new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ ᦜᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦇᦱᧄ ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ

作者: 时间:2018-11-16 15:26:14

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦷᦢ ᦈᦲᧃ ᦠᦸᧄ ᦂᦸᧉ ᦉᦳᧃ ᦟᦸ ᦂᦱ ᦂᦸᧅᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᦳ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦸ ᦗᦱᧃᧉ ᦵᦕᧀ ᦀᦱᧉ ᦂᦱᧇ ᦵᦈᦲ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦷᦢ ᦵᦆᦲ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧃ ᦟᦸ ᦀᦱᧄᧉ ᦀᦻᧈ,ᦡᦸᧅᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᦻᧉ ᦟᦻᧉ ᦕᧅ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦔᦴ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱ ᦟᦱᧃᧉ ᦷᦂᧆᧈ,ᦐᦸᧂ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦍᦱᧁ ᦷᦍᧆ ᦉᦳᧆ ᦎᦱ,ᦔᦴ ᦔᦱ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦠᦾ ᦑᧂ ᦵᦠᧁᧉ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦟᦾ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦝᦱᧆ ᦺᦃᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧃ ᦒᦱᧆ,ᦁᦳᧂ ᦅ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦑᧂ ᧕ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦐᦽᧈ ᦺᦉ,ᦕᦲᧁ ᦺᦉ ᦷᦟᧃᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦴ ᦷᦙᧃᧈ ᦛᦱᧃ ᦠᦴ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦴ ᧞ ᦙᦹᧂ ᦎᦸᧇᧈ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦜᦻ ᦷᦃᧇᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ ᦜᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦇᦱᧄ ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ,ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦟᦹ ᦌᦱ,ᦚᦳᧂ ᦀᦱᧁ ᦀᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦟᦹ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦕᦱᧆ ᦕᦻ,ᦃᦳᧂ ᦧᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧆ ᦋᦱᧂᧈ, ᦖᦸᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦑᧅ ᦷᦑᧂᧉ ᦚᦳᧂᧈ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ, ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧅ ᦛᦱᧃ ᦋᦹᧃᧈ ᦋᦾᧉ,ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦣᧅ ᦉᦳᧆ ᦺᦈ, ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦈᧄ ᦺᦔ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧃᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᧄ ᦣᦻᧉ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦏᧂ,ᦺᦔ ᦺᦐ ᦜᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦋᧂ ᦷᦎ ᧞ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦐᦲᧄ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦺᦡᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦜᦱᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦜ,ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦖᦴ ᧞ ᦵᦵᦙᧂ ᦙᧆ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦷᦞ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦩᦻ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ,ᦓᦸᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦂᦲᧉ ᦟᦳᧅ ᦋᧁᧉ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦍᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ,ᦚᦳᧂ ᦢᦱᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦗᦹᧂ ᦺᦈ,ᦺᦕ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦺᦗᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦉᧂ  ᦀᦲᦰ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦡ,ᦂᧄ ᦵᦞᧃ ᦵᦵᦗᧂ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦢᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ,ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦽᧉ ᦋᦻ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᧅ,ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧇ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦁᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ ᦜᦻ ᦂᦱᧃ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦕᦱᧃ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦴᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦴᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦷᦗᧇ ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧃ ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦠᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦷᦂ ᦷᦗᧇ ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦂᧁᧈ ᦃᦱᧁ ᦡᧄ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦷᦗᧇ ᦅᦳᧃ ᦟᧂ ᦅᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ  ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦔᦸᧂ,ᦉᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧃ ᦷᦂ ᦔᦾᧈ ᦓᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧂᧉ,ᦷᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦸᧃᧈ ᦵᦉ ᦺᦋ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦷᦓᧃ ᦋᦻ ᦢᦱᧁᧈ,ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦀᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦷᦟᧂ ᦵᦣᦲ,ᦍᦱᧃᧈ ᦺᦂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦇᦹᧃ ᦉᧅ ᦐᦾᧈ,ᦡᦳᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦟᧇ ᦺᦞᧉ ᦜᧅ ᦂᦹᧂᧈ ᦷᦟᧂ ᦑᦱᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦇᦹᧃ ᦙᦲ ᦉᦸᧂ ᦆᦱᧈ, ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦕᦻᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦵᦵᦟ,ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦓᦱ ᦇᦹᧃ ᦦᦱᧂᧉ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᧂ ᦺᦣᧈ ᦂᧇ ᦷᦉᧃ,ᦚᦳᧂ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦞ ᦩᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦑᦹᧂ ᦟᦱᧈ ᦎᧁᧉ,ᦵᦑᧁ ᦟᦱᧈ ᦎᧁᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ,ᦺᦣᧈ ᧞ ᦷᦉᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᧆ ᦵᦵᦣᧇ ᦀᦲᧇᧈ ᦂᧃ。ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦣᧈ ᦑᧂ ᦷᦉᧃ,ᦞᧃ ᦞᧃ ᦃᧅ ᦺᦔ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃᧉ,ᦆᧄ ᦷᦓᧃ ᦀᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦆᦱᧃᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ ᦜᦻ ᦂᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦡᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱ ᦟᧅ ᦡᦾᧉ,ᦉᦱᧁ ᦉᧄᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦵᦅᧀ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧀ ᦧᦱᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ ᦦᦱᧂᧉ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦢᦱᧁᧈ ᦵᦵᦏᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦕ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ,ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦸ ᧞ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧅ,ᦋᦻ ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦸᧃ ᦜᦻ,ᦠᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ ᦜᦱᧉ ᦆᧄ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧁᧈ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦱ,ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦵᦵᦛᧂ ᦠᦱ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦷᦓᧃ ᦺᦈ ᦌᦹᧈ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᧁ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦴᧈ ᦵᦟᧂ ᦉᦸᧂ,ᦂᦸᧂ ᦆᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦠᦱ ᦅᦴᧈ ᦀᦾᧉ,ᦉᦱᧁ ᦉᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。ᦍᧂ ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦧᦻ ᦛᦻᧈ ᦗᦴ ᦍᦱᧄ ᦜᦱᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦷᦓᧃ  ᦋᦻ ᦙᦱ ᦷᦔ ᦩᦻ ᦺᦂᧉ  ᦂᦲᧄᧈ,ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄᧈ ᦠᧃᧉ ᦷᦉᧃ ᦜᦱᧉ ᦷᦎ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦜᧁ ᦎᦱ ᦠᧃ ᦜᦱᧉ ᦆᧄ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦙᧅ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ ᦅᧄ ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦠᦴ ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ  ᦗᧃ ᦵᦍᦲᧄ  ᦉᦴᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦂᧉ ᦷᦀᧆᧈ ᦀᦴᧉ ᦷᦂ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦹᧂ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ  ᦀᧁ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦹᧂ ᦀᦴᧉ ᦎᦸᧈ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦷᦂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦔᧃ ᦓᦾᧉ ᦎᦹᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦇᦸᧄ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦍᦳᧄ ᦅᦸᧄ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ,ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦢᧁᧈ  ᦣᦴᧉ ᦃᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦞᦱᧈ ᦵᦡᧆ ᦡᦸᧅᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦱᧁ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦱ ᦇᦹᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦋᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦉᧅ ᦉᦲᧂᧈ,ᦋᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᦲᧃ ᦖᦸᧂ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦴᧈ ᦀᦾᧉ,ᦺᦕ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦂᦸᧅ ᦀᧁ ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦍᦸᧆ ᦢᦱᧁᧈ ᦷᦟᧂ ᦵᦣᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᦸ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦆᧄ ᦵᦚᦲ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ ᦜᦱᧉ ᦅᦸᧉ  ᦣᦴᧉ ᦃᦱᧁᧈ, ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦟᦱᧁᧉ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦏᦾᧉ ᦃᧇ ᦎᦸᧇᧈ ᦗᦻ ᦋᦻ, ᦞᦱᧈ ᦉᦾᧉ ᦕᧅ ᦵᦟᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦱᧁ ᦺᦑ,ᦙᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦕ ᦺᦕ ᦙᦱ  ᦃᧇ ᦵᦉᧂ ᦛᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦠᦴ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ,ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧆ ᦋᦴᧉ ᦠᦱ ᦷᦎ ᦙᧅ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᧞ ᦵᦓᦲ,ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦓᦱᧂ ᦃᦳᧄ ᦃᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦴ ᦅᦸᧉ ᧞ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦞᦱᧈ ᦊᦸᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦑᦸᦰ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦓᦱᧂ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ  ᦍᦸᧆ ᦎᦱ ᦢᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦅᦴᧈ ᦀᦾᧉ ᧞ ᦅᦱ,ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦵᦙ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦸᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦉᦱᧄᧉ ᦡᦱᧈ ᦢᦳᧇ ᦎᦲ, ᦷᦂ ᦵᦉ ᦉ ᦜᦲ ᦜᦱᧉ ᦷᦎ ᦓᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁᧈ,ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦃᦸ ᦵᦐᧁᧈ ᦐᦱᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦘᦱᧅ ᦐᦲ ᦦᦱᧈ ᦺᦂ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ,ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦲᧂ ᦈᧂ ᦺᦟ ᦕᦱᧈ ᦷᦕ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᦴᧉ,ᦜᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦉᦜᦲ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦷᦓᧃ ᦃᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ,ᦞᦱᧈ ᦍᦲᧃ ᦆᦸᧇ  ᦡᦽᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦟ ᦘᦱ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦅᧁ ᦜᦻ ᦋᦴᧉ,ᦆᧄ ᦷᦓᧃ ᦀᦻᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦴᧈ ᦵᦟᧂ ᦉᦸᧂ ᧞ ᦵᦓᦲ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦍᦸᧆ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦴᧈ ᦀᦾᧉ,ᦎᦳᧃᧉ ᦉᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦲᧂ ᦠᧅ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦱ,ᦎᦳᧃᧉ ᦉᦲ ᦟᧅ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦲᧂ ᦟᦱᧃ  ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦱ, ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦱᧃ ᦆᦱᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦲᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲ ᦷᦣᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦱ,ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦢ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦜᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᧃᧉ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦕᦲᧉ ᦟᦻ  ᦵᦵᦑᧉ ᦷᦎ ᦀᦻᧉ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦂᦳᧄ ᦜᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦇᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦋᦳᧄᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᦕᦱᧉ ᦷᦓᧃ ᦓᦲᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦍᦲᧈ ᦂᦻᧈ ᦉᦱᧄ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦃᦱᧁ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦞᦱᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᦰ ᦉᦻ ᦉ ᦵᦓ ᦠᦱ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦴᧉ ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦋᦻ ᦅᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ ᦔᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦕᦸᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦑᦸᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦆᧄ ᦷᦓᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦓᦱᧂ ᦑᦹᧂ ᦍᦱᧅ, ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦠᧃᧉ ᦍᦳᧄ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦔᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦉᦸᧂ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᦸᧆ ᦵᦞᧃ ᦖᦻ ᦖᧃᧉ, ᦟᦳᧃ ᦵᦉ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦵᦵᦃᧅᧈ  ᦀᧁ ᦂᧃ,ᦉᦸᧂ ᦣᧅ ᦉᦸᧂ ᦵᦓᧃ ᦗᧃ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ,ᦵᦉ ᦺᦕᧈ ᦃᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦴ ᦐᧂᧉ ᦡᦲ ᦍᦱᧁ,ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦑᦱᧁ ᦔᦲᧃ ᦺᦖ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ)