new tai | old tai | 中文

ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ

作者: 时间:2018-08-10 12:17:33

 ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧑、ᦘᦱ ᦉᦱ ᧑。ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ  ᦕᦵᦑᧆ ᧑、ᦘᦱ ᦉᦱ ᧑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ。ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦁᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦓᧃᧉ,ᦙᦱ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᧞ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦙᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦎᦱ ᦖᦻ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦓᧃᧉ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ。

 ᦂᧄ ᦑᦹ ᦕ ᦉᦳᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ

 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦑᦹᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ。ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦖᧈ、ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦖᧈ,ᦙᦲ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ、ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦖᧈ。ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦁᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧃᧉ,ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ。

 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧉ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦉᦳᧂ  ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ。ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦎᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦍᦱᧅ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ  ᦍᦱᧅ ᦺᦈ。ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦉ ᧟,ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦅᦸᧂ ᦈᦱ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ,ᦍᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ。         

   ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦠᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦡᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ  ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧕ ᦗᧃ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᧞ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ,ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ; ᦅᦸᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ,ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦣᧁ ᦑᦹᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ。ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ ᦁᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ、ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦵᦵᦟᧅ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ,ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ。

 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦉᦳᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ。ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧄᧈ ᦢᦳᧃ ᦜᦻ,ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ。ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᧞。

 ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ,ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧕ ᦗᧃ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦁᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦗᦲᧂ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉ ᦷᦜᧅ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

 ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ、ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦆᦹᧇ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。

  ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦱ,ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦛᧂ ᦔᦸᧂ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ、ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᦲᧈ、ᦆᦱᧁᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦁᧃ ᦐᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦏᦹ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦏᦱᧉ ᦛᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦊᦴᧈ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦘᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦠᦹᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦗ。,

 ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦑᦹᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦊᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᧄ ᦝᧆ ᦝᦸᧅ ᦂᧃ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦀᧂᧈ ᦟᦰ ᦒᦲ ᦂᧃ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

 ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦷᦍᧆ ᦘᦳᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ,ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᦸᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ 。

 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦆᦹᧇ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦊᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

 ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦣᧁ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧆ,ᦈᦹ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕ ᦷᦈᧆ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦓᧄ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦖᧈ。

 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ ᦃᦲᧄ ᦋᦲᧉ ᦠᦳᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ、ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ,ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᧞ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦉᧅᧈ ᦵᦉ ᧞ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦉ ᦉᧅ ᦀᦲᧆ ᦅᧄ ᧟。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ。

  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ,ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦟ ᦃ ᦓ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦉᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦡᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦡᦲ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧈ ᦠᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ、ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧈ ᦠᦱ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦓᧃᧉ,

 ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᧑,ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧄ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。 ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ,ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦠ、ᦺᦙᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦣᦱᧅ ᦺᦔ; ᦅᧃ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ ᦺᦔ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦺᦔ。ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦖᧃᧉ ᦖᧃᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ 、ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧃ ᦓᧃᧉ。

 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦆᧄ、ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦎᧈ ᦺᦗ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ。

 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧀ、ᦣᦾᧉ ᦆᦴ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦈᦱ。ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦖᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦒ ᦒᧄ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦣᧁ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦍᧇ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦩᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。ᦔᧃ ᦍᦱ ᦘᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦔᦲᧃ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ。ᦂᧄ ᦑᦹ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ, ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅᦃᦱᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

 ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃ ᦓᦲᦰ,ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦠᦹᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦑᦲᧈ ᧑。

 ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦑᦹᧅ,ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦑᦹᧅ,ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦑᦹᧅ。ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)