new tai | old tai | 中文

ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦡᦾᧉ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ

作者: 时间:2018-11-16 16:00:06

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦚᦱᧉ ᦟᧇ ᦝᦱᧉ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦉ,ᦡᦱᧁ ᦺᦜ ᦚᦱᧉ ᦵᦖᧀ ᦓᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ, ᦵᦖᧀ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦠᦳᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦂᦻ ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦎᦲᧄ ᦷᦑᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦙᧃ ᦂᦲᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦃᧅ ᦂᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦐᦱ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦈᦳ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦡᦻ,ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦕᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦣᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦴᧉ,ᦆᦴ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦈᧄ ᦈᦹᧈ ᦀᧁ ᦜᦻ,ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦹᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦣ ᧞ ᦩᦻ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ,ᦅᦸᦰ ᦵᦵᦅᦰ  ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦍᦸᧄᧉ ᦕᦳᧄ ᦷᦠ ᦵᦜᦲᧂ ᦷᦠ ᦵᦃᧁ ᦷᦠᧈ ᦵᦵᦓᧃ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦝᧂ ᦡᦴ ᦃᧁ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦎᦴ ᦉᦴ,ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦝᧂ ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦉᧅ ᦃᦸᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦠᦸᧉ ᦵᦎᧁᧈ ᦃᦱᧁ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦟᦱᧁ ᦵᦵᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦱᧃᧈ ᦇᦱ ᦷᦟ,ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦎ ᦃᧁ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ,ᦃᧁ ᦓᦲᦰ ᦟᧅ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ ᦡᦾᧉ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦙᦲ ᦙᦱᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦃᦻ,ᦷᦅᧃ ᦡᦲ ᦧᦻ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ,ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦵᦵᦝᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦝ,ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦺᦜ ᦵᦉ ᦓᧄᧉ ᦅᦳᧂ ᦅᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ,ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦺᦞᧉ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦃᧆ ᦃᦲᧃ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ,ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ,ᦋᦳᧄ ᦃᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦓᦱᧂ ᦉᦱᧁ ᦝᦸᧃᧉ ᦞᦴ ᦒᦲᧃᧈ,ᦃᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᧅ ᦡᦾᧉ ᦆᦻ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦵᦑᧁ ᦵᦙᦲᧂ。ᦀᦻᧉ ᦢᦱᧁᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦠ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧁ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧈ ᦙᦱᧉ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦟᧅ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦔ ᦵᦵᦙᧇ ᦟᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦏᧂ ᦷᦉᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦏᧂ ᦵᦵᦆᧄ ᦺᦣᧈ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦂᦸᧂᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧉ ᦵᦢᦲ ᦺᦞᧉ ᦗᦸ ᦵᦵᦈᧆ ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦏᦸᧂ,ᦃᧁ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦟᧅ ᦂᦲᧃ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦠᧃ ᦣᦴᧉ,ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦗᦲᧆ ᦊᦱ ᦡᦽᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦃᧁᧈ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ,ᦑᦹᧂ ᦷᦎ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦉᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦳᧄᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦕᦲᧆᧈ ᦙᦱᧃᧉ ᦊᦸᧄ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦃᧆᧈ ᦆᦱ ᦎᦻ,ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦉ ᦅᧄ ᦂᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦕᦲᧁ ᦵᦜᦲᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦴ ᦈᦲᧈ,ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦵᦵᦡᧂ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦵᦉᦲᧉ,ᦈᦱ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦉᧇ ᦙᦱᧅ ᦎᦱᧃᧈ ᦂᦱ, ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ,ᦈᦱ ᦷᦀᧆᧈ ᦂᦴᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ,ᦙᧃ ᦀᧁ ᦵᦙᦲ ᦌᦹᧉ ᦅᦱᧈ ᦊᦱ ᦂᦲᧃ,ᦂᦻ ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦈᧃ ᦚᦱᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦅᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ,ᦅᦸᦰ ᦖᦴᧈ ᦉᦲᧈ ᦖᦴᧈ ᧕ ᦟᧅ ᦡᦽᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᧅ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦑ ᦷᦆ。ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦟᧅ ᦷᦣ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦩᦻ ᦵᦵᦙᧈ ᦉᦹᧈ,ᦢᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᧅ ᦵᦑ ᦈᦸᧃ,ᦑᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᧞ ᦆᦹᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦜᧇ ᦵᦎᧆᧈ ᦓᦸᧃ ᦊᦲᧃ ᦑᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦓᧄᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ,ᦟᧅ ᦖᦴ ᦖᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ,ᦺᦔ ᦃᦻ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᦌᦹᧉ ᦎᦸᧅᧈ ᦊᦱ ᦂᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦜᦹᧅ ᦅᦳᧃ ᦟᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦆᦱᧉ。ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦑ ᦌᦱᧉ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ,ᦌᦸ ᦙᦹ ᦢᧃ ᦀᦻᧉ ᦜᦱᧄ ᦵᦅᦲ ᦵᦵᦔᧉ ᦉᦸᧅᧈ,ᦵᦋᦲᧅ ᦎᦸᧅᧈ ᦆᦸ ᦙᧆ ᦺᦞᧉ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦴ, ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦃᧁ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦠᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦹᧉ ᦎᦱ ᦷᦉᧄᧈ ᦗᦸ ᦗᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦻ ᦵᦵᦟᧁ。 ᦠᦴ ᦎᦱ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦉᦸᧂ ᦃᦸᧃ ᦡᦲ ᦏᦳᧅᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦡᦾᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ,ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦈᧇ ᦍᦲᧃ ᦙᦱ ᦆᦹᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦃᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦲᦰ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦱᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦐᦻᧈ ᦋᧂ,ᦟᧇ ᦜᧂ ᦺᦔ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦣᦻᧉ,ᦀᦻᧉ ᦺᦈ ᦋᧄᧉ ᦈᧇ ᦏᦳᧅᧈ ᦅᧂ ᦅᦱ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᧂ,ᦑᦱᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦧᦻ ᦣᦴᧉ,ᦋᦱᧆ ᦞᦱᧈ ᦺᦢ ᦆᦳᧆ ᦆᦴᧉ ᦈᦱ ᦵᦕᧅᧈ ᦖᦴ ᦟᦸᧂ,ᦣᦳᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᧅ ᦺᦕ ᦋᧂ ᦺᦕ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦉᦳᧅ ᦉᦥᦻ ᦺᦈ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦒᧄ ᧕,ᦔ ᦋᦱ ᦓᦱ ᦟᦱᧆ ᦃᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ ᦇᦱᧄ  ᦎᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ, ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦈᧁᧉ ᦍᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦱᧁ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦈᧁᧉ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦊᧅᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦉᧁᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦉᦳᧅ ᦃ ᦋᦱ ᦍᦲ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧄ ᦋᦳᧆ ᦺᦣᧉ,ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᧁᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦔᦸᧂ ᦵᦜᦲ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ,ᦷᦀᧆ ᦵᦣᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦠᦲᧈ ᦍᦾᧉ ᦠᦱᧇ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦀᧂᧈ ᦋᦲᧂ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ,ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦴᧈ ᦺᦅᧉ ᦙᦳᧃ ᦙᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦵᦉ ᦵᦒ,ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦅᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦑᦹᧂ ᦍᦳᧃ,ᦉᦳᧅ ᦂᧇ ᦢᦳᧃ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦵᦜᦲᧄᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦇᦲᧄᧉ ᦇᧁ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦑᦳᧅ ᦃᦲ ᦕᦱᧃ, ᦉᧂ ᦙᦱ ᦺᦉ ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧁᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦗᦸᧈ ᦌᦸᧆ ᦷᦂᧆ)