new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ

作者: 时间:2021-01-29 16:12:59

 ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

 ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ,ᦔᦲᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ。ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ “ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦵᦵᦡᧂ”ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ“ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᧕ ᦅᧃ”᧗᧒ ᦢᦱᧃᧉ。ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ  ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ、ᦷᦣᧂᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱ᧖ ᦑᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ“ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ”。ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ),ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦖᦻ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧒ ᦟᦴᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒᧒  ᦅᦳᧃ。ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ),ᦂᦸᦰ ᦣᧂ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ (ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ) ᦣᦾᧉ ᧕᧖ ᦅᦳᧃ。ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ (ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ) ᦗᦸᧅ ᦙᦱᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ  ᧘᧖ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ,᧒᧓ ᦅᦳᧃ ᦈᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ(ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ)。ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦅᦳᧃ。ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ,ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ“ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦐ ᦺᦋᧉ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᧑”,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ。ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦁᧃ“ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ”ᦓᧃᧉ。ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ“᧔ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᧞ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦱ᧕ ᦑᦲᧈ。(ᦵᦞᧀᧉ ᦃᧁᧈ ᦍᦱᧃᧉ)