new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ

作者: 时间:2019-10-21 08:17:32

   ᦎᦱᧄ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ,ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦱ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧗ ᦷᦂᧆᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓;ᦂᦱᧃᧉ ᦀᧁᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗。ᦂᦱᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᧓ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦔᦻ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧒ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ。

  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ:ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ,ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃᦆᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦏᧇ。ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧔ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔。ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᧒。ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᧓ᦗᧃ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᧓。ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦺᦙᧉ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ。ᦺᦙᧉ ᦌᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗,ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦺᦙᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ  ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧙ ᦔᦳᧃ;ᦂᦱᧃᧉᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᧔ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ)