new tai | old tai | 中文

ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ

作者: 时间:2017-12-29 11:00:00

(ᦅᧄ ᦧᦻᧈ ᦗᦱᧃ)
ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!ᦃᦼᧈ ᦷᦜᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦁᧃ  ᦔᦱᧂ  ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙,ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ,ᦷᦑᧈ  ᦋᦴᧈ ᦠᦴ,ᦵᦵᦉᧆ ᦏᦜᦴ ᦃᧁ ᦙᦱ ᦠᧃ,ᦗᦸ ᦛᦻᧈ ᦷᦠ ᦟᦳᧂ ᦓᦸᧄᧉ,ᦺᦈ ᦃᧁ ᦂᦲᧉ  ᦎᦲᧇᧈ  ᦋᦸᧄᧉ,ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦣᦴ ᦃᦲᧄ,ᦺᦈ  ᦢᧁᧈ ᦐᦲᧄ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦅᦳᧃ  ᦅᧃᧉ,ᦵᦵᦈᧃᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦖᧃᧉ  ᦅᧄ ᧟,ᦎᦲᧃ  ᦵᦎᧁᧈ  ᦗᦸ  ᦉᦻ,ᦃᧁ  ᦞᦱᧈ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦈᧅ ᦈᦳ ᦂᧃ ᦎᦻ,ᦟᦰ ᦔᦾᧈ ᦵᦙ ᦔᦲᧃ ᦖᦻᧉ,ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦣᦻᧉ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦃᧁᧉ  ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦠᧃ ᦵᦉᦲ,ᦵᦜᦲ  ᦺᦈ  ᦃᧁ  ᦗᦸ ᦔᦱᧅ  ᦅᧄ  ᦵᦵᦂᧄ  ᦺᦠᧉ。ᦵᦗᦲᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦃᦼᧈ ᦷᦜᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ,ᦵᦉᧃᧉ  ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧉ  ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,᧒ ᦗᧃ  ᧒ ᦣᦾᧉ  ᧘ᦞ ᦅᦳᧃ,ᦎᦱ  ᦙᦳᧃ  ᦵᦗᧂᧉ ᦔᦱᧃ  ᦺᦓ  ᦖᦱᧅ  ᦌᧅ。ᦗᦱᧆ ᦺᦉᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦜᦲᧂ,ᦗᦱᧆ   ᦺᦉᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦅᦸᧉ ᦖᦸᧄᧉ,ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦷᦎᧇ  ᦙᦹ ᦣᧇ,ᦅᦳᧃ  ᦆᧇ  ᦵᦵᦐᧃᧉ  ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ  ᦎᦱᧇ  ᦙᦹ  ᦀᧁ。ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ,ᦓᦱ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦙᦲ  ᦷᦜᧂ  ᦜᦻ,ᦅᦱᧉ  ᦃᦻ  ᦠᦹᧉ  ᦋᦸᧇ  ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦊᦱᧈ  ᦵᦵᦟᧃᧈ  ᦅᧁ  ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ  ᦅᦱᧉ  ᦊᦱ   ᦚᦲᧃᧈ,ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦂᦲᧃ  ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦕᦲᧆ  ᦣᦱᧁ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦱᧂᧉ  ᦆᦱᧆ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦞᦲᧉ  ᦓᦱᧆ ᦈᦲᧇ  ᦠᦻ。ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦠᦹᧉ  ᦣᧅ ᦖᦴᧈ,ᦔᦲᧃ  ᦔᦴᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦣᧅ  ᦜᦱᧃ,ᦔᦲᧃ  ᦈᦱᧃ  ᦠᦹᧉ  ᦣᧅ  ᦞᧆ。ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦣᧅ  ᦜᦱᧃ,ᦎᦻ ᦵᦃᧁᧉ ᦄᦲᧈ  ᦉᦱᧃ  ᦄᦱᧃ,ᦔᦲᧃ  ᦜᦱᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦣᧅ ᦔᦴᧈ,ᦠᦱ ᦑᦲᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ,ᦃᦲ  ᦺᦈ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦍᦱᧄ  ᦏᧁᧉ。ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ  ᦱ᧙  ᦎᦱᧈ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦧᦱᧈ  ᦵᦵᦎᧄᧉ  ᦵᦵᦏᧇ  ᦺᦖ,ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ  ᦊᦱᧈ  ᦺᦔ  ᦵᦵᦎᧃ  ᦠᦱ  ᦜᧁᧉ,ᦔᦲᧃ  ᦈᧁᧉ  ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ  ᦇᦹᧃ,ᦐᦲᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦜᧁᧉ,ᦐᦱᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦜᧁᧉ,ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ  ᦔᦱᧁᧈ  ᦈᦱᧂᧈ,ᦙᦲ ᦓᦾᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦜᦻ,ᦙᦲ  ᦝᦻ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦸᧇᧈ,ᦺᦔ ᦂᦲᧃ  ᦃᧁᧉ ᦗᦻ  ᦓᦸᧅ,ᦆᦹᧃ ᦙᦱ  ᦌᦸᧅ  ᦗᦻ  ᦺᦓ。ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ  ᦺᦔ   ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦌᦹᧉ  ᦨᦱᧃ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ  ᦺᦔ ᦓᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦋᦲᧁ ᦵᦵᦎᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦝᧂ ᦅᧄ  ᦌᦲᧉ  ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ,ᦔᦲᧃ  ᦈᧁᧉ  ᦠᦹᧉ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦕᦻᧈ,ᦔᦲᧃ ᦓᦻ  ᦠᦹᧉ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦂᦳᧄᧉ,ᦔᦲᧃ  ᦈᧁᧉ  ᦠᦹᧉ  ᦺᦡᧉ  ᦅᦹᧆ ᦖᦹᧃᧈ  ᦉᦻ,ᦔᦲᧃ  ᦓᦻ  ᦠᦹᧉ  ᦺᦡᧉ  ᦅᦹᧆ ᦖᦹᧃᧈ  ᦋᦸᧂᧈ。ᦔᦲᧃ  ᦈᧁᧉ  ᦓᦲᦰ  ᦠᦹᧉ  ᦙᦲ  ᦵᦵᦉᧃ ᦎᦱ,ᦔᦲᧃ  ᦘᦍᦱ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ  ᦵᦵᦉᧃ  ᦠᦴ,ᦍᦲᧃ  ᦵᦵᦂᧈ  ᦠᦴ  ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ  ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ  ᦈ ᦟ  ᦓᦱ  ᦵᦵᦂᧈ  ᦎᦱ,ᦠᧃ  ᦵᦵᦂᧈ  ᦎᦱ  ᦓᦲᦰ  ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ  ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦣᦴᧉ  ᦏᦲᧈ  ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦉᦲᧃ  ᦋᦸᧄ,ᦙᦲ ᧑  ᦅᦾᧈ  ᦞᦱᧈ ᧑, ᦙᦲ ᧒ ᦅᦾᧈ  ᦞᦱᧈ  ᧒,  ᦊᦱᧈ  ᦙᧅ  ᦔᦸᧂ  ᦵᦵᦗᧉ  ᦑᦱᧃᧈ。ᦝᧂ  ᦅᧄ  ᦑᦱᧂ  ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ,ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ  ᦜᦻ,ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ  ᦩᦻ  ᦅᦹᧃ  ᦵᦵᦘᧈ,ᦵᦋᧁᧈ  ᦺᦊᧈ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦺᦞ ᦵᦵᦑᧉ ,ᦓᦲᦰ ᦷᦎ  ᦣᦱᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦂᦲᧃ。ᦍᦱᧂᧈ  ᦋᦸᧄ ᦱ᧙ ᦎᦱᧈ,ᦑᦱᧂ ᦕᦱᧈ  ᦆᦳᧄᧉ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦴ ᦟᦱᧆ  ᦉ ᦑᦻ  ᦈᦲᧃ,ᦠᦲᧃ  ᦌᦻ  ᦃᧁᧉ ᦉᦲ  ᦵᦵᦙᧃ  ᦙᦱ  ᦜᦸᧈ,ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦂᧂᧉ  ᦙᦰ ᦙᦾᧉ ,ᦓᦲᦰ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ ᦺᦃ  ᦑᦱ, ᦓᧄᧉ  ᦙᦱ ᦷᦏᧄᧉ  ᦵᦵᦉᧃ  ᦋᦱᧆ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦜ,ᦵᦵᦉᧃ  ᦺᦝ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ  ᦕᧁ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦓ。ᦝᧂ  ᦅᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦗᦳᧃᧉ  ᦈᦱᧅ  ᦂᦱᧃ  ᦷᦑᧅ  ᦕᦱᧃ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦺᦑ  ᦛᦱᧃᧈ  ᦂᦱᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧕  ᦺᦑ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦓᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘  ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ  ᦃᧁᧉ ,ᦵᦣᦲᧃ  ᦎᧄᧈ  ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦉᧁ  ᦺᦙᧉ,ᦓᦲᦰ ᦺᦅ  ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦗᧂ,ᦅᦸᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᧃ  ᦋᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ。ᦝᧂ  ᦅᧄ  ᦑᦱᧂ  ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦀᦱᧁᧈ ᦙᦹᧃᧉ  ᦵᦵᦌᧂᧈ  ᦅᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧅ ᧟,ᦙᦱ  ᦃᦸᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦗᦸ  ᦡᧂᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᧒ ᦀᧃ  ᦂᦲᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦃᧃ  ᧒ ᦟᦴᧅ。ᦒᦻᧉ  ᦞᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ  ᦎᦱᧈ ᦟᦴᧈ,ᦙᦱ  ᦎᦸᦰ  ᦉᦹᧇᧈ  ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ,ᦵᦵᦔᧂ  ᦔᦲᧃ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ,ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦹᧂ ᦂᦸᦰ ᦂᦻᧈ,ᦗᦻ  ᦚᦻᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦗᦸᧈ  ᦅᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦱᧉ,ᦙᦱ ᦃᦹᧃᧉ  ᦟᦸᧂᧈ  ᦠᦱ ᦂᧃ。
(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢ ᦷᦂᧆ)