new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦝᦸᧃᧉ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈᦺᦑ

作者: 时间:2018-04-24 17:44:00

(ᦷᦢᧆ ᦒᦲ ᧑)
ᦝᦸᧃᧉ ᦣᧁ ᦝᦸᧃᧉ,
ᦝᦸᧃᧉ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ,
ᦊᦰ ᦵᦵᦊᧃᧈ  ᦊᦸᧃᧉ,
ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦺᦗ ᦙᦱ,
ᦎᦲ ᦂᦸᧂ ᦺᦋ,
ᦡᦲᧃᧉ  ᦗᦾ ᦂᦱᧉ,
ᦂᦸᧂ  ᦵᦵᦃᧉ  ᦟᦱ,
ᦷᦣᧃᧈ  ᦵᦉᧂ  ᦵᦆᦲ,
ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ  ᦉᦱᧁ,
ᦵᦵᦌᧆ  ᦙᦱ  ᦺᦂᧉ,
ᦵᦵᦑᧆ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦺᦙᧉ,
ᦙᦻᧈ ᦠᦱ ᦋᦴᧉ,
ᦃᦱᧁ  ᦉᦴ  ᦢᦴ,
ᦉᦾᧉ ᦆᦸ  ᦠᦾᧉ,
 ᦉᦳᧇ ᦷᦗᧃ  ᦙᦹ,
ᦑᦹ  ᦵᦵᦛᧃ  ᦆᧄ,
ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦅᦸᧉ,
ᦓᦳᧂᧈ  ᦵᦉᦲᧉ  ᦉᦸᧉ,
ᦠᦱᧅ  ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧁ,
ᦓᦳᧂ  ᦵᦉᦲᧉ ᦃᦱᧁ,
ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ  ᦣᦱᧂᧉ,
ᦠᦴ ᦵᦵᦑᧆ  ᦎᦱᧂᧉ,
ᦊᦴᧈ ᦷᦙ  ᦙᧁ,
ᦍᦱᧂᧈ  ᦂᦾ ᦟᧁ,
ᦵᦣᧆ  ᦙᦹ  ᦷᦀᧃᧉ,
ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦲᧈ  ᦷᦏᧃᧉ,
ᦋᦴᧈ ᦆᦲᧂ ᦅᦳᧃ,
ᦎᦲᧄ  ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱ,
ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦡᦱᧁᧉ,
ᦕᦸᧈ  ᦵᦵᦟ  ᦺᦝ
ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦵᦍᦲᧄ,
ᦠᦳᧄ  ᦙᦱ ᦵᦄᦲᧉ,
ᦵᦋᦲᧉ  ᦋᦱᧆ ᦟᦹᧉ,
ᦠᦱᧅ  ᦡᦴ  ᦇᦱᧄ,
ᦑᦹ  ᦞᦲ  ᦎᦱᧃ,
ᦂᧆ  ᦵᦵᦦᧂᧈ  ᦃᧁᧉ,
ᦓᧂᧈ ᦅᧁᧉ  ᦺᦙᧉ,
ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦗᦾ,
ᦡᦲ ᧞ ᦵᦐᦲ,
ᦡᦲ  ᧞ ᦵᦓᦲ,
ᦵᦀ ᦟᦱ ᦠᦽ,
ᦵᦀ ᦟᦱ ᦣᦽᧈ。
(ᦷᦢᧆ ᦒᦲ ᧒)
ᦝᦸᧃᧉ  ᦣᧁ ᦝᦸᧃᧉ,
ᦊᦰ  ᦵᦵᦊᧃᧈ  ᦊᦸᧃᧉ,
ᦵᦵᦦᧂᧈ ᦎᦲᧄ  ᦒᦲ,
ᦑᦹᧈ ᦞᦲ  ᦺᦍ,
ᦗᧆ  ᦵᦠᦲᧈ  ᦐᦱᧉ,
ᦵᦏᧄᧈ  ᦑᦸᧂᦰ  ᦉᦱᧁ,
ᦈᦱᧄ  ᦔᦱ  ᦃᦱᧁ,
ᦉᦱᧁ  ᦐᦳᧄᧈ  ᦓᦾᧉ,
ᦈᦳᧄ  ᦈᦴᧈ  ᦉᦾᧉ
 ᦅᦲᧈ  ᦥᦱᧃ ᦙᦱ
ᦵᦕᧀ  ᦢᦴ ᦋᦱ,
ᦔᦲ ᦺᦖᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ,
ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦵᦵᦟᧁᧉ,
ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦗᦾ,
ᦑᦱᧈ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ,
ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ,
ᦵᦵᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ,
ᦅᦳᧃ ᦐᧄ  ᦐᦱ,
ᦙᦱ  ᦕᦸᧈ  ᦵᦄᦲᧉ,
ᦡᦱᧁ  ᦵᦵᦃᧇᧈ  ᦵᦉᦲᧉ,
ᦠᦱᧅ  ᦵᦵᦀᧁ ᦵᦵᦞᧃ,
ᦍᦱᧂ  ᦂᦾ  ᦵᦵᦃᧃ,
ᦟᧅ  ᦙᦻᧈ  ᦋᦴᧉ,
ᦷᦂ  ᦷᦕ  ᦣᦴᧉ,
ᦵᦣᧆ  ᦎᦱ ᦵᦵᦂᧂ,
ᦵᦵᦜᧄ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ,
ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᧃ ᦵᦵᦟᧁᧉ,
ᦵᦵᦙᧈ ᦃᦲᧉ ᦵᦵᦀᧁᧉ,
ᦠᦱᧅ  ᦟᧂ  ᦅᧃ,
 ᦺᦋᧈ  ᧞ ᦵᦐᦲ,
ᦺᦋᧈ ᧞ ᦵᦓᦲ,
ᦵᦀ  ᦟᦱ ᦠᦽ,
ᦵᦀ ᦟᦱ ᦣᦽᧈ。
(ᦀᦻᧉ ᦕᧆ)