new tai | old tai | 中文

ᦃᧇᦀᦳᧃᧈᦇᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ

作者: 时间:2018-04-24 17:38:00

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦓᦱᧂ ᦂᦻ ᦵᦕᧀ ᦌᦸᧃᧉ  ᦵᦵᦂᧄ  ᦟᦸ  ᦙᦸᧃ  ᦺᦃᧈ,ᦵᦕᧀ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦋᦱᧄ  ᦆᦱᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦠᧃ ᦊᦴᧈ  ᦈᦸᧃ  ᦟᦸᧃ,ᦙᦲ  ᦑᧂ  ᦂᦸ  ᦢᦸᧃ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦂᦸ ᦙᦸᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦔᦳᧂᧈ,ᦕᦲᧁ  ᦋᦳᧄᧈ  ᦵᦜᦲᧄᧉ  ᦍᦰ  ᦺᦍᧉ ᦷᦎᧅ  ᦂᦱᧃᧉ  ᦏᦻᧈ  ᦺᦢ,ᦑᦸᧂᦰ  ᦗᦻ  ᦺᦡ  ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦠᦳᧂ  ᦖᦴᧈ  ᦍᦳᧂ  ᦵᦍᦲᧄ  ᦝᦸᧃᧉ,ᦃᧁ  ᦠᦱᧅ  ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ  ᦑᦸᧃᧉ ᦃᧃ  ᦵᦡᦲᧆᧈ  ᦀᦳᧃ  ᦙᦸ,ᦙᦲ  ᦑᧂ  ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦣᧃᧈ  ᦉᦸᧉ  ᦃᦾ  ᦑᦾ  ᦕᦲᧁ  ᦙᦸᧈ,ᦚᦳᧂ  ᦡᦸᧅᧈ ᦂᦸᧉ ᦅᦲᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦃᦱᧁ  ᦵᦕᦲᧅᧈ  ᦈᦸᧃ ᦟᦸᧃ,ᦂᦱ ᦟᦰ ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ  ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ  ᦣᦸᧆ ᦎᧁᧉ,ᦔᦲ  ᦂᧁᧈ  ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦑᦱᧁᧈ  ᧟  ᦔᦲ ᦺᦖᧈ  ᦌᦸᧃ ᦙᦱ,ᦓᧅ  ᦅᦱᧈ ᦷᦂᧂ   ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦅᦸᧉ ᦉᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧃ  ᦋᦴᧈ  ᦆᧄᧈ  ᦋᧁᧉ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦑᦱᧂ  ᦠᦱᧅ  ᦺᦡᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦅᧁᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦍᦲᧄ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦝ ᦉ ᦷᦜᧆᧈ,ᦆᦱᧆ ᦃᦼᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦢᧂᧉ ᦠᧃ ᦊᦴᧈ  ᦈᦸᧃ ᦟᦸᧃ,ᦂᦱ ᦟᦰ  ᦏᦹᧂ  ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ ᦍᦻᧉ ᦟᦳᧂ ᦗᦾ  ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ,ᦅᦳᧃ  ᦉᦸᧆᧈ  ᦵᦵᦡᧃᧉ  ᦋᦹᧆ ᦋᦻᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᦻᧉ ᦉᦸᧆᧈ  ᦝᦹᧄ,ᦟᦳᧄ  ᦗᧆ  ᦒᦲᧉ  ᦵᦵᦣ ᦵᦵᦡᧂ  ᦔᦲᧃ  ᦎᦼᧈ,ᦋᦳᧄ  ᦖᦴᧈ ᦺᦡᧉ  ᦵᦣᧃ  ᦝᦸᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦵᦍᧃ,᧒ ᦵᦵᦃᧃ ᦉᦽᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦵᦆᧃᧈ,ᦙᦱ  ᦵᦔᧃᧈ  ᦷᦆ  ᦵᦆᦲᧂᧈ  ᦊᦸᧂᧉ ᦃᧇ  ᦝᦸᧃᧉ ᦎᦸᧃᧉ  ᦣᧇ  ᦉᧂ  ᦃᦱᧃ。ᦃᧇ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ  ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦙᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ  ᦵᦌᦲᧁᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦟᦳᧃᧉ ᦃᦹᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦍ,ᦷᦕ ᦵᦙ  ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦙᦲ ᦐᧄ ᦢᧁᧈ ᦋᦳᧆ ᦈᦻᧈ,ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦌᦲᧃᧈ  ᦷᦆᧉ ᦵᦜᦲ ᦂᧁᧈ ᦗᧃ ᦔᦳᧃ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ  ᦉᦱᧁ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦂᧃ ᦍᦱ ᦋᦻ  ᦢᦱᧁᧈ,ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ  ᦡᦲᧃᧉ  ᦗᦾ  ᦝᦸᧃᧉ  ᦵᦚᧂ ᦑᦸᧆ  ᦖᦱᧅ ᦅᦸᧃ,ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦐᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ  ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦺᦈ  ᦠᦱᧅ  ᦉᦴᧉ  ᦵᦍᦲᧄ  ᦵᦵᦑᧉ  ᦒᦱ ᦍᦱᧆ  ᦉᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧃ  ᦞᦸᧃ,ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ  ᦷᦑᧅ  ᦖᦸᧂ  ᦺᦈ ᦂᧇ ᦠᦻ ᦵᦵᦝᧆ ᦌᧄᧉ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦑᦱᧂ  ᦠᦱᧅ  ᦺᦡᧉ  ᦷᦕᧆᧈ ᦅᧄᧉ  ᦂᦱᧃ  ᦺᦖᧈ ᦙᦱ  ᦵᦵᦑᧃ,ᦍᦴ ᦑᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧃ  ᦙᦹ  ᦝᦸᧃᧉ  ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧂ  ᦦᧆ  ᦵᦵᦦᧂᧈ,ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦔᦱᧃ ᦡᧂᧈ  ᦷᦆᧂ  ᦀᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ  ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧇ ᦠᦲᧃ  ᧞ ᦕᦱ ᦂᦸᧈ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦜᦻ  ᦣᦱᧃᧉ,ᦃᧃ  ᦅᦱᧈ  ᦈᦱᧂᧉ  ᦓᧇ  ᦟᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ,ᦇᦹᧃ ᦷᦒ  ᦺᦋᧉ  ᦎᦱᧂ ᦵᦵᦣᧂ  ᦵᦣᧆ  ᦀᦸᧅᧈ,ᦋᦻ  ᦙᦱ ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦀᦻᧉ ᦈᦳ ᦘᦱᧂ,ᦂᦸᧂ ᦆᦱᧃ  ᦋᦻ  ᦀᦳᧇᧈ  ᦈᦱ  ᦟᧁᧈ  ᦎᦱᧃᧉ,ᦓᧅ  ᦅᦱᧈ  ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦑᦱ ᦟᦳᧇ  ᦉᦑᦻ  ᦈᦲᧃ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᧒ ᦣᦲᧄ ᦵᦣᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ,ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ  ᦎᦳᧃᧉ  ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ  ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦏᧁ ᦞᧃ,ᦅᧃ ᦒᦱ ᦠᦸᧄ  ᦵᦵᦕᧈ  ᦕᦻ  ᦋᦴᧈ  ᦂᧄᧉ,ᦓᧅ ᦅ ᦟᦱᧆ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦍᦲᧂᧈ  ᦟᧄᧉ  ᦠᦻ  ᦉᧁᧉ  ᦷᦉᧅᧈ ᦖᦸᧂ,ᦍᦴ  ᦑᦱᧂᧈ  ᦎᦲ  ᦂᦸᧂ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦺᦠᧈ  ᦍᦱᧄ ᦅᦴᧈ  ᦅᦸᧂᧉ,ᦵᦉᧂ ᦔᦲᧈ  ᦵᦂᧁᧉ  ᦷᦣᧃᧈ  ᦣᦸᧂᧉ  ᦂ ᦟᦰ  ᦉᧇ  ᦵᦉᧂ  ᦌᦸ,ᦗᦾ  ᦷᦜᧂ ᦦᦱᧂᧉ  ᦐᧄ ᦒᦸ  ᦉᦜ ᦀᦱᧆ,ᦕᦱᧄ  ᦠᦱᧅ  ᦎᧂᧉ  ᦊᦻ  ᦺᦞᧉ  ᦓᧂᧈ  ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦉᦴᧈ  ᦂᧃ ,ᦃᧇ  ᧞ ᦵᦉᦲᧃ  ᦝᦸᧃᧉ  ᦢᦴ  ᦋᦱ  ᦔᦲ  ᦺᦖᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ  ᦺᦂᧈ  ᦎᦳᧄᧉ  ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᦱ ᦈᦹᧃ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦐᧂ  ᦗᦸᧂ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦉᦳ ᦟᦱ  ᦜᧁᧉ ᦵᦵᦃᧃᧈ,ᦅᦳᧃ  ᦠᦱᧅ  ᦎᧁᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ  ᦌᦹᧉ ᦂᦲᧃ  ᦊᦴᧈ  ᦂᦱᧂ  ᦗᦾ,ᦈᦾ  ᦞᦾ  ᦐᦱᧉ  ᦗᦸ ᦵᦵᦡᧂ ᦝᦻ  ᦵᦠᦲᧈ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ  ᦺᦔ ᦕᦸᧈ  ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦵᦀᧂᧈ  ᦵᦵᦌᧁ  ᦵᦣᦲ,ᦵᦜᦲ  ᦵᦉ  ᦓᦱ  ᦷᦅ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦠᦸᧃ  ᦵᦵᦡᧂ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦓᦱᧅ,ᦙᦲ ᦑᧂ  ᦟᦸᧉ  ᦟᦱᧅ  ᦢᧂᧉ  ᦺᦝ  ᦺᦊᧈ ᦍᦱᧁ  ᦤᦲ,ᦙᦲ ᦷᦜᧂ  ᦜᦻ  ᦊᦴᧈ  ᦊᦻ ᦆᧇ ᦺᦞᧉ,ᦏᦹᧂ  ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦝ  ᦈᦳᧆᧈ  ᦃᧁᧉ  ᦺᦓ  ᧟ ᦵᦉᧂ  ᦃᦼᧈ  ᦵᦵᦓᧃ ᦵᦓᦲᧂ,ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ   ᦦᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦉᧃ  ᦕᦸᧄ  ᦍᦲᧃ  ᦷᦙᧃᧈ,ᦵᦉᧂ  ᦷᦣᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦙᦲ ᦝᦱᧉ  ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ,ᦁᧃ   ᦞᦱᧈ  ᦺᦍ  ᦂᦱᧁ  ᦚᦱᧉ  ᦗᦻ ᦢᦳᧃ  ᦞᦰ  ᦉᦱᧂᧈ,ᦷᦎᧅ  ᦊᦱᧆ  ᦗᦹᧃᧉ  ᦍᦱᧃᧈ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦵᦉᧂ ᦵᦡᦲᧆᧈ ᦀᦳᧃ  ᦙᦸ,ᦒᦸ  ᦟ  ᦓᦲ  ᦂᦲᧉ  ᦑᧂ  ᦂᦳᧄ  ᦺᦛ ᦛᧃᧈ,ᦅᦳᧃ  ᦆᧇ ᦵᦵᦐᧃᧉ  ᦗᦾ  ᦓᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦎᦸᧈ  ᦓᦸᧃ  ᦣᧂ,ᦙᦸ  ᦤᧂ ᦗᦹᧃᧉ  ᦡᦲᧃ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ  ᦜᦳᧄᧈ,ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ  ᦵᦵᦍᧄᧉ  ᦉᦱᧁ  ᦢᦱᧁᧈ  ᦵᦵᦂᧄ  ᦟᦸ,ᦋᦱᧆ  ᦞᦱᧈ  ᦒᦸ ᦷᦠ  ᦷᦖᧅ  ᧞ ᦺᦈ  ᦐᧂᧉ ᦗᦾ  ᦟᦱᧄ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦑᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ  ᦃᦲ ᦖᦸᧂ,ᦃᦸᧂ  ᦎᦱᧂ ᦎᦲᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᦷᦟᧆ  ᦓᦾᧉ,ᦕᧆ  ᦵᦵᦟᧃᧈ  ᦔᦾᧉ ᦋᦴᧈ  ᦙᦹᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦍᦱᧂᧈ  ᦵᦑᧁ  ᦎᦲᧃ,ᦍᧂ  ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦎᦱᧂ  ᦠᦴ  ᦎᦱᧂ  ᦎᦱ ᦂᦲᧉ ᦍᧂ  ᦙᦲ  ᦵᦌᦲᧁ  ᦋᦲᧈ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ  ᦚᦳᧂ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦉᦱᧁ ᦣᦱᧂᧉ  ᦀᦴᧉ ᦷᦀᧆᧈ ᦈᦱ ᦂᧃ,ᦺᦂ ᦔᦱᧃ  ᦺᦡ ᦢᦸᧅᧈ  ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦱᧅ  ᦠᦱ  ᦋᦴᧉ  ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ  ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ,ᦺᦆᧈ  ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦔᦱᧅ ᦣᦸᧈ  ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦋᦱᧂᧈ,ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ  ᦀᦴᧉ ᦔᦱᧅ  ᦣᦸᧈ  ᦷᦃ  ᦵᦍᦲᧄ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ ᦺᦂ  ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦙᦲᧂ  ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦓᧂᧈ ᦺᦂᧉ,ᦵᦈᧇ  ᦢᦱᧆ  ᦺᦃᧉ  ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦣᦸᧂᧉ  ᦢᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦱ  ᦺᦞ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ  ᦂᦲᧉ  ᦵᦑᧁ  ᦺᦞ  ᦃᦜᦐᦱᧆ,ᦙᧃ  ᦠᦱᧅ  ᦉᦳᧄ  ᦙᦱᧅ  ᦡᦽᧉ ᦅᧄ  ᦙᧅ ᦕᦱᧆ  ᦏ ᦐᦱ,ᦠᦴ ᦑᦲᧇ ᦎᦱ ᦑᦲᧇ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦺᦂ ᦋᦴᧈ  ᦊᦱᧂᧈ,ᦔᦱᧂ  ᦂᦸᧃᧈ  ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦟᧂᧈ  ᧟ ᦃᦸᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦠᧃ  ᦙᦲ,ᦙᦲ  ᦅᦱᧈ  ᦉᦳᧄ  ᦋᦲ   ᦵᦑ ᦉ  ᦓᦱ ᦒᧄ  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ  ᦣᧁ ᦣᦴᧉ,ᦒᧄ  ᦠᦱᧅ  ᦀᦴᧉ  ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ  ᦺᦡ  ᦙᦱ,ᦷᦎᧅ  ᦙᦱ  ᦔᦱᧂ  ᦓᦲᦰ  ᦓᦱ  ᦠᦴ ᦑᦲᧇ  ᦎᦱ ᦑᦲᧇ,ᦺᦕ  ᦗᦸ  ᦙᧃ  ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᦋᦴᧈ  ᦅᦸᧉ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦵᦛᧃ ᦃᦲᧈ  ᦡᦽᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦂᧇ  ᦷᦟᧆ ᦉᦲ ᦃᦱᧁ,ᦢᦱᧁᧈ ᦉᦱᧁ ᦵᦍᦲᧄ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦗᦾ  ᦦᦱᧂᧉ,ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦺᦃ  ᦧᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ  ᦷᦢᧆ  ᦅᧄ  ᦺᦘ ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦐᦲᧉ  ᦵᦟᧁᧈ。(ᦀᦻᧉ  ᦕᧆ ᦷᦂᧆ)