦸᧄ ᦍᦸᧆ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦠᦱᧇ ᦵᦙᦲ ᦃᦻ,ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦊᦻ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦦᦱᧂᧉ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦻ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦅᦾᧈ ᦃᦻ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦙᦳᧅ ᦙᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ ᦆᦻᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦺᦑ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦗᦸᧃ ᦎᦲᧄ  ᦆᦸᧅ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦱᧅ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦳᧇ ᦎᦲ,ᦷᦔ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦗᦲ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦻ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦺᦞᧉ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦠᦸᧄ ᦵᦚᧆᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ  ᦣᦾᧉ ᦺᦉᧈ ᦏᦳᧂ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦷᦜᧂ ᦙᦱ ᦺᦞᧉ ᦟᦱᧅ ᦀᦾᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦌᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦟᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦘᦲᧉ ᦆᦱ,᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦷᦎᧅ ᦘᦳᧂ ᦙᦱᧂ,ᦵᦵᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦟᦳᧂ ᦦᦱᧈ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦷᦎᧅ ᦠᦳᧃ ᦣᦻ。ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ ᦆᦻᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦺᦑ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖᧈ, ᧔ ᦜᧂ ᦎᧂᧉ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ ᦊᦻ ᦆᧇ ᦷᦈᧆ ᦵᦈᦲ,ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᦲᦰ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ,ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧆ ᦜᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂ ᦑᦱᧈ ᦅᦸᧉ,ᦠᦸᧉ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦟᦹᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦜᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦵᦐᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ  ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟᧆ ᦈᧇ ᦷᦟᧂ ᦵᦑᦲ,ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦀᦲᦰ ᦢᦲᧉ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦜᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧔ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦦᦱᧂᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦑᧁ ᦟᦱᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦋᧂ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦟᧆ ᦈᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦺᦋᧈ ᦺᦂᧉ。ᦵᦵᦎᧈ ᦅᦱᧈ ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ ᦆᦻᧈᦚᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟ ᧔ᦞ ᦵᦵᦑᧆ ᦔᦲ ᦎᦲᧄ,ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦡᦸᧃ ᦷᦜᧂ ,ᦊᦴ ᦺᦓ ᦷᦂᧂ ᦺᦠ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ。ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦓᧄᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦉ ᦗᧁ ᦆᧄ,ᦑᦱᧂ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᦲᧈ ᦵᦦᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦸᧉ,ᦑᦱᧂ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦚᦱᧉ ᦙᦹᧆ ᦅᦳᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦑᧁ ᦷᦠᧅ ᦷᦠᧅ ᦉᦲᧃ ᦉᦲᧃ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦗᦸ ᦝᦳᧂᧉ ᦺᦐ ᦣᦻ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧔᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦟᦸᧃ ᦣᦸᧆ ᦎᧁᧉ,ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦠᦸᧃᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᧔ᦞ ᦔᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲᧈ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦷᦂᧆ)