new tai | old tai | 中文

ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦎ ᦋᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2017-12-29 10:59:00

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ  ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ  ᧔  ᦓᦲᧁᧉ ᦅᦲᧈ  ᦀᦱᧉ  ᦵᦵᦂᧄ ᦟᦱᧉ ᦔᦳᧂᧈ  ᦈᦲ,ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ  ᦺᦎᧈ  ᦑᦽ  ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ,ᦔᧆ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦠᦸᧉ  ᦵᦵᦂᧄ  ᦟᦹᧉ  ᦃᦱᧉ  ᦅᦸᧈ  ᦔᦴᧈ  ᦟᧂ,ᦺᦘᧈ  ᦑᧂ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦱ᧒  ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᧃ ᦋᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ。
ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ  ᦋᦻ  ᦈᧅ  ᦺᦃ  ᦟᧁᧈ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦺᦓ  ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦊᦴᧈ  ᦑᦲᧈ  ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦳᧆ ᦎᦱ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦵᦋᧈ,ᦊᦴᧈ  ᦵᦵᦅᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᦻ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ  ᦷᦋᧈ  ᦀᦲᦰ  ᦎᦱ  ᦀᦲᦰ ᦓᦻ ᦅᦳᧃ  ᦏᧁᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦂᦱᧁᧈ  ᦎᦱᧃᧉ ᦟᧁᧈ  ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ  ᦷᦋᧈ  ᦵᦵᦉᧃ  ᦔᦲ,ᦞᦱᧈ ᦂᦸ  ᦉᦜᦲ  ᦷᦜᧂ  ᦎᧂᧉ  ᦷᦠ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧆ  ᦵᦵᦀᧃᧈ,ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦺᦑ  ᦵᦵᦋᧈ  ᦃᧁ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦡᧉ  ᦃᦻ ᦙᦱᧉ ᦑᧂ ᦜᦸᧉ ᦂᧇ ᦟᦱ,  ᦺᦑ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦳᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ  ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦙᦱ ᦃᦻ  ᦙᦱᧉ,ᦈᧁᧉ  ᦗᦸᧈ  ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦱᧉ  ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦃᦻ  ᦷᦆ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦎᧁᧉ  ᦑᦹᧂ ᦙᦱ  ᦵᦵᦕᧁ  ᦣᦸᧆ,ᦁᧃ  ᦞᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦵᦎ ᦋᦱ, ᦵᦵᦈᧆ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᦱᦱ ᦢᦱᧃᧉ,ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ  ᦠᦸᧉ  ᦓᦲᦰ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦵᦜᦲ,ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦺᦑ ᦵᦐᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ  ᦺᦑ ᦟᦹᧉ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ  ᧘  ᦢᦱᧃᧉ  ᦎᦲᧄ ᦵᦵᦑᧆ  ᦔᦲᧃ  ᦏᦜᦱ,ᦈᦱ  ᦺᦔ ᦐᧂᧉ  ᦜᧂ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦢᧁᧈ ᦐᦾᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ  ᧘  ᦣᦾᧉ ᦱ᧕  ᦎᦲᧄ  ᦵᦵᦑᧆ  ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦠ  ᦅᦳᧃ  ᦙᦲ ᧔ ᦗᧃ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ  ᦢᧁᧈ  ᦟᦳᧂ  ᦗᦻ  ᦺᦎᧉ,ᦐᦱᧉ  ᦵᦑᦲᧅ  ᦓᦱ  ᦂᦲᧉ  ᦙᦲ  ᦺᦞᧉ ᦙᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦗᦸ  ᦜᦻ,ᦙᦲ ᦖᦹᧃᧈ  ᦔᦻ ᧔  ᦣᦾᧉ ᧙᧗  ᦙᦴ  ᦠᦱᧅ  ᦗᧃ  ᦋᦴ  ᦺᦡ,ᦐᦱᧉ  ᦵᦑᦲᧅ  ᦺᦣᧈ  ᦷᦉᧃ  ᦂᦲᧉ ᦙᦲ  ᦺᦞᧉ  ᦗᧃ  ᧖  ᦣᦾᧉ  ᦵᦵᦑᧆ  ᦙᦴ  ᦎᦲᧄ。ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ  ᦀᦻ ᦡᦲᧃ  ᦣᧁᧉ  ᦗᦴ  ᦉᦳᧂ  ᦵᦵᦂᧄ  ᦖᦸᧅᧈ。ᦍᦱᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦎᦱ  ᦺᦡᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦍᦱᧂ ᦅᦸᧃ,ᦗᦹᧂᧈ  ᦂᧇ  ᦐᦸᧂ ᦔᦱ  ᦜᦻ ᦂᧇ  ᦑᧂ  ᦷᦉᧃ  ᦀᦾᧉ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ  ᦃᧁᧉ  ᦵᦙᧆ  ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ  ᦃᦱᧁ  ᦝᦸᧂ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ  ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦀᧂ ᦔᦳᧅᧈ  ᦋᧄ  ᦂᦸ  ᦟᦱᧉ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦗᦹᧂᧈ  ᦂᧇ  ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ  ᦗᦸᧃ  ᦎᦲᧄ  ᦆᦸᧅ,ᦈᧁᧉ  ᦙᧃ ᦢᧁᧈ  ᦔᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦱᧅ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦷᦃᧂᧈ  ᦆᦳᧄᧉ  ᦵᦉ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦢᦳᧇ ᦎᦲ,ᦷᦔ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ  ᦗᦲ  ᦋᦴᧈ  ᦙᦹᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦙᦱ  ᦌᦹᧉ  ᦏᦳᧅᧈ  ᦵᦵᦑᧉ ᦃᧁ  ᦈᧁᧉ  ᦢᧁᧈ ᦃᦻ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦙᦱ ᦔᧃ ᦅᦱᧈ  ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦈᧁᧉ  ᦙᧃ  ᦈᦲᧂᧈ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ  ᦵᦙᦲ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦞᧉ。ᦢᧆ  ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦍᦱᧂ ᦅᦸᧃ,ᦵᦍᦰ ᦔᦲᦺᦐ  ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧙ ᦗᧃ  ᧗ ᦣᦾᧉ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦎᦲᧄ  ᦺᦞᧉ  ᦋᦻ  ᦢᦱᧁᧈ  ᦂᧇ ᦉᦱᧁ,ᦷᦋ  ᦂᧃ ᦃᧆ  ᦵᦵᦃᧃ  ᦃᦱᧁ  ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ  ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦣᦱᧂᧉ  ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦏᦱᧄ  ᦠᦱᧇ  ᦷᦆ  ᦋᦸᧄ,ᦉᦱᧁ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦐᦲ ᦏᦱᧄ  ᦠᦱᧇ ᦷᦆ ᦙᦱ  ᦃᦸᧃᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦳᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦓᦲᦰ  ᦃᧁᧉ  ᦟᦳᧃᧉ ᦃᦹᧈ  ᦕᦸᧂ ᦃᦻ,ᦖᦴ ᦖᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦣ  ᦩᦻ ᦅᦹᧃ  ᦵᦵᦕᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼᧈ ᦃᦼᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦗᧃ  ᦔᦻ,ᦷᦍᧅ  ᦀᧁ ᦀᦻᧉ ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦹᧃᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦓᦻ  ᦋᦹᧈ  ᦌᦴᧈ,ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ  ᦎᧂᧉ  ᦞᦱᧆ  ᦺᦞᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ  ᦉᦲᧃ,ᦀᦻᧉ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦙᦱ  ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦋᦹᧈ  ᦌᦴᧈ,ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦑᦴ  ᦋᦴ  ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦎᧂ  ᦞᦱᧆ  ᦺᦞᧉ  ᦀᦲᦰ  ᦐᦸᧈ  ᦙᦱ ᦔᦲᧃ,ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ  ᦀᦲᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ  ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ, ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦷᦀᧆᧈ  ᦀᦴᧉ  ᦟᦹ  ᦵᦵᦑᧉ  ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦵᦎ ᦋᦱ。ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧈ  ᦀᦸᧃ  ᦣᧅ ᦺᦘᧈ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦓᧄᧉ  ᦣᧅ  ᦔᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣ   ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ  ᦣᧅ ᦂᦸᧃᧈ  ᦀᦸᧃ ᦵᦖᦲᧃ  ᦓᦱ ᦣᧅ ᦃᧁᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ  ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ  ᦅᧁᧉ  ᦣᧅ  ᦺᦘᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦗᦻ ᦃᧁ  ᦑᦱᧃᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦣᧅ  ᦷᦎ ᦔᦻ  ᦛᦻᧈ  ᦋᧂ  ᦷᦎ ᦅᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦣᧅ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦛᦻᧈ  ᦋᧂ  ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦠᦳᧄ ᦉᦱᧈ  ᦟᦹ ᦌᦱ。ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ  ᦺᦎᧈ   ᦑᦽ ᦷᦆᧈ  ᦆᦸᧉ,ᦃᦳᧆ  ᦔᦱᧈ  ᦀᦸᧉ  ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᧂᧉ  ᦔᦾᧈ ᦔᦱ  ᦃᦱᧁ,ᦃᦳᧆ  ᦡᦾ  ᦍᦱᧁ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦵᦏᦲᧂ  ᦟᧄ ᦀᦾᧉ,ᦎᧂᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦃᦴᧈ  ᦌᦳᧃᧈ ᦎᦼᧈ,ᦙᦱ  ᦷᦔ  ᦔᦲᧃᧈ ᦡᦽᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ,ᦉᧇ ᦍᧇ ᦅᦳᧃ  ᦁᧃ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦊᦱᧉ ᦙᦱᧉ,ᦅᦳᧃ  ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ  ᦅᦱᧉ  ᦊᦱ  ᦚᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦂᦲᧃ  ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦷᦕ  ᦠᦱᧁ ᦓᦸᧃ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦂᦲᧃ ᦊᦱ  ᦚᦲᧃᧈ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦢᧁᧈ  ᦛᦲᧃᧈ  ᦐᦱᧉ  ᦅᦴᧈ  ᦌᦸᧃᧉ ᦅᦸᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦡᦾᧉ  ᦆᦻ ᦷᦟᧉ  ᦍᦲᧃ ᦈᧇ ᦜᦻ,ᦕᦲᧆ  ᦺᦔ  ᦡᦽᧉ  ᦉᦻ  ᦑᦱᧂ  ᦠᦱᧂᧉ  ᦆᦱᧆ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ  ᦉᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦡᦲ ᧟  ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦞᦱᧂ ᦺᦈ,ᦷᦖᧆ  ᦺᦉ  ᦺᦞᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦞᧂ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦺᦖᧈ, ᦓᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ  ᦺᦎᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ ᦕᦲᧆ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦐᦲ,ᦀᦱ ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦐᦲ  ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦉᦸᧈ  ᦉᦳᧃ  ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ,ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ ᦃᧁᧉ  ᦺᦓ  ᦟᧁᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦡᦱᧈ  ᦕᦲ  ᦘᦻ,ᦷᦣ  ᦩᦻ ᦟᦱᧈ ᦉᦳᧃ  ᦂᧃ,ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦏᦱᧄ  ᦢᦱᧅ  ᦝᧃ  ᦵᦵᦑᧂ  ᦋᦲᧃᧉ,ᦌᦳᧃᧈ  ᦅᦼᧈ  ᦙᦲᧃᧉ  ᦷᦍᧉ  ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ  ᦺᦞᧉ  ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧂ  ᦵᦜᦲ。ᦙᦲ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦓᦾᧉ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦍᦱᧂ ᦅᦸᧃ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦂᧇ ᦉᦻ  ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦉᧂ  ᦺᦝ  ᦜᦴᧈ ᦵᦑᦲᧃᧈ,ᦵᦣᦲᧈ  ᦈᦸᧆᧈ  ᦌᧄᧉ  ᦑᧂ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦂᦱᧂ  ᦞᧃ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦃᦲᧄ ᦷᦎᧅ  ᦠᦻ  ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ  ᦌᦸᦰ  ᦠᦱ  ᦍᧂ  ᦺᦡᧉ,ᦙᦲ  ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ ᧘ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲᧄ  ᦵᦵᦑᧆ  ᦔᦲᧃ  ᦏᦜᦱ。ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ  ᦙᦱ ᦓᦲᦰ   ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦡᦱᧁ  ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ,ᦵᦵᦙᧃᧈ  ᦺᦈ ᦺᦘᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦓᦸᧅ  ᦓᦾᧉ  ᦃᧁᧉ ᦆᧄᧈ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦺᦐ,ᦺᦔ ᦑᦱᧂ  ᦺᦐ ᦃᦲᧈ  ᦅᦱ  ᦷᦟᧆ  ᦟᦸᧉ,ᦓᧂᧈ  ᦃᦲᧈ  ᦡᦽᧉ  ᦙᦸᧉ  ᦒᦸᧉ ᦵᦑᧁ  ᦵᦵᦟᧃᧈ  ᦎᦱᧃᧈ  ᦔᦹᧃ。ᦍᧂ ᦙᦱ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ  ᦵᦵᦏᧂᧉ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦺᦝ  ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦃᦳᧂᧈ,ᦙᦲ  ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ ᧕ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦵᦵᦠᧈ ᦵᦘ  ᦺᦘ,ᦅᧃ  ᦏᦹᧂ  ᦙᦹᧆ  ᦆᧄ  ᦙᦱ ᦍᦱᧄ  ᦺᦡ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦙᦲ ᦷᦈᧃ  ᦈᧂ ᦺᦟ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦙᦱ  ᦟᧅ ᦃᧁᧉ,ᦟᦳᧂᧈ ᦆᧄᧈ  ᦜᦱᧉ  ᦢᧁᧈ ᦋᧁᧉ ᦟᧅ  ᦺᦂᧈ  ᦺᦓ  ᦷᦃᧂ,ᦂᦱᧂ ᦞᧃ  ᦷᦜᧂ  ᦟᧅ  ᦏᦸᧅᧈ ᦺᦌ  ᦂᧇ  ᦉᦸᧃᧉ,ᦙᧃ  ᦠᦱᧅ  ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ  ᦑᦸᧃᧉ  ᦟᧅ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦇᦹᧃ  ᦆᧄ,ᦟᧅ  ᦂᦱᧂ  ᦞᧃ  ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ  ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦟᦸᧃ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦣᦴᧉ,ᦅᦳᧂᧈ  ᦁᦱᧃᧈ  ᦍᦴᧉ ᦷᦉᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦖᦴ。ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦵᦣᦲ ᦅᦱ ᦂᦸᧃᧉ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦑᦲᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦗᦻ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ  ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦆᦹᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦟᦸᧃ ᦙᦲ ᦦᦱᧂᧉ,ᦙᦲ  ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ  ᦵᦏᦲᧃᧉ  ᦵᦉ ᧟  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦑᦲᧈ  ᦆᦻᧈ ᦃᦼᧈ  ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦕᦱᧃ  ᦺᦈ  ᦐᧂᧉ  ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦘᦸᧄᧈ ᦃᦼᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。 ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦀᦻᧉ  ᦞᦱᧂᧉ  ᦋᦹᧈ  ᦌᦴᧈ  ᦕᦴᧉ  ᦔᦲᧃ   ᦅᧁᧉ  ᦟᦲᧃ ᦎᧁᧈ  ᦀᦸᧃ  ᦷᦠ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ  ᦷᦎ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦎ ᦋᦱ   ᦺᦓ  ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦺᦃ  ᦵᦇᦲᧃᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ  ᦎᦱᧄ  ᦡᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧂ,ᦊᦻ ᦃᦱ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᦻ  ᦵᦐᦲ  ᦵᦵᦉᧃᧈ, ᦵᦵᦟᧃᧈ  ᦈᦸᧆᧈ  ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦋ  ᦌᧄᧉ  ᦵᦐᦲ  ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦌᦸᧃ  ᦎᦲᧃ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦙᦲ ᦏᦹᧂ  ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ  ᦅᦳᧂᧈ,ᦺᦃ  ᦢᦸᧅᧈ  ᦵᦉᧂᧉ ᦑᦹᧂ  ᦌᧄᧉ  ᦎᦱᧄ  ᦡᧂᧈ  ᦂᦱᧃ  ᦵᦅᦲᧂ, ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ  ᦃᦾᧉ  ᦊᦴᧈ  ᦵᦎ ᦋᦱ  ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦳᧆ  ᦎᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ,ᦊᦴᧈ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ ᦗᦻ  ᦚᦻᧈ  ᦷᦠ ᦵᦙᦲᧂ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦅᦲᧂ  ᦷᦖᧅ ᧞ ᦺᦈ,ᦂᦱᧃ  ᦵᦜᦲ  ᦺᦈ ᦵᦖᦲᧃ  ᦏᦱᧃᧈ ᦺᦝ  ᦷᦗᧅ  ᦵᦉᦲᧉ,ᦎᦴ ᦃᦾᧉ  ᦡᦲ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦠᦸᧂᧉ ᦃᦼᧈ  ᦊᦲᧈ  ᦌᦹᧉ ᦋᦳᧆ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦇᦹᧃ ᦺᦢ,ᦢᧁᧈ  ᦔᧃ ᦜᦻ  ᦓᦲᦰ ᦃᦸ ᦵᦂᧀᧈ ᦝᦻ ᦔᧃ  ᦓᦾᧉ ᦘᦸᧂᧈ  ᦑᦸᧃ,ᦢᧁᧈ  ᦔᧃ  ᦡᦽᧉ ᦇᦹᧃ  ᦣᦾᧉ ᦃᦸ ᦵᦂᧀᧈ ᦇᦹᧃ ᦉᦲᧇ,ᦉᦲᧇ  ᦢᧁᧈ  ᦡᦽᧉ ᦇᦹᧃ ᦣᦾᧉ  ᦃᦸ ᦵᦂᧀᧈ ᦇᦹᧃ ᦌᦱᧁ,ᦔᦱᧂ  ᦑᦲᧈ  ᦉᦳᧆ  ᦙᧃ ᦙᦱ  ᦓᦲᦰ ᦃᦸ ᦵᦂᧀᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦠᦱᧉ,ᦃᦸ  ᦊᦱᧈ  ᦔᧃ  ᦃᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ  ᦀᧁ  ᦐᦱᧉ ᦏᦼᧈ  ᦡᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᧇ  ᦎᦻ  ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᧇ  ᦢᧁᧈ  ᦟᦹᧄ  ᦉᦴ  ᦈᧁᧉ  ᧞ ᦵᦓᦲ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ  ᦡᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ  ᦅᦸᧉ ᦷᦃ ᦊᦴᧈ ᦆᦲ ᦆᦲ,ᦷᦟᧆ  ᦙᦱ ᦘᦲᧈ ᦔᧃ  ᦠᦹᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ  ᦢᧁᧈ  ᦐᦾᧈ,ᦞᦱᧂ ᦔᦾᧈ  ᦠᦹᧉ ᦅᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦉᦲ  ᦵᦵᦙᧃ。 ᦀᦻᧉ  ᦞᦱᧂᧉ  ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ  ᦙᦹ ᦗᦳᧃᧉ ᦉᦳᧆ  ᦵᦵᦃᧃ,ᦵᦵᦔᧃ ᦙᦹ  ᦗᦳᧃᧉ ᦉᦳᧆ  ᦉᦸᧅᧈ,ᦗᦸᧅ ᦙᦱ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦍᦱᧂ ᦅᦸᧃ。ᦃᦸ ᦞᦸᧃ  ᦺᦡᧉ  ᦎᦳᧃ  ᦆᦴ  ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦀᧁ  ᦵᦜᧅ  ᦚᧂ  ᦵᦵᦎᧈ ᦗᦹᧃᧉ  ᦗᦻ  ᦺᦎᧉ  ᦵᦵᦕᧁ  ᦣᦸᧆ  ᦗᦻ  ᦵᦐᦲ,ᦷᦈᧆ  ᦵᦈᦲ  ᦷᦟᧃᧉ ᦠᦲᧃ  ᦌᦻ ᦙᦱ  ᦜᦸᧈ,ᦡᦲᧃ  ᦋᦸᧃᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦂᦸᧈ  ᦌᧂᧉ ᦀᧁ  ᦵᦢᧉ  ᦎᦲᧆ  ᦚᦱ,ᦃᦱᧁ  ᦈ ᦃᦱ ᦵᦕᧅᧈ  ᦵᦑᧄ  ᦠᦸ ᦈᧁᧉ。ᦈᦸᧉ  ᦎᧂᧈ  ᦂᦲᧉ  ᦑᧄ ᦺᦞᧉ  ᦺᦍ ᦆᧇ  ᦷᦈᧆ ᦵᦈᦲ, ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦠᦾᧉ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦺᦝ  ᦵᦵᦎᧃᧈ  ᦵᦑᦲᧃᧈ,ᦂᧇ ᦂᦸᧈ ᦃᦹᧃᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦒᦻᧉ ᦷᦆᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ  ᦑᧄ  ᦊᦻ, ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ ᦃᦳᧃ ᦓᦻ  ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲ  ᦵᦐᦲ  ᦵᦵᦋᧂ ᦧᦱᧈ,ᦚᦳᧂ  ᦖᦴᧈ ᦠᦸᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ  ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦷᦎᧇ  ᦚᦱᧈ  ᦙᦹ  ᦋᦸᧄ,ᦉᧂ  ᦟᦳᧄ ᧒ ᦣᦾᧉ  ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ  ᦙᦲ ᦔᦻ ᦢᧁᧈ  ᦟᦳᧂ  ᦗᦻ  ᦺᦎᧉ,ᦇᦹᧃ  ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ  ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ  ᧕ᦞ  ᦖᦹᧃᧈ ᦍᧂ ᦔᦻ  ᦞᦱᧈ  ᦓᦱ。ᦍᧂ  ᦙᦲ ᦌᦻ ᦅᦱᧂᧈ  ᦞᦱ  ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ  ᦀᧁ ᦙᦱ ᦅᦳᧂ ᦺᦉᧈ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ  ᦦᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ  ᧓ ᦣᦾᧉ  ᧗ᦞ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ  ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦅᦸᧉ  ᦠᦱᧅ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ  ᦀᦻᧉ ᦞᦱᧂᧉ  ᦕᦴᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦓᦻ  ᦀᧁ  ᦺᦈ  ᦺᦉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。
(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦷᦂᧆ)