new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2021-02-05 15:36:24

   ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ,ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ   ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦌᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᧈ ᦑᦸᧈ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦒ ᦟᦲᧇᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ   ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦀᧁ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆᦺᦔ。

 ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ  ᦓᦲᦰ ᦙᦲ 100.52  ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ  502.6 ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。

 ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ“ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦓᦾᧉ”, ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᧆ ᦵᦵᦐᧃᧉ、ᦉᦲ ᦵᦵᦟᧂ、ᦛᦱᧃ ᦟᧄ ᧞ ᦠᦸᧄ,ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦓᧃᧉ 。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦉ ᧟,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦲ ᦉᦻ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ,ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ;ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦆ、ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ;ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦺᦞᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ、ᦵᦚᧆᧈ   ᦺᦞᧉ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦸᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦷᦐ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ  ᦒ ᦟᦲᧇᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ 。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)