new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ

作者: 时间:2019-03-08 17:03:44

    ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ,ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦣᦸᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ  ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧒ ᦔᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦺᦘᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧘ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧙ ᦔᦳᧃ;ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ᦱ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧕᧙ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᧓ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ;ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧖᧕ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ:᧑ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦏᧇ,ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ;᧒ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦸᧈ ᦶᦣᧈ、ᦵᦒ ᦷᦆᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦓᧅ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ,ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧔ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧔᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒。ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᧙ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘;ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᧗ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧖᧕ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᧒ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ:᧑ ᦓᦲᦰ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦠ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦓᧅ;᧒ ᦓᦲᦰ ᦺᦙᧉ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦏᧇ。(ᦟᦲ ᦷᦍᧂᧉ、ᦟᦲ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ)