new tai | old tai | 中文

ᦺᦃ ᦧᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-01-10 08:45:34

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦅᦳᧂ ᦅᦱ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦺᦉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦟᦳᧄ ᦺᦔᧈ ᦏᦲᧄᧉ ᦅᦰ ᦅᧂᧉ ᦍᦱᧁᧉ ᦵᦍᦲᧅ ᦎᦲ ᦝᦸᧂ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦵᦔᧁ ᦓᦸᧂ ᦏᦲᧄᧉ ᦕᦱ ᦺᦋ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ,ᦕᧆ  ᦆᦸᧇ ᦵᦀᧁᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ,ᦵᦵᦗᧂ ᦗᧃ ᦑᦲᧇ ᦉᦴ ᦢᦴ ᦅᦾᧈ  ᦵᦄᧂᧈ ᦠᦴ ᦝᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦕᦲᧉ ᦟᦻ ᦵᦵᦟᧂᧉᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦲ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ! ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧕ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ ᦕᦂᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ,ᦎᦱᧄ ᦺᦢ ᦟᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ,ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ,ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧂ ᦅᦱ、ᦍᦳᧄ ᦙ ᦓᦱ、ᦀ ᦈᦲ ᦟ ᦞ ᦤᦲ、ᦉ ᦟ ᦘᦴ、ᦙ ᦠᦲᦰ ᦍᧂ, ᦺᦜ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉ ᦠᦱᧆ,ᦺᦜ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧆ ᦉᧅ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦗᦸᧇ ᦎᦲᧈ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦸᧉ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦉᦹᧈ ᦎᦱᧈ ᦍᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦕᧆ ᦕᦱᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ,ᦋᦱᧆ ᦔᦳᧃ ᦡᦴ  ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ,ᦕᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦵᦀᧁᧉ ᦵᦟᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ。ᦉᧂ ᦉᦱ ᦐᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᧗ ᦒᦟᦲᧇ, ᦎᦳᧃ ᦑᦲᧇ ᦠᦸᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᧂ ᦉᦱ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦲᧃ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ。ᦟᦹ ᦈᦸᧆᧈ ᦗᦹᧃᧉ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦲᧃ,ᦜᧂ ᦡᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦁᦱ ᦓᦱ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲᧈ ᦺᦃ ᦟᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ,ᦺᦃ ᦉᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ,ᦃᧁ ᦓᦲᦰ ᦡᦴ ᦔᦲᧃ ᦢᧁ ᦢᧁᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦌᧄᧉ ᦃᦐᦱᧇ  ᦊᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦞ ᦩᦻ。ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦢᦲᧇᧈ ᦵᦢᧃ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦃᧁ  ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦊᦱᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦌᧁ ᦺᦈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᧄᧈ ᧞ ᦺᦐ ᦵᦵᦂᧄᧈ ᦺᦣ ᦺᦘᧈ ᦡᦾᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦘᧆ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧃ。ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦞᦸᧂᧉ ᦗᦻ  ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦏ ᦐᦲᧈ,ᦠᧇ ᦠᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦅᦴᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦻ,ᦞ ᦏᦳ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂᧈ ᦔᧃ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᧂᧈ ᦙᦱᧉ ᦊᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦳᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦢᦳᧃ ᦷᦔ ᦢᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦂᦳᧄᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦅᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦐᦽᧈ ᦎᦲᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦅᦰ ᦅᧂᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦡᧄ,ᦍᦲᧃ ᦃᧄ ᦺᦈ ᦞᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦩᦱᧂᧉ ᦎᦲᧈ。ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦙᦱ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦈᦱᧂ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧁᧉ。ᦵᦣᦲ ᦺᦊᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦜᦻ ᦑᦱᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦓᦱ ᦞᦱ,ᦗᦱ ᦂᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦉᦖᦳᧆ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦳᧄ ᦺᦚᧈ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ ᦣᦻᧉ ᦙᦱ ᦎᦸᧈ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ,ᦋᦱᧄ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ  ᦟᦰ ᦒᦲ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦑᧂ ᦡᦱᧇ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦃᦐᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ。ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲ ᦷᦟ ᦙᦸᧅ ᦺᦊᧈ, ᦷᦔᧆ ᦺᦉᧈ  ᦃᧁᧉ ᦅᦰ ᦅᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦝᦱᧉ ᦕᦱᧈ ᦡᦳᧂ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦕᦱᧇ ᦵᦉ ᦵᦵᦟᧁ。ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦠᦸᧂᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧁᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦡᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦳᧂ,ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦝᧃ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦾ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦗᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦣᧉ ᦞᦹᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦃᧂ ᦺᦂᧈ ᦺᦓ ᦌᦸᧂ,ᦃᦸᧂ  ᦵᦵᦗᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦲᧂ ᦍᦱᧆ,ᦵᦞᧂ ᦀᦱᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦈᦲᦰ ᦕᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦤᦻ,ᦞᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦐᦲ ᦗᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦸ ᦍᦱᧄ ᦀᧃᧉ。ᦋᦻ ᦈᧅ ᦎᦳᧂᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦴ ᦐᧂᧉ ᦈᧅ ᦍᦱᧁ,ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦑᦱᧁ ᦷᦠ ᦠᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦾᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦎᧅ ᦍᦾᧉ ᦋᦻ ᦵᦢᦲᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦸᧄᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦺᦜ ᦺᦔ ᧟ ᦺᦜ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦀᦱᧂᧈ。ᦟᦰ ᦛᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦃ ᦵᦵᦐᧆ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ ᦤᦻ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦎᦲᦰ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦷᦜᧂ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦓᦲ,ᦔᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁ ᧞ ᦔᧆ ᦟᦲᧉ ᦗᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱ ᦞᦱ,ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦡᦽᧉ ᦉᦖᦳᧆ ᦺᦉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ,ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧈ ᦃᦲᧈ ᦟᧄ ᦵᦣᦲ,ᦕᧆ ᦠᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦷᦣᧇ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦛᧂ ᦷᦆᧇ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦟᦴ ᦍᦱᧆ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ,ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᧞ ᦃᦲ ᦺᦉᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ,ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦗᧂ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦢᦱᧉ ᦍᦲᧈ ᦗᦹᧃ ᦋᦲᧂ ᦍᦱᧆ。ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᦻ  ᦝᦱᧉ ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ,ᦋᦰ ᦁᧃ ᦉᦲᧃ ᦺᦔ ᦺᦂ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦙᦸᧅ ᦷᦜᧂ ᦏᧁᧉ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧃᧈ。ᦟᧁ ᦵᦵᦋᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦅᦱᧃᧉ ᦠᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦉᦻ ᦜᧂ,ᦍᧂ ᦅᦱᧈ  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦣᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧅ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᧞ ᦂᧇ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦞᦱᧂ ᦂᦸᧃ ᦷᦈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦗᦱᧉ  ᦜᦴᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᧞ ᦌᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ,ᦏᦲ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦋᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦃᧆ ᦡᦱᧇ ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧃ ᦗᦻ,ᦎᦹᧆ ᦉᦻ ᦜᧂ ᦵᦵᦞᧆ ᦂᦲᧁᧈ ᦵᦓᧁ ᦞᦹᧅ ᦐᦱᧉ,ᦡᦱᧇ ᦕᦱᧈ ᦢᦱᧉ ᦷᦈᧃ ᦣᦻᧉ ᦎᦻ ᦺᦃᧈ ᦃᦸᧂ ᦟᦸᧂ,ᦷᦍ ᦒᦱ ᦎᦻ ᦂᦸᧂ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦐᦹᧂ ᦺᦡᧉ,ᦺᦟᧉ ᦎᦸᧈ ᦺᦟᧉ ᦗᦸ  ᦣᦸᧆ ᧘ ᦔᦲ,ᦕᦲ ᦍᦲᧃ ᦢᦱᧉ ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦱᧃᧉ ᦵᦵᦇᧅ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦢᧉ  ᦎᦹᧃᧈ ᦵᦉᦲ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦛᦻᧈ ᦷᦠ ᦟᦳᧂ ᦓᦸᧄᧉ,ᦍᦸᧄᧉ ᦷᦍᧆ ᦈᧁᧉ ᦋᦸᧈ ᦅᦸᧄᧉ ᦢᦳᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。(1)(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)