new tai | old tai | 中文

ᦣᧇ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦋᦹᧂ ᦵᦞᧂ ᦦᦱᧂᧉ

作者: 时间:2018-04-24 17:43:00

   (ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)
   ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦉᧃ ᦉᦱᧁ ᦊᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦍᦱ ᦙᦻᧈ ᦢᦱᧁᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦍᧂ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧁ,ᦃᧁ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦞᦲ ᦃᦱᧁ  ᦃᦱᧁ,ᦁᧃ ᦀᧁ ᦂᦡᦱᧆ  ᦉᦱ  ᦙᦱ  ᦠᦳᧄᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦎᦳᧄᧉ ᦀᧁ  ᦙᦱ  ᦗᧆ  ᦍᧂ  ᦊᦲᧃ,ᦋᦳᧄ  ᦔᦲᧃ  ᦋᦱᧁ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦟᦲᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦅ,ᦃᧁ  ᦑᦱᧃᧈ  ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦠᦲᧃ ᦡᧄ  ᧞ ᦂᧄᧈ  ᦂᦳᧆᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦃᦻ ᦵᦆᦲᧂᧈ  ᦉᦳᧆᧈ  ᦒᧄ  ᦘᦰ ᦈᧁᧉ ᦘᦸᧂᧉ ᦑᦹᧂ ᦗᦸᧇ ᦐᧂ ᦉᦱ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒  ᦗᧃ  ᦓᦱ,ᦣᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦳᧇ  ᦏᦸᧂ  ᦡᦽᧉ  ᦠᦴ  ᦟᦱ  ᦷᦎᧅ  ᦵᦉᧆᧈ,ᦈᦳᧇ  ᦵᦗᧆ  ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ  ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦎᧈ  ᦂᦸᧃᧈ  ᦠᦹᧃ ᦺᦑ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦺᦠ ᦙᦽ ᦘᦸᧄᧉ  ᦚᦱ  ᦵᦢᧃ ᦂᧇ  ᦷᦠᧆᧈ,ᦵᦵᦉᧃ ᦷᦂᧆᧈ  ᦎᦹᧉ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦂᦱᧆ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦃᦻ ᦅᦲᧄ  ᧒  ᦃᦱ,ᦂᧇ ᦡᦱᧇ  ᦵᦵᦟᧁ  ᦏᦱᧂ  ᦊᦱᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦕᦱᧉ  ᦠᦳᧄᧈ  ᦅᦱᧁᧉ,ᦵᦵᦎᧈ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧈ  ᦀᦲᦰ  ᦍᦱᧈ  ᦖᦸᧃᧈ  ᦓᦱᧂ  ᦵᦵᦔᧂ,ᦷᦅᧃ  ᦡᦲ  ᦀᧁ  ᦑᧄ ᦵᦵᦌᧂ  ᦠᦹᧉ  ᦅᦳᧃ  ᦠᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦂᦱᧂ ᦂᦱᧆ,ᦋᦳᧄ  ᦔᦲᧃ  ᦓᧅ  ᦕᦱᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ,ᦀᧁ ᦺᦞᧉ  ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ  ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦲᧇ  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᧂ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ  ᦟᦹᧄ  ᦷᦋᧈ  ᦖᦸᧃᧈ  ᦎᦱ  ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ  ᦋᦲᧃᧉ  ᦔᦱ ᦉᦱᧉ,ᦅᦸᧉ  ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦟᦹᧄ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᦰ ᦎᦸᧂ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦇᦸᧂ  ᦆᦳᧄ ᦕᦻ,ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦵᦆᧁ  ᦆᦳᧄ  ᦎᦸᧂᧉ,ᦋᦳᧄ  ᦙᦱ ᦃᦻ ᦈᦸᧂᧉ  ᦟᦻ  ᦘᦾᧉ  ᦓᦲᦰ  ᦔᦲᧃ  ᦠᦸᧉ  ᦞᦲᧉ ᦓᦱᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦣᧄ  ᦵᦵᦣ  ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦔᦲᧃ  ᦎᦱ ᦷᦣᧇ  ᦡᦸᧅᧈ,ᦋᧅ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦠᧃᧉ  ᦂᦻᧈ  ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ  ᦣᦴᧉ ᦂᦲᧈ  ᦗᧃ  ᦣᧄ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦗᦲᧅ ᦺᦖ ᦆᧄ,ᦡᦲ ᦅᦱᧈ ᦀᧁ  ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ  ᦓᦳᧂᧈ  ᦵᦵᦀᧁᧈ,ᦋᦳᧄ  ᦁᧃ  ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧁ  ᦵᦵᦏᧁᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦱ᧕ ᦃᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦗᦸ ᦗᦹᧂ,ᦃᧁ  ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧂᧈ  ᦵᦵᦀᧇ  ᦂᧃ  ᦟᦹᧂ ᦟᦹᧂ,ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ  ᦵᦵᦑᧃ  ᦕᦸᧈ ᦵᦵᦟᧄ  ᦷᦆ ᦅᦱᧉ,ᦋᦳᧄ  ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦖᦱᧅ  ᦉᦱᧉ  ᦠᦾᧉ  ᦗᦸᧄ ᦙᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ  ᦠᦸᧉ ᦌᦲᧈ ᦈᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᦱᧁ,ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦳᧃ  ᦺᦡ ᦅᦸᧉ  ᦋᦱᧆ  ᦷᦎ  ᦷᦜᧂ ᦷᦎ  ᦍᦱᧁ ᦙᦲ ᦢᦱᧈ  ᦵᦵᦣᧂ  ᦵᦵᦃᧃ ᦚᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ  ᦑᦸᧃᧉ ᦉᦳᧇ  ᦷᦖᧅ ᦃᦳᧃ  ᦍᦱᧁ,ᦋᦱᧆ  ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦅᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᦱᧁ,ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦣᧁ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ  ᦑᦸᧃᧉ  ᦓᧄᧉ ᦵᦠᦲᧈ  ᦗᦸᦰ  ᦗᧂ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦵᦵᦣ  ᦵᦵᦡᧂ  ᦔᧂ ᦵᦵᦑᧆ  ᦑᦲᧈ  ᧒ ᦏᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦝᦸᧃᧉ,ᦋᦳᧄ  ᦁᧃ ᦏᧁᧉ ᦖᦸᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦉᧅ  ᦑᧁᧉ ᦅᦾᧈ  ᦀᧁ  ᦈᦸᧂᧉ  ᦊᦲᧇ  ᦂᧂᧉ  ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦅᦱ,ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦝᦸᧃᧉ  ᦵᦑᧁ  ᦑᦱᧂ  ᦺᦔ ᦍᧄᧈ,ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦅᦳᧃ  ᦂᦲᧃ  ᦜᧁᧉ ᦷᦟᧂᧈ  ᦟᧄᧉ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦷᦠᧅ ᦵᦵᦊᧂᧈ  ᦙᦱ ᦇᦸᧄ,ᦅᧃ  ᦺᦆᧈ  ᦠᧃ  ᦑᦹᧂ  ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦺᦔ ᦋᦸᧄ,ᦅᦾᧈ  ᦷᦀᧆ  ᦺᦈ  ᦑᦸᧂᦰ ᦎᧂᧉ ᦱᦞ  ᦎᦱ ᦵᦵᦕᧁ ᦆᧄᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆᧈ  ᦂᦱᧉ  ᦍᦲᧂᧈ ᦟᧄᧉ,ᦅᦾᧈ ᦠᦱ  ᦣᦳᧄᧈ  ᦌᧁ  ᦊᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ  ᦅᦱ。(3)
(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)(ᦃᦐᦱᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦷᦂᧆ)