new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者: 时间:2021-01-15 17:01:36

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ” ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᦹᧈ、ᦵᦵᦌᧂᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ,ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦣᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦢᧇ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧐ ᦗᦸᧅ,ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦗᦸᧅ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ《ᦂᦱᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ(᧒᧐ᦱ᧗-᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ)》,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦇᦹᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦚᧀᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ 、ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦵᦣᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ”“ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”᧞ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ “᧔ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”。ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ,ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᧘ᦱ  ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦌᧄᧉ。

ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦀᧁ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦋᦴ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᧒᧕ ᦑᦲᧈ 。ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦠᦹᧉ ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦈᦹ ᦎᦻᧈ ᦨᦱᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ,ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ。ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ“᧔ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᧒ ᦗᦰ ᦍᦰ” ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᧞ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ。

(ᦒᧁᧉ ᦊᦲᧈ ᦷᦗᧉ)