new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦉᦸᧃ ᦓᦾᧉ ᦓᦱ ᦟᦲ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ

作者: 时间:2017-12-29 11:01:00

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ  ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦗᦱᧁᧉ ᦔᦳᧂᧈ  ᦎᦳᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦗᦳᧃᧉ  ᦖᦴᧈ ᦎᦱᧃ,ᦈᦱᧃ ᦟᦱᧃ  ᦌᦸᧃᧉ  ᦌᦲᧄ  ᦵᦵᦎᧃ  ᦂᦱᧃᧉ  ᦎᦱᧅ,ᦐᦽᧈ  ᦠᦱᧅ  ᦂᦸᧃᧉ  ᦆᧇ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦳᧅ ᦗᦻ ᦺᦍ。
ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ  ᦢᦸᧅᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦱᧁ ᦓᦾᧉ  ᦡᦴ ᦂᦸᧃ ᦵᦓᦲ!ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦁᧃ  ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦷᦟᧅ  ᦦᦱᧂᧉ,ᦢᦳᧃ ᦠᦱᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦱᧆ ᧟ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ  ᦙᦱ,ᦓᧅ ᦕᦱᧆ  ᦈᧁᧉ ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱ ᦟᦲ,ᦗᦲᧈ ᦈᧅ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅ ᦠᦹᧉ ᦉᦴ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ  ᦉᦱᧁ,ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦵᦣᧆ  ᦉ ᦠᦱᧁ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᧄ  ᦇᦱᧃ  ᦵᦵᦖᧉ ᦠᧄᧈ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦇᦲᧃᧈ  ᦏᦾᧉ  ᦈᦱ ᦂᦱᧁᧈ  ᦉ ᦠᦱᧁ  ᦇᦱᧃ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ  ᦵᦛᦲᧂ ᦛᦱᧂ ᦕᦻᧉ  ᦜᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦓᧇ  ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦱᧃᧉ  ᦟᧁᧈ  ᦆᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦢᧁᧈ ᦡᦲ,ᦎᦱᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ,ᦓᧅ ᦕᦱᧆ  ᦈᧁᧉ  ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦙᦲ ᦜᦻ  ᦉᧄᧈ  ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦺᦝ  ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦳᧃ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦀᧁ  ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦳᧄ ᦓᦸᧅ ᦠᦸᧂᧉ,ᦺᦝ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ  ᦙᦱ ᦉᦳᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦣᧁ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦇᦻ  ᧟  ᦵᦵᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦈᦸᦰ ᦂᦸᧅᧈ ᦊᦱ ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦟᦱᧈ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦣᧁ  ᦺᦘᧈ  ᦓᦾᧉ ᦊᦱᧈ  ᦟᦸᧃ ᦵᦣᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦡᦲ,ᦵᦵᦉᧂ  ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦓᧇ  ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ  ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦛᦲᧂ ᦔᦱᧂ ᦛᦱᧂ ᦕᦻᧉ  ᦃᦱᧂ ᦋᦳᧄ ᦃᦳᧃ ᦺᦊᧈ,ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦠᦳᧄ ᦺᦚᧈ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦔᦲᧃ ᦋᦴᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ  ᦉᦳᧄ ᦋᦲ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦎᦻ ᦔᦲᧃ ᦕᦲ ᦷᦎᧅ  ᦓᦱ ᦷᦟᧅ  ᦣᦸᧃᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦈᦱ ᦅᧄ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦡᦲ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦕᦲᧆ ᦃᦸᧂᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦑ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦐᦻᧈ  ᦋᧂ  ᦵᦵᦗᧂ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦵᦣᧆ ᦏᧂ ᦍᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦂ ᦒᦱ ᦙᧅ ᦵᦅᧆ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦵᦕᧆᧈ  ᦐᧂᧉ  ᦵᦋᦲᧂ ᦋᦴᧉ ᦉᦴᧉ ᦢᦱᧁᧈ  ᦜᦻ  ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦛᦲᧂ ᦛᦱᧂ  ᦈᦸᧂᧉ ᦅᧃ ᦍᦱᧁ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦈᧅ ᦔᧃ  ᦓᦱᧂ  ᦵᦵᦢᧅᧈ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦎᦲᧆ  ᦵᦵᦚᧅᧈ  ᦡᦽᧉ ᦷᦟ ᦘᦱ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ ᦢᧁᧈ  ᦡᦲ ᦵᦓᦲ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦗᦱ ᦟᦱ ᦂᦱᧁᧈ  ᦅᧄ ᦗᦳᧃᧉ  ᦋᦲᧃᧈ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦔᦹᧆᧈ  ᦵᦉᦲᧉ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ,ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ ᦓᧇ  ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ  ᦞᦱᧈ ᦆᦱᧃᧉ  ᦓᦸᧃ  ᦊᦴᧈ  ᦑᦹᧂ ᦞᧃ,ᦓᦸᧃ ᦞᧃ ᦂᦲᧉ ᦖᦸᧃ ᦷᦠ  ᦗᦸ  ᦂᦲᧁᧈ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦉᦲᧃ  ᦉᦲᧁ  ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦡᦱᧈ  ᦎᦻ  ᦘᦻ ᦢᧁᧈ  ᦡᦲ ᦵᦓᦲ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲ ᦷᦀᧆᧈ  ᦜᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᧞ ᦷᦍᧅ  ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ  ᦙᦱ ᦵᦵᦩᧃᧉ,ᦆᦹᧃ ᦎᦲᧃ ᦏᦲᧇᧈ  ᦎᧂᧈ  ᦙᦱ ᦋᦴ ᦢᧁᧈ  ᦡᦲ ᦵᦓᦲ,ᦵᦵᦗᧂ ᦗᧃ ᦑᦲᧇ  ᦉᦴ ᦢᦴ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦈᧃ  ᦑᦱ ᦀᦾᧉ  ᦀᦲᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ  ᦗᦻ ᦵᦵᦉᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦊᦱᧈ  ᦀᧁ ᦃᦱ ᦒᦹᧇ ᦷᦠ ᦺᦡ, ᦊᦱᧈ ᦷᦀᧆᧈ ᦜᧅ ᦵᦜᦲ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,ᦢᧁᧉ ᦍᦱᧂᧈ  ᦅᦸᧄᧉ ᦅᦾᧈ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦎᦱᧄ ᦡᦴ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦋᦴ ᦗᦻ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦅᧃ ᦠᧃ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ  ᦔᦱᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᦑᧂ ᦖᦴᧈ  ᦟᦳᧂ  ᦀᦱᧁ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦈᦱ ᦉ ᦠᦱᧁ ᦔᦱᧅ ᦇᦱᧃ ᦞᦱᧈ  ᦣᦻᧉ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ  ᦍᦻᧉ  ᦢᦱᧆ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦊᦸᧃᧈ  ᦎᦲᧃ  ,ᦟᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ  ᦟᦸᧂ  ᦡᦴ  ᦞᦲᧉ  ᦺᦉ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦕᦊᦱ  ᦗᦻ  ᦜᦱᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦾᧈ  ᦔᦱᧅ  ᦎᦱᧃᧉ ᦅᧄ ᦅᦸᧄᧉ  ᦷᦀᧃᧉ  ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦉᧂ ᦛᦱᧃ,ᦅᧄ  ᦛᦱᧃ  ᦃᧁᧉ  ᦠᦴ  ᦺᦕ  ᦅᦸᧉ ᦋᦳᧄᧈ,ᦗᦸ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦀᦾᧉ  ᦂᦼᧈ  ᦒᦱᧂᧉ  ᦛᦱᧃ  ᦋᦳᧄ ᦷᦠ ᦺᦈ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦀᦳᧇᧈ  ᦀᧁ ᦉᦳᧄ ᦙ ᦓᦱ ᦈᧁᧉ ᦏᦹ ᦉᦲᧃ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ  ᦅᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦓᦲ,ᦢᦳᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦉᦴᧉ ᦗᦱ  ᦔᦲᧃ  ᦢᦱᧇ  ᦙᦱ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ,ᦵᦵᦂᧁ ᦌᦸᧃᧉ  ᦵᦠᧀᧈ ᦉᦱᧁ  ᦓᦾᧉ ᦉᦱᧁ ᦀᦸᧃᧈ  ᦜᦻ ᦙᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。
(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦺᦍ ᦷᦂᧆ)