new tai | old tai | 中文

ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦘᦍᦱ ᦞᧃ ᦙᦱ

作者: 时间:2018-04-24 17:42:00

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ  ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ  ᧖  ᦓᦲᦰ ᦷᦓᧅ ᦷᦂᧅ  ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ  ᦃᦱᧂ  ᦺᦃᧈ,ᦂᦳᧆ  ᦅᦳᧅ  ᦣᦸᧂᧉ  ᦺᦓ ᦠᦽᧉ  ᦀᧁ  ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦝᧃ  ᦵᦵᦎᧂ  ᦺᦞᧉ  ᦺᦓ  ᦏᦳᧂ ᦗᦸ ᦇᦸᧅ,ᦵᦵᦉᧃ  ᦋᦸᧂᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧉ  ᦣᦲᧇ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦺᦞ ᦺᦞ,ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ  ᦺᦡ ᦃᦸᧉ ᦡᦲᧃ  ᦋᦲᧄ  ᦋᦴᧈ  ᦉᦲᧂᧈ,ᦖᦱᧅ  ᦚᦻᧉ  ᦓᦾᧉ  ᦵᦙᧆ  ᦷᦏᧈ  ᦉᦱᧃ  ᦇᦱ, ᦉᦱ ᦟᦲ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦵᦎᧂ  ᦟᦻ  ᦣᦲᧇ ᦔᦳᧅᧈ,ᦋᦳᧆ  ᦵᦉ  ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ  ᦢᧁᧈ ᦈᧇ  ᦵᦵᦙᧃᧈ  ᦀᦻ ᦡᦲᧃ,ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ  ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ  ᦀᦸᧃᧈ  ᦎᦱ ᦓᦲᧃ  ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。
  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ  ᦋᦻ  ᦈᧅ ᦵᦵᦐ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ  ᦔ ᦏ ᦙ ᦂᧇ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ,ᦁᧃ  ᦞᦱᧈ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ  ᦙᦹᧉ  ᦘᦍᦱ ᦞᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ,ᦋᦻ ᦈᧅ  ᦵᦵᦐ ᦺᦚᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦉᦲᧂᧈ  ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ  ᧑  ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ ᦉᧂ  ᦉᦱ ᦦᦱᧂᧉ ᦒᦱ  ᦓᦲ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦺᦊᧈ,ᦵᦎ ᦋ  ᦺᦡᧉ  ᦃᦳᧄᧈ  ᦵᦵᦗᧉ  ᦵᦀᧆ  ᦟᦱᧆ   ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ,ᦞᧃ ᦞᧃ ᦃᧁ  ᦅᦸᧉ  ᦺᦔ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ  ᦵᦵᦣᧇ  ᦈᧁᧉ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦲ  ᦟᦴᧅ  ᧒ ᦐᦸᧈ ᦐᧁᧉ ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ,ᦵᦂᦲᧆᧈ   ᦣᦳᧄᧈ  ᦑᦸᧂᧉ  ᦗᦻ  ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ  ᦕᦊᦱ  ᦕᦻ  ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦠᦱ ᦵᦣᧃ  ᦣᦴᧉ,ᦗᧃ  ᦡᧂᧈ ᦔᦲᧆ  ᦎᦱ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦙᦱ ᦡᦱ  ᦗᦸᧈ  ᦵᦵᦙᧈ,ᦅᦹᧆ  ᦎᦸᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᧒ ᦐᦸᧈ ᦋᦻ ᦟᦱᧄ,ᦗᦸᧈ  ᧞ ᦵᦵᦙᧈ  ᦔᦲᧆ ᦎᦱ,ᦈᧅ ᦺᦔ ᦠᦱ  ᦵᦙ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡ  ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦙᧅ,ᦣᦴᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦕᦱᧆ ᦏᦐᦱ ᦡᦽᧉ  ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦚᦳᧂ  ᦉᦱᧆ  ᦙᦳᧃ  ᦵᦵᦍᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ  ᦺᦈ  ᦉᧂᧈ  ᦵᦉ  ᦗᦸᧈ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦈᧁᧉ,ᦅᧃ  ᦉᧂᧈ  ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ  ᧟ ᦎᦳᧃ  ᦈᧁᧉ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦺᦔ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦗᦱ  ᦀᧁ  ᦃᦱᧁ ᦺᦉ ᦵᦵᦔᧃᧉ  ᦃᦱᧁ  ᦇᦱᧄ  ᧔  ᦃᦲᧇᧈ,ᦵᦠᦲᧃ   ᦦᦱᧈ ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦕᧁ  ᦔᦸᧂᧈ  ᦀᦲᧃ  ᦑᦱ,ᦺᦔ  ᦏᦹᧂ  ᦈᧁᧉ  ᦀᦲᧃ  ᦑᦱ ᦒᦲᧉ  ᦟᦱᧆ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦷᦃᧇ ᦃᧁᧈ  ᦺᦛᧉ  ᦌᦾᧉ  ᦌᦾᧉ  ᦈᧁᧉ ᦺᦊᧈ  ᦀᦲᧃ  ᦑᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦀᦲᧃ ᦑᦱ  ᦑᦱᧁᧉ ᦵᦐᦲ  ᦷᦠ ᦏᦱᧄ ᦏᦲᧈ,ᦵᦟᧅ  ᦞᦱᧈ  ᦑᦱᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦄᧁᧉ ᦟᦳᧅ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦐ ᦙᦱ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦅᦳᧃ  ᦡᦲ  ᦑᦱᧁᧉ  ᦟᦱ  ᦋᦱ ᦃᦱᧃ  ᦎᦸᧇᧈ,ᦍᦸ  ᦉᦸᧅᧈ  ᦅᦸᧄᧉ  ᦵᦗᧂ  ᦐᦱᧉ ᦺᦃ  ᦢᦸᧅᧈ  ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦂᦸᧂ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦑᦱᧁᧉ ᦉᧂ  ᦉᦱ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦑᧆ,ᦃᦱᧉ  ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦓᧃᧉ  ᦁᧃ  ᦔᦲᧃ  ᦋᦹᧈ ᦉᧂ ᦉᦱ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦍᦱ  ᦉᧂ ᦉᦱ ᦠᦱᧅ  ᦔᦲᧃ  ᦗᦸᧈ  ᦃᦱᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦱᧁᧈ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦺᦡᧉ  ᦋᦹᧈ ᦘᦍᦱ  ᦞᧃ,ᦃᦱᧉ  ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ  ᦂᦳᧄ  ᦘᧃ  ᦡᦲ ᦉᦱᧆ ᦙᦳᧃ ᦙᦲ ᦘᦸᧄᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦎᦲᦰ  ᦓᦸᧄᧉ  ᦷᦓᧇ  ᦐᦱᧉ ᦃᦹᧃᧉ  ᦉᦴᧈ  ᦷᦆᧂ  ᦀᦲᧃ ᦓᦲᦰ  ᦵᦵᦟᧁ。ᦍᦱᧄ  ᦓᧃᧉ  ᦀᦲᧃ ᦑᦱ ᦑᦱᧁᧉ  ᦷᦆᧂ  ᦢᦳᧃ  ᦝᧂ  ᦏᦲᧈ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦉᦸᧃ  ᦉᦱᧆ  ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ  ᧟ ᦁᦱ ᦓᦴᧉ  ᦍᦱᧆ  ᦞᦱᧂ  ᦔᧃ,ᦵᦟᧅ  ᦞᦱᧈ  ᦞᧃ  ᦓᦲᦰ  ᦔᦲᧃ  ᦞᧃ ᦡᦲ,ᦞᧃ  ᦺᦋ  ᦍ  ᦑᦲᧉ ᦏᦲ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦷᦟᧂ  ᦆᦱᧃ ᦞᧃ ᦍᦲᧂᧈ。ᦍᦱᧄ   ᦓᧃᧉ ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦺᦈ ᦂᦲᧂᧈ  ᦃᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂ  ᦑᦱᧁᧉ  ᧞ ᦂᧇ  ᦵᦵᦔᧃᧉ ᧔  ᦃᦲᧇᧈ  ᦗᦱ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦈᧅ  ᦗᦱ  ᦙᦱ  ᦺᦛᧉ  ᦵᦂ ᦉᦱ  ᦙ  ᦠᦱ ᦒᦱᧆ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦺᦗ  ᦗ ᦟᦱᧆ  ᦟᦳᧄᧉ   ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ  ᦔᦱᧅ  ᦎᦴ ᦵᦞᧂ。ᦍᦱᧄ  ᦓᧃᧉ  ᦵᦑ ᦞ  ᦡᦱ  ᦠᧃ  ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦃᦱᧇ ᦉᦱ ᦘᦲᧉ  ᦑᦳᧃ ᦺᦛᧉ,ᦷᦓᧇ ᦃᦱᧇ  ᦈᧁᧉ  ᦵᦑᧆ  ᦺᦒᧉ  ᦎᦳᧃ  ᦺᦊᧈ  ᦀᦲᧃ  ᦑᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧃ  ᦑᦱ ᦑᦱᧁᧉ  ᦺᦃ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦐ ᦢᦸᧅᧈ,ᦅᦲᧈ  ᦏᦸᧅᧈ  ᦠᦹᧉ ᦚᦳᧂ  ᦖᦴᧈ  ᦵᦑ  ᦗᦱ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ  ᦵᦑ  ᦞ  ᦡᦱ ᦵᦠᧀᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦔᦲᧃ  ᦖᦴᧈ,ᦙᦱ  ᦊᦴᧈ ᦐᦲᧉ ᦅᦸᧉ  ᦙᦲ  ᦖᦹᧃᧈ  ᦔᦻ  ᦗᧃ,ᦉᦴ  ᦅᦾᧈ ᦺᦔ  ᦀᧁ  ᦵᦵᦔᧃᧉ  ᧔ ᦀᧃ ᦃᧁᧉ  ᦙᦱ ᦑᦹᧂ  ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦲᧆᧈ,ᦣᧁ  ᦅᦾᧈ ᦷᦍᧅ  ᦀᧁ  ᦈᧁᧉ ᦎᦳᧃ  ᦓᧃᧉ  ᦃᧁᧉ  ᦺᦉᧈ  ᦺᦓ  ᦷᦂᧃ,ᦷᦋ  ᦂᧃ  ᦠᦾᧉ ᦡᦲ  ᦇᦱᧄ  ᦠᧇ  ᦠᦳᧄᧈ,ᦃᧁ  ᦅᦸᧉ  ᦀᦳᧄᧉ  ᦀᧁ  ᧟  ᦵᦵᦙ ᦵᦣᧆ  ᦎᦱᧄ  ᦡᦲ,ᦃᧁ  ᦅᦸᧉ  ᦠᦱᧄ  ᦺᦔ  ᦺᦂ  ᦎᦱ ᦑᦲᧈ  ᦵᦔᧁᧈ,ᦷᦃᧇᧈ  ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ  ᦺᦖᧈ  ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟,ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ  ᦈᧁᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ ᦵᦵᦍᧂ,ᦷᦃᧇᧈ  ᦔᦲ  ᦺᦐ  ᦵᦑ ᦞ  ᦡᦱ  ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ  ᦌᦽᧈ ᦐᦱᧉ,ᦆᦹᧆ  ᦆᦱᧅ  ᦝᦱᧉ  ᦷᦣᧃᧈ  ᦣᦸᧂᧉ  ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦑᦹᧂ。ᦠᦹᧂ  ᦎᦱᧄ ᦠᦹᧂ  ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦺᦈ  ᦂᦲᧂᧈ  ᦑᦹᧂ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ  ᦈᧁᧉ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦠᦱᧅ ᦎᧁᧉ ᦗᦸᧅ  ᧟  ᦑᦲᧈ  ᦂᧁᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦜᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ  ᦔᦲᧆ ᦎᦱ  ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ,ᦗᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦃᦾᧉ  ᦟᦴᧅ  ᦓᦾᧉ  ᦁᧃ ᦎᦻ ᦊᦴᧈ  ᦷᦆᧂ  ᦀᦲᧃ  ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦅᧃ ᦏᦹᧂ  ᦵᦡᦲᧃ  ᧖  ᦙᦱ  ᦍᦱᧄ  ᦺᦡ,ᦃᦾᧉ ᦅᦾᧈ  ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ  ᦎᧁᧉ  ᦙᦱ ᦺᦋ  ᦎᦳᧃ  ᦗᦸᧈ  ᧞  ᦋᧄ,ᦗᦸᧈ  ᦅᦾᧈ ᦅᦹᧆ  ᦎᦸᧈ  ᦐᧂᧉ  ᦟᦴᧅ  ᦓᦾᧉ  ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦍᦸ  ᦑᦱᧃ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。ᦗᦸᧈ  ᦅᦾᧈ  ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦸᧂ  ᦺᦝ  ᦷᦜᧂ  ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦸᧂ ᦌᦻ  ᦒᦲᧉ ᦋᦸᧈ,ᦑᦳᧂ ᦔᧅ  ᦵᦂᧁᧉ  ᦵᦵᦞᧆ  ᦟᦸᧄᧉ  ᦕᦻ  ᦵᦵᦕᧈ  ᦢᦳ ᦋᦱ,ᦉᦱ  ᦒᦴᧉ  ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᧒  ᦵᦙᦲᧂ  ᦡᦲᧃᧉ  ᦷᦙᧃᧈ,ᦈᦲᦰ  ᦢᧂᧉ  ᦺᦝ  ᦉᦷᦜᧆᧈ  ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦝᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦉᦱᧈ ᦍᦲᧃ  ᦞᦸᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ  ᦠᦹᧃ  ᦉᦹᧇᧈ  ᦙᦱ ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ,ᦎᦳᧃ ᦑᦲᧇ  ᦈᧁᧉ  ᦐᦸᧈ  ᦺᦒᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦠᦹᧃ ᧞ ᦍᧂ ᦉᦹᧇᧈ  ᦙᦱ  ᦔᦲᧃ  ᦀᦲᧉ,ᦎᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦐᦲᧉ  ᦈᦲᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦉᦹᧇᧈ  ᦎᦱᧄ  ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ  ᦞᧃ  ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦵᦵᦎᧈ  ᦗᦹᧃ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦅᧁᧉ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲ  ᦂᧁᧈ  ᦵᦵᦔᧃᧉ  ᦑᦱᧁᧈ  ᧟,ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦑᦱᧁᧈ ᦟᦳᧄᧉ  ᦵᦉ  ᦵᦵᦔᧃᧉ  ᦢᦳᧇ  ᦷᦠ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ  ᦓᦱᧂ ᧗ ᦉᦱᧁ  ᦖᦴᧈ  ᦋᦳᧄ  ᦓᦱᧂ ᦝᦱᧉ,ᦃᧁ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦠ  ᦈᧁᧉ  ᦵᦑᧆ  ᦺᦒᧉ  ᦷᦠ  ᦢᦱᧁᧈ  ᦘᦍᦱ ᦞᧃ,ᦅᧃ  ᦏᦹᧂ  ᧗  ᦔᦲ ᦙᦱ ᦍᦱᧄ  ᦺᦡ,ᦃᧁ  ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ  ᦉᦳᧂᧈ  ᦔᧃ  ᦗᦲᧈ  ᦅᧁᧉ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦙᦽᧉ ᦙᦹᧉ ᧑  ᦆᦹᧃ  ᦓᧁ  ᧒ ᦞᧃ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᦵᦂᧇ ᧒ ᦓᦸᧂᧉ  ᦑᧂ  ᦷᦙᧃ  ᦵᦂᧇ ᧑,ᦑᦲᧈ  ᦗᦹᧂᧈ ᦈᧁᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ  ᦔᦱᧅ  ᦎᦴ  ᦵᦞᧂ,ᦉᦳᧂᧈ  ᦉ ᦂᦱᧃ  ᦺᦞᧉ  ᦔᦱᧅ ᦵᦞᧂ  ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ,ᦗᦲᧈ  ᦢᦸᧅᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦓᦱᧂ  ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ  ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦒᧄ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦋᦻ  ᦜᦸ  ᦵᦵᦜ  ᦠᦱᧅ  ᦒᧄ  ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ。ᦋᦳᧄ  ᦗᦴ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦁᦱ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᧃ  ᦋᦴᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦖᦻ  ᦺᦞᧉ  ᦈᦳᧇ  ᦵᦗᧆ ᦠᦴ ᦟᦱ,ᦎᦱ  ᦡᦴ ᦙᦹᧉ ᦘᦍᦱ  ᦞᧃ ᦅᦸᧉ  ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦷᦃᧇᧈ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦔᦲ  ᦂᧁᧈ  ᦵᦵᦔᧃᧉ  ᦑᦱᧁᧈ ᧟ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ  ᦌᦸᧃ  ᦙᦱ,ᦉᧂ ᦃᦱᧃ  ᦙᦹᧉ ᦘᦍᦱ  ᦞᧃ  ᦔᦲ  ᦺᦖᧈ,ᦣᧁ ᦈᦲᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦍᦲᧄ   ᦝᦸᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦵᦉᧆᧈ  ᦢᦳ ᦋᦱ,ᦔᦴ ᦔᦱ  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦙᧂ  ᦡᦱ  ᦝᦱᧆ  ᦺᦃᧈ,ᦷᦂᧇ ᦵᦃᧆᧈ  ᦺᦎᧉ  ᦗᦹᧃᧉ  ᦓᧄᧉ  ᦑᦲᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱ ᦡᦸᧃ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ  ᦣᦸᧂᧉ  ᦢᦳ ᦋᦱ ᦈᧁᧉ ᦺᦊᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟  ᦚᦳᧃ  ᦜᧂᧈ ᦟᦳᧂ  ᦙᦱ,ᦺᦢ  ᦵᦵᦃᧄ  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦟᧂ  ᦆᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ  ᦍᦸᧆ,ᦷᦂᧇ ᦉᦸᧆᧈ  ᦵᦉᧁᧉ  ᦗᦹᧃᧉ  ᦓᧄᧉ ᦣᦸᧂᧉ  ᦉᦱᧂᧈ  ᦵᦉᧂ  ᦞᦸᧃ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧂ  ᦈᧂ ᦂᦸᧃ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦙᦸᧃ ᦅᦲᧈ  ᦂᦱᧃᧉ,ᦡᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦗᧃ  ᦟᦱᧃᧉ  ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦂᦱᧇ  ᦵᦕᧀ  ᦙᦱ,ᦘᦸᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᦳ ᦋᦱ  ᦈᧁᧉ  ᦘᦍᦱ ᦞᧃ  ᦎᦳᧃ  ᦺᦊᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲ  ᦺᦖᧈ  ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟  ᦵᦍᦲᧄ  ᦉᦴᧉ  ᦉᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧃ,ᦜᦻ  ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦉᧆ  ᦁᧃ  ᦵᦑᧁ  ᦵᦐᦲ  ᦡᦲᧃ  ᦖᦴᧈ  ᦋᦳᧄ  ᦺᦓ ᦓᧄᧉ,ᦵᦉᧂ  ᦉ ᦵᦵᦐᧃᧈ ᦂᦸᧂᧉ  ᦷᦑᧈ  ᦝᦱᧉ  ᦕᦻ ᦵᦵᦕᧈ  ᦢᦳ  ᦋᦱ,ᦎᦱᧄ  ᦠᦹᧃ ᦗᦹᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ  ᦔᦲᧃ ᦀᦲᧉ,ᦗᦲᧈ  ᦢᧁᧈ ᦕᦲᧉ  ᦟᦻᧈ  ᦵᦵᦟᧂᧉ  ᦎᦱᧄ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦠᦹᧃ  ᦍᧂ  ᧞  ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。
(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦷᦂᧆ)